Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 136
Herrens ord og vilje, givet gennem præsident Brigham Young i Winter Quarters i Israels lejr, Omaha Nation, på Missouriflodens venstre bred, i nærheden af Council Bluffs, Iowa, den 14. januar 1847. -- Organisationsplanen for rejsen mod vest. - Formaninger om at være retfærdige. - Man bør prise Herren både i glæde og sorg. - Det var nødvendigt, at profeten Joseph Smith beseglede sit vidnesbyrd med sit blod.
1 Herrens ord og vilje angående Israels lejr på rejsen mod vest.
2 Hele folket, som tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og de, som rejser med dem, skal organiseres i kompagnier med pagt og løfte om at ville holde Herren, vor Guds bud og love.
3 Kompagnierne skal dannes under kaptajner, som har ledelsen af hundrede, halvtreds eller ti med en præsident og dennes to rådgivere i spidsen under de tolv apostles ledelse.
4 Og dette skal være vor pagt, at vi vil vandre efter alle Herrens forordninger.
5 Hvert kompagni skal selv sørge for trækdyr, vogne, proviant, klæder og andre nødvendighedsartikler for rejsen, så godt de kan.
6 Og når kompagnierne er organiseret, skal de med al flid berede det nødvendige for dem, som bliver tilbage.
7 Hvert kompagni skal i forening med sine kaptajner og præsidenter afgøre, hvor mange der kan begive sig på rejsen næste forår; derefter skal de udvælge et tilstrækkeligt antal mænd, som er stærke og dygtige. Disse skal medtage trækdyr, vogne, sædekorn og landbrugsredskaber og rejse forud og træffe forberedelser til at så vårsæden.
8 Hvert kompagni skal - i forhold til dets ejendeles værdi - i lige grad bidrage til at medtage de fattige, enkerne, de faderløse og familierne til dem, som er gået ind i hæren, at enkens og de faderløses råb ikke skal komme op for Herrens øren imod dette folk.
9 Hvert kompagni skal forberede huse og marker til kornavl for dem, som bliver tilbage i år; og dette er Herrens vilje angående hans folk.
10 Enhver skal bruge hele sin indflydelse og formue til at bringe dette folk til det sted, hvor Herren skal opbygge en Zions stav.
11 Om I gør dette med rent hjerte og i al trofasthed, skal I blive velsignet; I skal blive velsignet i jeres hjorde, i jeres marker og i jeres huse og i jeres familier.
12 Mine tjenere Ezra T. Benson og Erastus Snow skal organisere et kompagni.
13 Og mine tjenere Orson Pratt og Wilford Woodruff skal organisere et kompagni.
14 Mine tjenere Amasa Lyman og George A. Smith skal også organisere et kompagni
15 og udnævne præsidenter og kaptajner over hundrede og over halvtreds og over ti.
16 Mine tjenere, som er blevet udnævnt, skal gå og belære de hellige angående min vilje, så de holder sig rede til at drage til et fredens land.
17 Gå og gør, som jeg har sagt. Frygt ikke jeres fjender, thi de skal ikke have magt til at standse mit værk.
18 Zion skal forløses i min egen belejlige tid.
19 Og om nogen vil forsøge at sætte sig selv op og ikke søger råd af mig, han skal ingen magt have, men hans dårskab skal åbenbares.
20 Bestræb jer på at holde jeres løfter til hinanden og begær ikke det, som er jeres broders.
21 Afhold jer fra alt ondt og fra at tage Herrens navn forfængeligt; thi jeg er Herren, jeres Gud, ja, jeres fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
22 Jeg er den, der førte Israels børn ud af Ægyptens land, og min arm er udstrakt i de sidste dage for at frelse mit folk Israel.
23 Hold op med at kives med hinanden, ophør med at tale ondt om hinanden.
24 Aflæg drukkenskab; tragt efter de ord, som tjener til indbyrdes opbyggelse.
25 Om du låner noget af din næste, skal du give det lånte tilbage, og om du ikke kan betale det tilbage, da gå straks og sig din næste det, at han ikke skal fordømme dig.
26 Om du finder noget, som din næste har tabt, så skal du flittigt søge efter ham, indtil du kan give ham det igen.
27 Du skal tage vel vare på det, du har, så du kan kaldes en klog husholder; thi det er Herren din Guds frie gave, og du er hans husholder.
28 Er du glad, da pris Herren med sang, med musik, med dans og med en bøn, pris og taksigelse.
29 Er du bedrøvet, så påkald Herren, din Gud, i bøn om, at din sjæl må få glæde.
30 Frygt ikke dine fjender, thi de er i mine hænder, og jeg vil gøre med dem, som det synes mig godt.
31 Mit folk må prøves i alle ting, at de kan beredes til at modtage den herlighed, som jeg har beredt dem, nemlig Zions herlighed; og den, som ikke kan tåle revselse, er ikke mit rige værd.
32 Lad ham, der er uvidende, samle visdom ved at ydmyge sig og påkalde Herren sin Gud, at hans øjne må blive åbnet, så han kan se, og hans øren åbnes, at han kan høre.
33 Thi min Ånd er sendt til verden for at oplyse de ydmyge og de angergivne og for at fordømme de ugudelige.
34 Jeres brødre har forkastet jer og jeres vidnesbyrd, og endog det folk, som uddrev jer.
35 Og nu kommer deres ulykkesdag, ja, sorgens dage, over dem som fødselsveerne over en kvinde, og deres sorg skal blive stor, om de ikke snart omvender sig, ja, meget snart.
36 Thi de har ihjelslået profeterne og dem, der var blevet sendt til dem, og de har udgydt uskyldigt blod, som råber fra jorden mod dem.
37 Derfor må I ikke undre jer over dette, for I er endnu ikke rene. I kan endnu ikke tåle min herlighed, men I skal få den at se, om I er trofaste og holder alle mine ord, som jeg har givet jer fra Adams dage indtil Abraham, fra Abraham til Moses, fra Moses til Jesus og hans apostle og fra Jesus og hans apostle til Joseph Smith, som jeg kaldte gennem mine engle, mine tjenende ånder og gennem min egen røst fra himlen, til at udføre mit værk,
38 hvortil han lagde grundvolden og var tro, og jeg tog ham til mig.
39 Mange har forundret sig over hans død, men det var nødvendigt, at han skulle besegle sit vidnesbyrd med sit blod, så han kunne blive æret, og de ugudelige blive fordømt.
40 Har jeg ikke befriet jer fra jeres fjender simpelthen derved, at jeg har efterladt et vidne for mit navn?
41 Hør derfor nu, o, min kirkes folk og I ældster, lyt! I har modtaget mit rige.
42 Vær flittige til at holde alle mine bud, at ikke dommen kommer over jer, og jeres tro forlader jer, og jeres fjender triumferer over jer. Ikke mere nu. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3