Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 124
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19. januar 1841. De hellige var blevet tvunget til på grund af de stadig voksende forfølgelser og den lovstridige behandling fra statens embedsmænds side at forlade Missouri. Da Lilburn W. Boggs, Missouris guvernør, udstedte sin befaling om at udrydde dem, havde de ingen anden udvej. Dette skete den 27. oktober 1838. Se History of the Church, bind 3, side 175. I 1841, da denne åbenbaring blev givet, havde de hellige opbygget byen Nauvoo, hvor landsbyen Commerce tidligere havde ligget, og Kirkens hovedsæde var blevet forlagt dertil. -- Proklamation til De forenede Staters præsident, staternes guvernører og alle nationers regenter. - Den velsignede tilstand hos tidligere kirkemedlemmer, som er døde. - George Miller kaldes til biskopembedet. - Der skal bygges et hus, hvor fremmede kan tage ind og få ophold. - Et tempel i Nauvoo. - Ingen døbefont på jorden, hvori dåb for de døde kunne forrettes. - Grunden til at Moses skulle bygge et tabernakel i ørkenen. - Løfte om åbenbaringer angående hellige ting, som endnu er skjult. - Mennesker, som hindrer de hellige i at holde Guds befalinger, må stå til ansvar. - Forsinkelse i bygningen af et tempel i Jackson County, Missouri, tolereres. - Huset til beværtning af de fremmede skal kaldet Nauvoo Hus. - Instruktioner angående dets bygning og forvaltning. - William Law kaldet til at være rådgiver i Det første Præsidentskab. Hyrum Smith kaldes til at være patriark i Kirken. - Hans store myndighed og præstedømmet, som Oliver Cowdery tidligere besad. - General-, stavs- og lokale embedsmænd i Kirken.
1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Joseph: Jeg finder behag i det offer og den bekendelse, som du har aflagt; thi i dette øjemed har jeg oprejst dig, for at jeg kunne vise min visdom gennem det, som er skrøbeligt på jorden.
2 Jeg har antaget dine bønner, og som svar på dem siger jeg dig, at du er kaldet til uopholdeligt og højtideligt at forkynde om mit evangelium og denne stav, som jeg har sat til at være en hjørnesten i Zion, og den skal poleres, indtil dens skønhed er som et palads'.
3 Dette opråb skal gå ud til alle konger i verden, til jordens fire hjørner, til den ærværdige udkårne præsident og til de højmodige guvernører i den nation, hvori du lever, og til alle nationer, der er spredt ud over jorden.
4 Det skal skrives i ydmyghed og gennem den Hellligånds kraft, som skal være over dig, når du skriver det.
5 Thi det skal gives dig gennem den Helligånd at kende min vilje angående disse konger og myndigheder, hvad der skal ske dem i fremtiden.
6 Thi se, jeg står i begreb med at kalde på dem, så de kan give agt på Zions lys og herlighed; thi den bestemte tid er kommet til at begunstige Zion.
7 Kald derfor på dem med høje tilråb og med dit vidnesbyrd og frygt ikke for dem; thi de er som græs, og al deres herlighed er som dets blomster, der snart falder af; således skal også de være uden undskyldning,
8 så jeg kan besøge dem på hjemsøgelsens dag, når jeg skal afsløre mit åsyn, for at anvise undertrykkeren sin del blandt hyklerne, hvor der er tænders gnidsel, dersom de forkaster mine tjenere og mit vidnesbyrd, som jeg har åbenbaret dem.
9 Og videre vil jeg besøge og formilde manges hjerter, jer til gavn, så I må finde nåde for deres øjne, at de må komme til sandhedens lys og ikke-jøderne til Zions ophøjelse og herlighed.
10 Thi min hjemsøgelsesdag kommer snart, i den stund, hvor I ikke tænker derpå. Og hvor skal der være sikkerhed for mit folk og tilflugt for dem, der bliver tilovers?
11 Vågn op, o, I jordens konger! Kom, kom med jeres guld og sølv til hjælp for mit folk, til Zions døtres hus.
12 Atter, sandelig siger jeg dig: Min tjener Robert B. Thompson skal hjælpe dig med at skrive dette opråb, thi jeg har behag i ham og vil, at han skal være hos dig.
