Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 132
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, nedskrevet den 12. juli 1843, angående den nye og evige pagt der indbefatter ægteskabspagtens evige natur samt et flertal af hustruer. -- Profeten spørger Herren. - Herren siger til ham, at han skal gøre sig rede til at modtage den nye og evige pagt. - Denne lovs betingelser. - Det hellige præstedømmes myndighed, som indstiftedes af Herren, må fuldbyrde forordninger, som også har gyldighed ud over graven. - Vielser, der foretages af myndighederne, gælder kun her på jorden. - Selv om formen er sådan, at den synes bestemt for både tid og evighed, så har forordningen dog ikke gyldighed på den anden side af graven, medmindre den forrettes med det hellige præstedømmes myndighed, som Herren foreskriver. - Ægteskaber, der er indgået for tid og evighed på rette måde, følges af uudsigelige velsignelser. - Hvad mennesket må gøre for at blive som Gud. - Hvad evigt liv egentlig betyder. - Flerkoneri er kun antageligt, når Herren befaler det. - Synden at bedrive hor. - En befaling til Emma Smith, profetens hustru.
1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Joseph, eftersom du har begæret at få at vide af mig og forstå, hvordan jeg, Herren, retfærdiggjorde mine tjenere Abraham, Isak og Jakob samt Moses, David og Salomon, mine tjenere, med henblik på den grundsætning og lære, ifølge hvilken de havde mange hustruer og medhustruer.
2 Se, jeg er Herren, din Gud, og vil svare dig på dette.
3 Bered derfor dit hjerte på at modtage og adlyde de lærdomme, som jeg nu giver dig. Thi alle, der får denne lov åbenbaret, må adlyde den.
4 Thi se, jeg åbenbarer dig en ny og evig pagt, og om du ikke holder denne pagt, vil du blive fordømt; thi ingen kan forkaste denne pagt og få lov til at indkomme i min herlighed.
5 Thi alle, der ønsker en velsignelse af mine hænder, må overholde den lov, som blev givet for denne velsignelse, samt de vilkår, som blev bestemt, før verden grundlagdes.
6 Og hvad den nye og evige pagt angår, da blev den indstiftet for min herligheds fylde, og den, der modtager en fylde deraf, må og skal overholde loven, ellers vil han blive fordømt, siger Gud Herren.
7 Og sandelig siger jeg dig, at denne lovs vilkår er følgende: Alle pagter, kontrakter, overenskomster, forpligtelser, eder, løfter, handlinger forbindelser, foreninger og forhåbninger, som ikke stiftes, indgås og besegles ved forjættelsens Helligånd og både besegles for tid og al evighed af ham, som er salvet dertil og tillige på det allerhelligste gennem åbenbaring og befaling ved min salvedes formidling, som jeg har udvalgt på jorden til at besidde denne myndighed - og jeg har udkåret min tjener Joseph til at indehave denne myndighed i de sidste dage, og der findes aldrig mere end een på samme tid på jorden, som har fået denne myndighed og dette præstedømmes nøgler - har ingen gyldighed, magt eller bindende kraft i eller efter opstandelsen fra de døde; thi alle forbindelser, der er indgået i dette øjemed, slutter, når menneskene dør.
8 Se, mit hus er et ordens hus, siger Herren, og ikke et forvirringens hus.
9 Kan jeg antage et offer, siger Herren, som ikke er bragt i mit navn?
10 Eller skal jeg modtage af dine hænder, hvad jeg ikke har forordnet?
11 Og forordner jeg noget for dig, siger Herren, uden gennem lov, som jeg og Faderen forordnede det for dig, før verden blev til?
12 Jeg er Herren, din Gud, og jeg giver dig denne befaling, at ingen skal komme til Faderen uden gennem mig eller gennem mit ord, som er min lov, siger Herren.
