Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 133
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3. november 1831. Profeten indledede denne åbenbaring med følgende ord: På denne tid var der mange ting, ældsterne ønskede at vide angående evangeliets forkyndelse til jordens indbyggere samt om indsamlingen; og for at kunne vandre i det sande lys og få oplysning fra det høje spurgte jeg den 3. november 1831 Herren og modtog følgende vigtige åbenbaring, som senere er blevet tilføjet LÆRE OG PAGTER og blevet kaldt tillægget. -- Et opråb til Kirkens medlemmer om at samle sig i Zion. - Dette opråb skal bringes til jordens nationer af ældsterne. - Zion og Jerusalem skal begge opbygges. - Herrens ord skal udgå fra disse to midtpunkter. - De tabte stammer skal ihukommes af Herren og bringes ud af nordenlandene. - De skal modtage deres velsignelser under Efraims hænder. - De helliges grave skal åbnes ved Herrens komme. - Deres dom, som forkaster Herrens budskab.
1 Lyt, o, du min Kirkens folk, siger Herren, jeres Gud, og hør Herrens ord angående jer.
2 Herren, som pludselig skal komme til sit tempel, Herren der skal komme ned over verden med forbandelse og til doms, ja, over alle de folk, der glemmer Gud og over alle ugudelige iblandt jer.
3 Thi han skal blotte sin hellige arm for alle folkeslagenes øjne, og den hele jord skal skue frelsen fra vor Gud.
4 Derfor, bered jer, bered jer, o mit folk; hellig jer! Forsaml jer, o, du min kirkes folk, i Zions land, alle I, der ikke har fået befaling om at blive.
5 Gå ud fra Babylon. Vær rene, I som bærer Herrens kar.
6 Sammenkald til jeres højtidelige møder og tal ofte til hinanden, og lad enhver påkalde Herrens navn.
7 Ja, sandelig siger jeg jer igen, at tiden er kommet, da Herrens røst lyder til jer. Gå ud fra Babylon; drag ud fra folkene, fra de fire vinde, fra den ene ende af himlen til den anden.
8 Udsend min kirkes ældster til folkene, som bor langt borte, til øerne i havet. Send dem til fremmede lande, kald på alle folk, først ikke-jøderne og siden jøderne.
9 Og se, dette skal være deres råb og Herrens røst til alle folk: Drag til Zions land, så mit folks grænser kan udvides og Zions stave befæstes, så Zion må blive udbredt rundt omkring.
10 Ja, lad det råb gå ud til alle folk: Vågn og stå op; gå ud for at møde Brudgommen. Se, Brudgommen kommer, gå ham i møde. Bered jer på Herrens store dag.
11 Våg derfor, thi I ved hverken dagen eller timen.
12 Lad derfor dem, som er blandt ikke-jøderne, fly til Zion,
13 og de, som er af Juda, fly til Jerusalem, til Herrens hus' bjerge.
14 Gå ud fra alle folk, fra Babylon, ja, ud af ugudelighedens midte, som er det åndelige mørke.
15 Men sandelig, så siger Herren: Jeres flugt skal ikke ske med hast, men forbered alt, og den, som går, skal ikke se sig tilbage, at ikke pludselig fordærv skal komme over ham.
16 Lyt og hør, o, I jordens indbyggere. Lyt, I min kirkes ældster og hør Herrens røst, thi han kalder på alle mennesker, og han befaler alle mennesker overalt at omvende sig.
17 Thi se, Gud Herren har udsendt sin engel, som råber midt i himlen og siger: Bered Herrens vej, gør hans stier jævne, thi hans tilkommelses time er nær,
18 da Lammet skal stå på Zions bjerg og med ham et hundrede og fire og fyrretyve tusinde, som har deres Faders navn skrevet på panden.
19 Bered jer derfor på Brudgommens komme; gå ud og mød ham.
20 Thi se, han skal stå på Oliebjerget og på det mægtige hav, det store dyb og på øerne i havet og i Zions land.
21 Og han skal lade sin røst høre fra Zion, og han vil tale fra Jerusalem, og hans røst skal høres blandt alle folk.
22 Og det skal være en røst som mange vandes lyd og som en stærk tordens røst, der skal nedstyrte bjergene, og dalene skal ikke mere findes.
23 Han skal befale det store dyb, og det skal drives tilbage til nordenlandene, og øerne skal forenes til eet land.
24 Og Jerusalems land og Zions land skal vende tilbage til deres eget sted, og jorden skal blive, som den var, før den blev delt.
25 Og Herren, ja, Frelseren selv, skal stå midt iblandt sig folk og regere over alt kød.
26 Og de, som er i nordenland, skal ihukommes for Herren, og deres profeter skal høre hans røst og ikke længere holde sig tilbage, men de skal flyde ned for deres åsyn.
27 Og en vej vil blive banet midt igennem det store dyb.
28 Deres fjender skal blive et bytte for dem.
29 Og i de ufrugtbare ørkner skal der springe levende vandkilder frem, og den udtørrede jord skal ikke længere være et tørstigt land.
30 De skal bringe deres rige skatte til Efraims børn, mine tjenere.
31 Og de evige højes grænser skal bæve for deres nærværelse.
32 Og de skal falde ned og blive kronet med herlighed i Zion ved Herrens tjeneres hænder, nemlig Efraims børn.
33 Og de skal synge, opfyldt med evig glæde.
34 Se, dette er den evige Guds velsignelse over Israels stammer og den større velsignelse over Efraims hoved og hans medbrødre.
35 Og de, som er af Judas stamme, skal efter deres lidelser blive helliggjort i hellighed for Herren og bo i hans nærhed dag og nat i al evighed.