13 Derfor skal han lytte til dit råd, og jeg vil velsigne ham med mangfoldige velsignelser. Han skal være trofast og sanddru i alle ting fra nu af, så skal han blive stor i mine øjne.
14 Men lad ham huske, at jeg vil kræve ham til regnskab for hans forvaltning.
15 Og videre siger jeg dig: Salig er min tjener Hyrum Smith, thi jeg, Herren, elsker ham for hans hjertes oprigtigheds skyld, og fordi han elsker det, der er ret for mig, siger Herren.
16 Desuden skal min tjener John C. Bennett hjælpe dig i dit arbejde med at sende mit ord til kongerne og folkene på jorden og stå dig bi, min tjener Joseph Smith, i nødens time, og hans løn skal ikke udeblive, om han tager imod råd.
17 For sin kærligheds skyld skal han blive stor, thi han skal være min, om han gør dette, siger Herren. Jeg har set det arbejde, han har gjort, og jeg antager det, om han fortsætter, og jeg skal krone ham med velsignelse og stor herlighed.
18 Og videre siger jeg dig: Det er min vilje, at min tjener Lyman Wight skal vedblive i sagtmodighedens ånd at prædike for Zion og bekende mig for verden, og jeg vil bære ham som på ørnevinger, og han skal samle herlighed og ære for sig selv og for mit navn,
19 at jeg, når hans værk er afsluttet, da må tage ham til mig, som jeg gjorde med min tjener David Patten, som nu er hos mig, og ligeledes med min tjener Edward Partridge og ligeledes med min bedagede tjener Joseph Smith sen., som sidder på Abrahams højre side; og salig og hellig er han, thi han er min.
20 Og atter, sandelig siger jeg dig: Min tjener George Miller er uden svig, til ham kan man nære tillid for hans hjertes retskaffenheds skyld, og på grund af den kærlighed, som han har til mit vidnesbyrd, elsker jeg, Herren, ham.
21 Derfor siger jeg dig: Jeg besegler på hans hoved en biskops embede, ligesom på min tjener Edward Partridge, at han kan modtage det, som helliges mit hus og udgyde velsignelser på de fattiges hoved blandt mit folk, siger Herren. Ingen foragte min tjener George, thi han skal ære mig.
22 Lad min tjener George, min tjener Lyman og min tjener John Snider og andre bygge et hus til mit navn, et hus, som min tjener Joseph skal vise dem og på det sted, han udpeger for dem.
23 Og det skal være et hus, et sted, hvori fremmede, som kommer langvejs fra, kan finde hvile; det skal derfor være et godt hus, vel værd at tage ind i, så den trætte rejsende kan finde sundhed og sikkerhed, medens han grubler over Herrens ord og betragter den hjørnesten, som jeg har bestemt for Zion.
24 Dette hus skal være en sund bolig, om det bygges til mit navn, og om værten, der bliver udset til at forestå det, ikke tillader, at noget urent kommer derind. Det skal være helligt, ellers vil Herren, jeres Gud, ikke bo deri.
25 Og atter, sandelig siger jeg dig: Alle mine hellige skal komme hertil fra det fjerne.
26 Send ilbud til dem, ja, udvalgte sendebud, og sig: Kom med alt jeres guld og sølv og ædelsten og alle jeres antikke ting; og alle, der har kendskab til antikviteter, og som vil komme, kan komme og føre med sig buksbom, fyr og gran samt alle jordens kostbare træsorter.
27 Ligeledes jern, kobber, messing og zink og alle kostbare ting fra jorden; og byg et hus til mit navn for den Allerhøjeste at bo i.
28 Thi der findes ikke et sted på hele jorden, hvortil han kan komme og genoprette det, der er gået tabt, eller som han har borttaget, nemlig præstedømmets fylde.
29 For der findes ikke nogen døbefont på jorden, hvori mine hellige kan lade sig døbe for de døde.
30 Thi denne forordning hører til mit hus og kan kun godkendes i jeres fattigdoms dage, hvor I ikke er i stand til at bygge mit et hus.