13 Og alt, hvad der findes i verden, enten det er af mennesker, troner, fyrstendømmer, magter eller noget af andet navn, som ikke er forordnet af mig eller gennem mit ord, siger Herren, skal ikke bestå, når menneskene er døde, hverken i eller efter opstandelsen, siger Herren, din Gud.
14 Thi alt, hvad der består, er af mig; og hvad der ikke er af mig, skal rystes og tilintetgøres.
15 Om en mand derfor ægter en kvinde i denne verden, og han ikke gifter sig med hende gennem mig eller gennem mit ord, og han indgår pagt med hende, så længe han er i verden, og hun med ham, da har deres pagt og ægteskab ingen gyldighed, når de er døde og ude af verden. Derfor er de ikke bundet ved nogen lov, når de er ude af verden.
16 Når de derfor er ude af verden, da tager de hverken til ægte eller bortgiftes, men er som engle i himlen, hvilke engle er tjenende ånder, som betjener dem, som er værdigere til en langt større, ja, en overmåde stor og evig herlighed.
17 Thi disse engle overholdt ikke min lov, og derfor kan de ikke få afkom, men må forblive adskilte og alene, uden ophøjelse i deres frelste tilstand i al evighed, og er herefter ikke guder, men for evigt Guds engle.
18 Og atter, sandelig siger jeg dig: Om en mand tager en kvinde til ægte og indgår pagt med hende for tid og al evighed, og om denne pagt ikke indgås gennem mig eller gennem mit ord, som er min lov, og ikke besegles gennem forjættelsens Helligånd af ham, som jeg har salvet og bestemt til denne myndighed, da er den ikke gyldig eller af nogen bindende kraft, når de er ude af verden, fordi de ikke var forenede af mig, siger Herren, ej heller gennem mit ord. Når de er ude af verden, kan den ikke godkendes der; thi engle og guder, som de ikke kan komme forbi, er beskikkede dér; derfor kan de ikke arve min herlighed, for mit hus er et ordens hus, siger Gud Herren.
19 Og videre, sandelig siger jeg dig: Om en mand ægter en kvinde gennem mit ord, som er min lov, og gennem den nye og evige pagt, og det er beseglet på dem gennem forjættelsens Helligånd af ham, som er salvet, og som jeg har givet denne magt og dette præstedømmes nøgler, og det skal blive sagt til dem: I skal komme frem i den første opstandelse, og om det bliver efter den første opstandelse, da i den næste opstandelse, og I skal arve troner, riger, fyrstendømmer og magter, herredømme, alle højder og dybder; da skal det skrives i Lammets livets bog, at han ikke skal begå mord, hvorved uskyldigt blod udgydes, og om I forbliver i min pagt og ikke begår mord, hvorved uskyldigt blod udgydes, så skal det ske dem i alt, som min tjener har lovet dem, gennem tid og al evighed, og det skal have bindende kraft, når de er ude af verden, og de skal gå forbi engle og guder, som er sat der, til deres ophøjelse og herlighed i alle ting, som det er blevet beseglet på deres hoveder, hvilken herlighed vil være en fylde og en fortsættelse af slægten fra evighed til evighed.
20 Da skal de blive guder, fordi de aldrig har nogen begrænsning; derfor skal de være til fra evighed til evighed, fordi de fortsætter. Da skal de være over alt, thi alt er dem underkastet. Da skal de blive guder, fordi de har al magt, og englene er dem underdanige.
21 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Om du ikke adlyder min lov, kan du ikke opnå denne herlighed.
22 Thi den port er snæver, og den vej er trang, som fører til ophøjelse og livets fortsættelse, og de er få, som finder den, fordi de ikke modtog mig i denne verden, ej heller kender de mig.
23 Men om I modtager mig i verden, da skal I kende mig, og I skal få jeres ophøjelse, at hvor jeg er, der skal I også være.
24 Dette er evigt liv: At kende den eneste vise og sande Gud og Jesus Kristus, som han har sendt. Jeg er ham. Antag derfor min lov.