36 Og nu, sandelig siger Herren. Jeg udsendte min engel, for at det måtte blive jer forkyndt, o, I jordens indbyggere, og han fløj midt gennem himlen med det evige evangelium. Han åbenbarede sig for nogle og overgav mennesket det og skal vise sig for mange, som bor på jorden.
37 Og dette evangelium skal prædikes for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk.
38 Og Guds tjenere skal gå ud og råbe med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, thi hans doms time er kommet,
39 og tilbed ham, som har skabt himlen og jorden og havet og vandenes kilder.
40 Påkald Herrens navn dag og nat og sig: O, gid du ville sønderrive himlen og selv komme ned, så bjergene måtte vakle for dit åsyn.
41 Og det skal blive besvaret på deres hoveder; thi Herrens nærværelse skal være som en fortærende ild, der brænder, og som en ild, der får vandet til at syde.
42 O Herre! Du skal komme ned og kundgøre dit navn for dine modstandere, og alle folk skal bæve for dit åsyn,
43 når du gør skrækkelige ting - ting, som de ikke venter.
44 Ja, når du kommer ned, og bjergene vakler for dit åsyn, skal du møde den, der glæder sig og øver retfærdighed, den, som kommer dig i hu på dine veje.
45 Thi fra verdens begyndelse har intet menneske hørt eller fattet med øret eller set med øjet, o, Gud, uden du, hvor store ting du har beredt for den, som venter på dig.
46 Og det skal siges: Hvem er det, der kommer ned fra Gud i himlen i farvede klæder, ja, fra ukendte egne, iført sit herlige klædebon, og som går frem i sin vældige kraft.
47 Og han skal sige: Jeg er den, som talte i retfærdighed, vældig til at frelse.
48 Og Herrens klædebon skal være rødt og hans klæder som en persetræders.
49 Og så stor skal glansen af hans åsyn være, at solen beskæmmet skal skjule sit ansigt, månen tilbageholde sit lys, og stjernerne skal slynges fra deres sted.
50 Og hans røst skal høres: Jeg trådte vinpersen alene og bragte dom over alle folk, og ingen var med mig.
51 Jeg trådte dem i min vrede, trampede dem i min harme; da sprøjtede deres blod på mine klæder, jeg tilsølede hele min klædning; thi til hævnens dag stod min hu.
52 Og nu er mit genløsningsår kommet, og de skal tale om Herrens miskundhed og om alt, hvad han har gjort dem efter sin godhed og ømme kærlighed til evig tid.
53 I al deres trængsel var han bedrøvet, hans åsyns engel frelste dem, og i sin kærlighed og barmhjertighed forløste han dem og bar dem alle fortidens dage.
54 Ja, også Enok og de, der var med ham, profeterne, som var før ham, og Noa og dem, der var før ham, Moses og dem, som var før ham;
55 fra Moses til Elias, fra Elias til Johannes, som var med Kristus i hans opstandelse, og de hellige apostle med Abraham, Isak og Jakob, alle skal de stå for Lammets åsyn.
56 Og de helliges grave skal åbnes, og de skal komme frem og stå ved Lammets højre side, når han skal stå på Zions bjerg og på den hellige stad, det nye Jerusalem, og de skal synge Lammets sang dag og nat, i al evighed.
57 Og for at menneskene måtte få del i den herlighed, som skal åbenbares, udsendte Herren sit evangelium i dets fylde, sin evige pagt, og gav tydeligt og klart udtryk for det
58 for at berede de svage på det, som skal komme over jorden, og for at udrette Herrens ærinde den dag, da de svage skal beskæmme de vise, og den ringe blive til et stort folk og to jage ti tusinde på flugt.
59 Og med jorden svage ting skal Herren bearbejde folkene ved sin ånds kraft.
60 Og derfor blev disse bud givet; det blev påbudt på den tid, de blev givet, at de ikke skulle gives til verden, men nu skal de udsendes til alt kød.
61 Og dette er efter Herrens ønske og vilje, han, som regerer over alt kød.
62 Og den, som omvender sig og helliger sig for Herren, skal have evigt liv.
63 Men på dem, som ikke adlyder Herrens røst, skal det opfyldes, som blev skrevet af profeten Moses, at de skal udryddes af folket.
64 Og ligeledes det, der blev skrevet af profeten Malakias: Thi se, dagen kommer, luende som en ovn; og alle de frække, hovmodige og alle, som øver gudløshed, skal blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskarernes Herre, så der ikke levnes rod eller gren af dem.
65 Derfor skal Herren svare dem således:
66 På den dag, da jeg kom til mine egne, modtog ingen af jer mig, og I blev fordrevet.
67 Da jeg kaldte igen, var der ingen af jer, der svarede; dog var min arm slet ikke forkortet, så jeg ikke kunne forløse, ej heller var min kraft for svag til at befri.
68 Se, på min befaling udtørredes havet. Jeg forvandler floderne til en ørken; deres fisk stinker og dør af tørst.
69 Jeg klæder himlen i sort og gør dens dække som en sæk.
70 Og dette skal I modtage af min hånd: I skal lægge jer ned i sorg.
71 Se, der er ingen, der kan redde jer; thi I adlød ikke min røst, da jeg tilråbte jer fra himlen. I troede ikke mine tjenere, og I modtog dem ikke, da de blev sendt til jer.
72 Derfor forseglede de vidnesbyrdet og tilbandt loven, og I blev overladt til mørket.
73 Disse skal gå bort til det yderste mørke, hvor der er gråd og jammer og tænders gnidsel,
74 Se, Herren, jeres Gud, har talt det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3