31 Men jeg befaler jer, alle mine hellige, at I skal bygge mig et hus, og jeg giver jer tilstrækkelig tid til at bygge det, og i den tid vil jeg anerkende jeres dåbshandlinger.
32 Men se, når den tid er forbi, vil jeg ikke længere anerkende jeres dåb for de døde, og om I ikke gør dette indenfor den bestemte tid, skal I blive forkastet som en kirke tilligemed jeres døde, siger Herren, jeres Gud.
33 Thi sandelig siger jeg jer: Når I har haft tid til at bygge mig et hus, hvortil forordningen om dåb for de døde hører, og hvortil samme blev indstiftet før verdens grundlæggelse, kan jeres dåb for de døde ikke anerkendes af mig.
34 Thi deri er det hellige præstedømmes nøgler forordnet, at I kan få ære og herlighed.
35 Og fra da af vil dåb for de døde, som de, der er spredt ude omkring, udfører, ikke blive anerkendt af mig, siger Herren.
36 Thi det er bestemt, at i Zion og dens stave og i Jerusalem, de steder, som jeg har betegnet som tilflugtssteder, skal de steder være, hvor dåb for jeres døde skal foretages.
37 Og atter, sandelig siger jeg jer: Hvordan kan jeres tvætninger være mig velbehagelige, medmindre de finder sted i et hus, der er bygget til mit navn.
38 Thi af denne grund befalede jeg Moses at bygge et tabernakel, som hans folk skulle føre med sig i ørkenen, og at bygge et hus i det forjættede land, for at disse forordninger kunne åbenbares, som havde været skjult fra verdens begyndelse.
39 Derfor, sandelig siger jeg jer, at jeres salvelser, jeres tvætninger og dåb for de døde, jeres højtidelige sammenkomster, jeres mindefester om jeres ofringer ved Levis sønner og jeres orakler på jeres allerhelligste steder, hvor I får meddelelser, jeres anordninger og lovbud til begyndelse af åbenbaringerne og Zions grundlæggelse og for alle dens indbyggeres herlighed, ære og begavelse er indstiftet gennem mit hellige hus' forordninger, og mit folk har altid befaling om at bygge et sådant hus til mit hellige navn.
40 Og sandelig siger jeg jer: Byg dette hus til mit navn, så jeg deri kan åbenbare mit folk mine forordninger.
41 Thi jeg vil i nåde åbenbare min kirke ting, der har været skjult fra verdens begyndelse, og som hører ind under tidernes fyldes uddeling.
42 Og jeg vil vise min tjener Joseph alt, hvad der hører til dette hus, dets præstedømme og det sted, hvor det skal bygges.
43 Og I skal bygge det på det sted, hvor I har tænkt på at bygge det; thi det er stedet, som jeg har udset for jer til at bygge det på.
44 Og om I arbejder af al magt, vil jeg indvie det sted, og det skal være helligt.
45 Og dersom mit folk vil lytte til min og mine tjeneres røst, til dem jeg har udvalgt til at lede mit folk, se, sandelig siger jeg jer, da skal de ikke flyttes fra deres sted.
46 Men dersom de ikke vil lytte til min eller de mænds røst, jeg har udvalgt, da skal de ikke blive velsignet, fordi de besmitter min hellige jord, mine hellige forordninger og privilegier og mine hellige ord, som jeg har givet dem.
47 Og det skal ske, at dersom I bygger et hus til mit navn og ikke gør, hvad jeg siger, vil jeg ikke holde den ed, som jeg har svoret jer, ej heller opfylde de forjættelser, som I venter af mine hænder, siger Herren.
48 Thi i stedet for velsignelse bringer I gennem jeres egne gerninger forbandelse, vrede, fortørnelse og dom over jeres egne hoveder ved jeres dårskab og alle jeres afskyeligheder, som I begår mod mig, siger Herren.