25 Thi den port er vid, og den vej er bred, som fører til døden, og de er mange, som går ind ad den, fordi de ikke modtog mig og heller ikke overholdt min lov.
26 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Om en mand ægter en kvinde i overensstemmelse med mit ord, og de er beseglede ved forjættelsens Helligånd i overensstemmelse med min forordning, og om han eller hun begår nogen synd eller overtrædelse af den nye og evige pagt eller nogen form for gudsbespottelse, men ikke begår mord, hvorved der udgydes uskyldigt blod, skal de dog komme frem i den første opstandelse og indgå til deres ophøjelse. Men de skal tilintetgøres i kødet og overlades til Satans tugtelse indtil forløsningens dag, siger Gud Herren.
27 Den bespottelse mod den Helligånd, der ikke kan tilgives, hverken i denne eller den tilkommende verden, består deri, at I begår mord, hvorved uskyldigt blod udgydes, og samtykker i min død, efter I har modtaget den nye og evige pagt, siger Gud Herren, og den, som ikke adlyder denne lov, kan ingenlunde indgå til min herlighed, men vil blive fordømt, siger Herren.
28 Jeg er Herren, din Gud, og vil give dig mit hellige præstedømmes lov, som blev forordnet ved mig og min Fader, før verden blev til.
29 Alt, hvad Abraham modtog, fik han gennem åbenbaring og befaling ved mit ord, siger Herren, og han er indgået til sin ophøjelse og sidder på sin trone.
30 Abraham fik forjættelser angående sin sæd og sine lænders frugt - og af han lænder er du kommet, min tjener Joseph - som skulle vedvare, så længe de var i verden; og med hensyn til Abraham og hans sæd, da skal de fortsætte deres tilværelse i den næste verden. Både i denne og den tilkommende verden skal de eksistere og blive utallige som stjernerne; eller om du skulle tælle sandet på havets bred, kunne du dog ikke tælle dem.
31 Denne forjættelse er også din, fordi de er af Abrahams sæd, og forjættelsen blev givet til Abraham; og gennem denne lov fortsættes min Faders gerninger, hvorigennem han forherliger sig selv.
32 Gå derfor og gør Abrahams gerninger, underkast dig min lov, og du skal blive frelst.
33 Men om du ikke underkaster dig min lov, kan du ikke modtage min Faders forjættelse, som han gav Abraham.
34 Gud befalede Abraham, og Sara gav Abraham Hagar til hustru. Og hvorfor gjorde hun dette? Fordi dette var loven, og fra Hagar kom mange folk. Derfor var dette blandt andet forjættelsernes opfyldelse.
35 Var Abraham derfor under fordømmelse? Sandelig siger jeg dig: Nej. Thi jeg, Herren, befalede ham det.
36 Abraham fik befaling om at ofre sin søn Isak, og dog står der skrevet: Du skal ikke slå ihjel. Abraham vægrede sig dog ikke, og dette blev regnet ham til retfærdighed.
37 Abraham fik medhustruer, og disse fødte ham børn, og det regnedes ham til retfærdighed, fordi de blev ham givet, og han overholdt min lov; ligeledes gjorde Isak og Jakob ikke andet, end hvad der blev befalet dem. Og da de ikke gjorde andet end det, der blev befalet dem, er de nu indgået til min ophøjelse i overensstemmelse med forjættelserne, og de sidder på troner og er ikke engle, men guder.
38 David havde også mange hustruer og medhustruer, og ligeså mine tjenere Salomon og Moses samt mange andre af mine tjenere fra skabelsens begyndelse til nærværende tid. Og i intet af dette syndede de, undtagen i det, som de ikke modtog af mig.
39 Davids hustruer og medhustruer blev givet ham af mig ved min tjener Nathans hånd og gennem andre profeter, som havde nøglerne til denne magt; og i intet af dette syndede han mod mig undtagen i tilfældet med Urias og hans hustru; og derfor er han faldet fra sin ophøjelse og har fået sin del; og han skal ikke få dem i den tilkommende verden, for jeg har givet dem til en anden, siger Herren.
