Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 130
Vigtige instruktioner, givet gennem profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2. april 1843. -- Når Frelseren kommer, åbenbarer han sig i sin virkelige skikkelse, som et menneske. - Englenes bolig. - Jorden i dens helligede og udødelige tilstand. - Profeti om store ulykker med megen blodsudgydelse, som vil begynde i Syd-Carolina. - Tiden for Herrens komme ikke nøjagtigt bekendt. - Den intelligens, som mennesket tilegner sig i denne verden, vil han tage med sig i den tilkommende verden. - I himlen gælder den lov, at velsignelser kun gives. når man holder lovene, hvorpå de er grundet. - Faderen og Sønnen har et legeme af kød og ben. - Den Helligånd er en åndelig personlighed.
1 Når Frelseren åbenbarer sig, skal vi se ham, som han er. Vi skal se, at han er et menneske som vi.
2 Samme selskabelighed, som findes blandt os her, skal også findes blandt os der, kun med den forskel, at den dér er forbundet med evig herlighed, hvilken herlighed vi ikke nyder her.
3 Joh. 14:23. Med Faderens og Sønnens åbenbarelse menes i dette vers en personlig åbenbarelse. Den idé, at Faderen og Sønnen kan bo i et menneskes hjerte, er et gammelt sekterisk begreb og er falsk.
4 Som svar på spørgsmålet: Er ikke Guds, engles, profeters og menneskers tidsregning i overensstemmelse med tidsregningen på den planet, hvorpå de bor?
5 Svarer jeg, jo. Men der er ingen engle, som betjener denne jord uden de, der tilhører eller har tilhørt den.
6 Englene bor ikke på en planet som denne jord.
7 Men de bor i Guds nærhed på en klode, som ligner et hav af glas og ild, hvor alt, det forgangne, det nærværende og det tilkommende, er åbenbaret for deres herlighed, og de er bestandigt for Herrens åsyn.
8 Stedet, hvor Gud bor, er en stor urim og tummim.
9 Denne jord vil i dens helligede og udødelige tilstand blive som krystal og blive en urim og tummim for indbyggerne, som da skal bo derpå, og derigennem skal alt, der tilhører et lavere rige eller alle riger af en ringere orden, blive åbenbaret for dem, som bor derpå. Og denne jord skal tilhøre Kristus.
10 Da vil den hvide sten, som omtales i Johannes' Åbenbaring 2:17 blive en urim og tummim for enhver, som modtager den, hvorved alt, der tilhører et rige af højere orden, vil blive åbenbaret.
11 Og enhver, der kommer i det celestiale rige, får en hvid sten, hvorpå et nyt navn er skrevet som ingen kender uden den, som får det. Dette nye navn er løseordet.
12 Jeg profeterer i Herren Guds navn, at de vanskeligheder, som vil forårsage stor blodsudgydelse førend Menneskesønnen kommer, vil begynde i Syd-Carolina.
13 De vil sandsynligvis opstå på grund af slavespørgsmålet. Dette forklarede en stemme mig, medens jeg bad inderligt om denne sag den 25. december 1832.
14 Jeg bad engang meget ivrigt om at få at vide, når Menneskesønnen ville komme, og da hørte jeg en røst, som gentog følgende:
15 'Joseph, min søn, om du lever, til du er fem og firsindstyve år gammel, så skal du se Menneskesønnens ansigt. Lad dette være dig nok og besvær mig ikke mere angående denne sag.'
16 Således var jeg ude af stand til at afgøre, om denne hans tilkommelse hentydede til tusindårsrigets begyndelse eller til nogen foregående åbenbaring, eller om jeg skulle dø og således få hans ansigt at se.
17 Jeg tror, at Menneskesønnens komme ikke vil ske før den tid.
18 Alt, hvad vi i dette liv opnår på intelligensens område, skal følge med os i opstandelsen.
19 Og om et menneske i dette liv ved flid og lydighed vinder mere kundskab og intelligens end en anden, så vil fordelen i samme forhold være på hans side i det tilkommende liv.
20 Der er en lov, uigenkaldelig fastsat i himlen før denne jords grundvold blev lagt, ifølge hvilken alle velsignelser er forjættede.
21 Og når du opnår en velsignelse fra Gud, så er det ved lydighed mod denne lov, ifølge hvilket den er forjættet.
22 Faderen har et legeme af kød og ben, lige så følbart som et menneskes. Ligeså har Sønnen. Men den Helligånd har ikke et legeme af kød og ben, men er en person, der består af ånd. Om dette ikke var tilfældet, kunne den Helligånd ikke bo i os.
23 Et menneske kan få den Helligånd, og den kan neddale på ham og dog ikke forblive hos ham.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3