49 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at når jeg giver nogle af menneskesønnerne en befaling om at gøre en gerning i mit havn, og disse menneskesønner går ind for den af al kraft og med alt, hvad de har og ikke lader deres iver kølne, og om fjenden kommer over dem og hindrer dem i at udføre den gerning, se, da skal jeg ikke mere fordre den gerning af disse menneskers hænder; men jeg antager deres offer.
50 Og den synd og overtrædelsen af mine hellige love og befalinger vil jeg gengælde på deres hoveder, som forhindrede mit værk, indtil tredie og fjerde led, så længe de ikke omvender sig, men hader mig, siger Gud Herren.
51 Af denne grund har jeg antaget deres offer, hvem jeg befalede at bygge en by og et hus til mit navn i Jackson County, Missouri, og som blev forhindret deri af deres fjender, siger Herren, jeres Gud.
52 Og jeg vil bringe dom, vrede, harme, jammer, angst og tænders gnidsel over deres hoveder indtil tredie og fjerde led, så længe de ikke omvender sig, men hader mig, siger Herren, jeres Gud.
53 Og dette sætter jeg som eksempel til trøst for jer, når I tænker på alle dem, som har fået befaling til at udføre noget og er blevet forhindret af fjendehånd og ved undertrykkelse, siger Herren, jeres Gud.
54 Thi jeg er Herren, jeres Gud; og jeg vil frelse alle dem af jeres brødre, som har været rene af hjertet og er blevet slået ihjel i Missouris land, siger Herren.
55 Og atter, sandelig siger jeg jer: Jeg befaler jer atter at bygge et hus til mit navn på dette sted, så I kan vise jer tro mod mig i alt det, jeg befaler jer, så jeg kan velsigne jer og krone jer med ære, udødelighed og evigt liv.
56 Og nu siger jeg jer med hensyn til det hotel, som jeg har befalet jer at bygge til at modtage fremmede i. Byg det til mit navn og sæt mig navn derpå, og lad min tjener Joseph og hans hus finde plads deri fra slægt til slægt.
57 Thi denne salvelse har jeg givet på hans hoved, at hans velsignelse og så skal hvile på hans efterkommeres hoveder efter ham.
58 Og som jeg sagde til Abraham angående jorden slægter, så siger jeg også til mine tjener Joseph: I dig og din sæd skal alle jordens slægter velsignes.
59 Derfor skal min tjener Joseph og hans sæd efter ham bo i det hus fra slægt til slægt evindelig, siger Herren.
60 Huset skal hedde Nauvoo Hus og skal være en behagelig bolig for mennesker og et hvilested for den trætte vandrer, hvorfra han kan betragte Zions herlighed og herligheden af denne Zions hjørnesten.
61 Og han må også kunne få råd af dem, som jeg har sat til at være som berømte planter og som vægtere på Zions mure.
62 Se, sandelig siger jeg jer: Mine tjenere George Miller, Lyman Wight, John Snider og Peter Haws skal organisere sig og udvælge en af deres midte til at være præsident over deres kvorum med det formål at bygge huset.
63 Og de skal lave vedtægter, hvorefter de kan lade tegne aktier til at bygge huset for.
64 Og de skal ikke tage mindre end halvtredsindstyve dollars for en aktie, men det skal være dem tilladt at modtage indtil femten tusind dollars af hvem som helst som aktier i dette hus.
65 Men det skal ikke være dem tilladt at modtage over femten tusind dollars af en enkelt mand.
66 De skal heller ikke kunne modtage under halvtredsindstyve dollars af nogen som aktie i huset.
67 De skal ikke kunne antage nogen som aktionær i huset, medmindre han betaler dem beløbet ved modtagelsen.
68 Og i forhold til det beløb, han betaler dem, skal han modtage aktier i huset, men dersom han intet betaler, skal han ikke have nogen aktie i huset.
69 Og om nogen betaler dem et beløb, så skal det anvendes til aktier i huset for ham selv og hans efterkommere efter ham, fra slægt til slægt, så længe han selv og hans arvinger vil beholde disse aktier og ikke sælge eller afhænde dem af egen fri vilje, dersom I vil gøre min vilje, siger Herren.