40 Jeg er Herren din Gud, og jeg har udkåret dig, min tjener Joseph, og vil genoprette alle ting. Bed om, hvad du vil, og det skal gives dig ifølge mit ord.
41 Og eftersom du har spurgt mig angående ægteskabsbrud, sandelig, sandelig siger jeg dig: Om en mand får en hustru i den nye og evige pagt, og hun holder sig til en anden mand, som jeg ikke har bestemt for hende ved min hellige salvelse, har hun bedrevet hor og skal udryddes.
42 Om hun ikke er indgået i den nye og evige pagt, og hun holder sig til en anden mand, har hun bedrevet hor.
43 Og om hendes mand holder sig til en anden kvinde, og han havde aflagt et løfte, så har han brudt sit løfte og har bedrevet hor.
44 Og om hun ikke har bedrevet hor, men er uskyldig og ikke har brudt sit løfte, og hun ved det, og jeg åbenbarer det for dig, min tjener Joseph, da har du i kraft af mit hellige præstedømme magt til at tage hende og give hende til ham, som ikke har bedrevet hor, men har været trofast; for han skal sættes til hersker over mange.
45 Thi jeg har overladt dig præstedømmets nøgler og magt, hvorigennem jeg genopretter alle ting og kundgører dig alt i rette tid.
46 Og sandelig, sandelig siger jeg dig: Hvad du besegler på jorden, skal være beseglet i himlen, og alt hvad du binder på jorden i mit navn og gennem mit ord, siger Herren, skal være evigt bundet i himlen. Og den, hvis synder du forlader på jorden, skal være evigt forladt i himlen, og den, hvis synder du beholder på jorden, skal beholdes i himlen.
47 Og atter, sandelig siger jeg: Den, du velsigner, vil jeg velsigne, og den, du forbander, vil jeg forbande, siger Herren; Thi jeg, Herren, er din Gud.
48 Og atter, sandelig siger jeg dig, min tjener Joseph: Alt hvad du giver på jorden, og til hvem du giver nogen på jorden gennem mit ord og efter min lov, det skal ledsages med velsignelser og ikke med forbandelser, og med min magt, siger Herren, og skal være uden fordømmelse på jorden og i himlen.
49 Thi jeg er Herren, din Gud, og vil være med dig til verdens ende og i al evighed. Thi jeg besegler sandelig din ophøjelse på dig og bereder dig en trone i min Faders rige hos Abraham, din fader.
50 Se, jeg har set dine ofre og vil tilgive dig dine synder. Jeg har set dine ofre i lydighed mod det, jeg har sagt dig. Gå derfor, så skal jeg berede en vej, ad hvilken du kan undkomme, som jeg antog Abrahams offer, da han skulle ofre sin søn Isak.
51 Sandelig siger jeg dig: Jeg giver min tjenerinde Emma Smith, din hustru, som jeg har givet dig, en befaling, at hun skal holde sig tilbage og ikke deltage i det, som jeg bød dig at tilbyde hende, thi dette gjorde jeg, siger Herren, for at prøve dig, som jeg prøvede Abraham, for at jeg kunne kræve et offer af din hånd gennem pagt og offer.
52 Og min tjenerinde Emma Smith skal modtage alle dem, som er blevet givet min tjener Joseph, og som er dydige og rene for mig. Men de, som ikke er rene, men har sagt, at de var det, skal udryddes, siger Gud Herren.
53 Thi jeg er Herren, din Gud, og du skal adlyde min røst. Og jeg sætter min tjener Joseph til at være hersker over mange ting, thi han har været tro over lidet, og fra nu af vil jeg gøre ham stærk.
54 Og jeg befaler min tjenerinde Emma Smith at blive hos min tjener Joseph og holde sig til ham og til ingen anden. Men om hun ikke overholder dette bud, skal hun udryddes, siger Herren, thi jeg er Herren, din Gud, og vil udrydde hende, om hun ikke overholder min lov.