70 Og atter, sandelig siger jeg jer: Om mine tjenere George Miller, Lyman Wight, John Snider og Peter Haws modtager nogen indbetaling, enten penge eller anden ejendom, som udgør rede penges værdi, så skal de ikke anvende nogen del deraf til andet end til dette hus.
71 Men om de anvender nogen del af, hvad de har modtaget for aktier på anden måde end til huset uden aktionærernes samtykke og ikke betaler alle beløb firedobbelt tilbage, som de har anvendt på anden måde, skal de være forbandet og afsættes fra deres stillinger, siger Gud Herren; thi jeg, Herren, er Gud og lader mig ikke spotte i nogen af disse ting.
72 Sandelig sige jeg jer: I skal lade min tjener Joseph betale penge i deres hænder til opførelsen af dette hus, som det synes ham godt, dog kan min tjener Joseph ikke betale over femten tusind dollars for aktier i huset og ikke under halvtredsindstyve, ej heller kan nogen anden, siger Herren.
73 Der findes også andre, som vil vide, hvad jeg vil med dem, thi de har spurgt mig derom.
74 Derfor siger jeg jer angående min tjener Vinson Knight, at om han vil gøre min vilje, så skal han købe aktier i huset for sig og sine efterkommere fra slægt til slægt.
75 Og han skal lade sin røst lyde længe og højt midt iblandt folket og tale de fattiges og trængendes sag, og han skal ikke høre op dermed og hans hjerte ikke ængstes, og jeg vil antage hans offer; thi det skal ikke være for mig som Kains offer; for han skal være min, siger Herren.
76 Lad hans familie glæde sig og vende deres hjerte fra sorgen; for jeg har udvalgt ham og salvet ham, og han skal æres i sit hus; thi jeg vil forlade ham alle hans synder, siger Herren. Amen.
77 Sandelig siger jeg jer: Min tjener Hyrum skal købe aktier i dette hus, som det synes ham godt, for sig og sine efterkommere fra slægt til slægt.
78 Min tjener Isaac Galland skal købe aktier i huset, thi jeg, Herren, elsker ham for det arbejde, han har gjort og vil forlade ham alle hans synder. Derfor skal I ihukomme ham med en andel i huset fra slægt til slægt.
79 Min tjener Isaac Galland skal udvælges iblandt jer og ordineres af min tjener William Marks og velsignes af ham til at rejse sammen med min tjener Hyrum for at udføre det værk, som min tjener Joseph anviser dem, og de skal blive meget velsignet.
80 Men tjener William Marks skal købe aktier i huset, som det synes ham godt, for sig og sine efterkommere fra slægt til slægt.
81 Min tjener Henry G. Sherwood skal købe aktier i huset, som det synes ham godt, for sig og sin sæd fra slægt til slægt.
82 Min tjener William Law skal købe aktier i huset, som det synes ham godt, for sig og sin sæd fra slægt til slægt.
83 Om han vil gøre min vilje, skal han ikke bringe sin familie mod øst, nemlig til Kirtland. Dog vil jeg, Herren, opbygge Kirtland, men jeg, Herren, har en svøbe beredt for indbyggerne der.
84 Og hos min tjener Almon Babbitt er der mange ting, som jeg ikke har behag i. Se, han stræber efter at oprette sit eget råd i stedet for det råd, som jeg har beskikket, nemlig min kirkes præsidentskab, og han opstiller en guldkalv, som kan tilbedes af mit folk.
85 Lad ingen gå herfra, som er kommet hertil for at forsøge på at holde mine bud.
86 Lever de her, skal de leve i mig, og om de dør, skal de dø i mig; thi de skal hvile fra alt deres arbejde her og fortsætte deres gerninger.
87 Derfor skal min tjener William forlade sig på mig og høre op med at frygte for sin familie på grund af sygdommen, som hersker i landet. Dersom I elsker mig, så hold mine befalinger, og da skal sygdommen i landet tjene jer til ære.