55 Men om hun ikke vil adlyde dette bud, da skal min tjener Joseph gøre alt for hende, som han har sagt. Og jeg skal velsigne ham og gøre ham frugtbar og give ham hundrede fold af fædre og mødre, brødre og søstre, huse og marker, hustruer og børn i denne verden og det evige livs kroner i de evige verdener.
56 Og atter, sandelig siger jeg, at min tjenerinde skal tilgive min tjener Joseph hans overtrædelser, og da skal hun få tilgivelse for sine overtrædelser, hvori hun har syndet imod mig, og jeg, Herren, din Gud, vil velsigne hende og mangfoldiggøre hende og få hendes hjerte til at fryde sig.
57 Og atter, sandelig siger jeg, min tjener Joseph skal ikke afhænde sin ejendom, at ikke en fjende skal komme og ødelægge ham; for Satan søger at ødelægge ham. Thi jeg er Herren, din Gud, og han er min tjener; og se, jeg er med ham, som jeg var med Abraham, din fader, alt til hans ophøjelse og herlighed.
58 Hvad angår præstedømmets lov, er der mange ting, der hører dertil.
59 Sandelig, om en mand kaldes af min Fader, som Aron blev kaldet, ved min egen røst og ved hans røst, som sendte mig, og om jeg giver ham nøglerne til dette præstedømmes magt, begår han ikke synd, når han gør noget i mit navn og ifølge min lov og ved mit ord, og jeg vil retfærdiggøre ham.
60 Derfor skal ingen anklage min tjener Joseph, for jeg vil retfærdiggøre ham, thi han skal bringe det offer, som jeg for hans overtrædelsers skyld fordrer af hans hænder, siger Herren, din Gud.
61 Og atter med hensyn til præstedømmets lov: Om en mand ægter en jomfru og derefter ønsker at ægte en anden, og den første giver sit samtykke dertil, og om han ægter den anden, og begge to er jomfruer og ikke har bundet sig til nogen anden mand, da er han retfærdiggjort; han kan ikke bedrive hor, thi de er givet ham, thi han kan ikke bedrive hor med den, som tilhører ham og ingen anden.
62 Og om der gives ham ti jomfruer efter denne lov, kan han dog ikke bedrive hor, thi de tilhører ham og er givet ham, og derfor er han retfærdiggjort.
63 Men om nogen af de ti jomfruer holder sig til en anden mand, efter at hun er blevet gift, da har hun bedrevet hor og skal udryddes. Thi de blev givet ham, for at de skulle mangfoldiggøre og opfylde jorden ifølge min befaling og opfylde den forjættelse, min Fader gav, før verdens grundvold blev lagt, og for deres ophøjelse i de evige verdener, så de må kunne føde menneskesjæle; thi heri fortsættes min Faders værk, at han kan blive forherliget.
64 Og atter, sandelig, sandelig, siger jeg dig: Om nogen mand, som har denne magts nøgler, har en hustru, og han underviser hende om mit præstedømmes lov angående dette, da må hun tro og tjene ham, ellers skal hun udryddes, siger Herren, din Gud, thi jeg vil udrydde hende. Thi jeg vil forherlige mit navn blandt alle dem, som modtager og adlyder min lov.
65 Derfor er det lovligt for mig, dersom hun ikke antager denne lov, at han modtager alt det, som jeg, Herren, hans Gud, giver ham, fordi hun ikke troede og ikke tjente ham efter mit ord; og så bliver hun overtræderen. Og han er fritaget for Saras lov, thi hun betjente Abraham ifølge loven, da jeg befalede Abraham at tage Hagar til hustru.
66 Og sandelig, sandelig siger jeg dig, at jeg skal senere åbenbare mere for dig angående denne lov. Lad det derfor være nok for denne gang. Se, jeg er Alfa og Omega. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3