88 Min tjener William skal gå og forkynde mit evige evangelium med høj røst og med stor glæde, som han vil blive drevet til ved min Ånd, for indbyggerne i Warsaw, for indbyggerne i Carthage og for indbyggerne i Burlington samt for indbyggerne i Madison, og med tålmodighed og udholdenhed vente videre instruktion ved min generalkonference, siger Herren.
89 Om han vil gøre min vilje, må han fra nu af lytte til min tjener Josephs råd og med sine midler understøtte de fattige og udgive den nye oversættelse af mit hellige ord for jordens indbyggere.
90 Og om han vil gøre dette, vil jeg velsigne ham med mangfoldige velsignelser, så han ikke skal blive forladt eller hans sæd mangle brød.
91 Og atter, sandelig siger jeg jer: Min tjener William skal kaldes, ordineres og salves som min tjener Josephs rådgiver i stedet for min tjener Hyrum, så min tjener Hyrum kan overtage det præstedømme og patriarks embede, der blev givet ham af hans fader både gennem velsignelsen og som hans ret,
92 så han fra nu af må indehave nøglerne til de patriarkalske velsignelser for hele mit folk,
93 at hvem han velsigner, skal blive velsignet, og hvem han forbander, skal blive forbandet, og hvad han binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad han løser på jorden, skal være løst i himlen.
94 Og fra denne stund bestemmer jeg, at han skal være profet, seer og åbenbarer for min kirke ligesom min tjener Joseph,
95 så han kan handle i forening med min tjener Joseph, og få råd af min tjener Joseph,som skal vise ham nøglerne, hvorved han kan bede og blive bønhørt og blive kronet med den samme velsignelse, herlighed og ære og præstedømme og præstedømmets gaver, som engang var lagt på ham, der var min tjener, Oliver Cowdery;
96 at min tjener Hyrum kan bære vidnesbyrd om det, som jeg vil vise ham, så hans navn for evigt kan holdes i ærefuld erindring fra slægt til slægt til evig tid.
97 Min tjener William Law skal også have de nøgler, hvorigennem han kan bede og få velsignelser. Lad ham være ydmyg for mig og uden svig, så skal han få af min Ånd, ja, Talsmanden, som skal åbenbare ham sandheden om alle ting og give ham i den rette time, hvad han skal sige.
98 Og disse ting skal følge ham: Han skal helbrede de syge, han skal uddrive djævle og blive befriet fra dem, som vil give ham dødelig forgift.
99 Og han skal ledes på stier, hvor giftige slanger ikke kan stikke hans hæl; og i sine tankers forestillingskraft skal han stige op som på ørnevinger.
100 Og om jeg vil, at han endog skal opvække de døde, må han ikke spare sin røst.
101 Derfor skal min tjener William ikke skåne sig, men råbe højt med glæde, med fryd og med hosianna til ham, som sidder på tronen til evig tid, siger Herren, jeres Gud.
102 Se, jeg siger jer: Jeg har en mission beredt for mine tjenere William og Hyrum og for dem alle: Min tjener Joseph skal blive hjemme, thi han behøves der. Det øvrige skal jeg vise jer herefter. Så ske det. Amen.
103 Og atter, sandelig siger jeg jer: Om min tjener Sidney vil tjene mig og være rådgiver for min tjener Joseph, skal han stå op og komme frem og røgte sit embede og ydmyge sig for mig.
104 Og om han vil bringe mig et velbehageligt offer og bekendelse og forblive hos mit folk, se, da vil jeg, Herren, jeres Gud, helbrede ham, så han skal blive rask, og han skal atter opløfte sin røst på bjergene og være en talsmand for mit åsyn.
105 Han skal komme og bosætte sig med sin familie i det nabolag, hvor min tjener Joseph bor.
106 Og på alle sine rejser skal han opløfte sin røst som med en basuns lyd og advare jordens indbyggere om at fly for den kommende vrede.
107 Han skal bistå min tjener Joseph. Min tjenere William Law skal også bistå min tjener Joseph med at udfærdige en højtidelig proklamation til jordens konger, som jeg før har sagt jer.
108 Om min tjener Sidney vil gøre min vilje, så skal han ikke flytte sin familie til landet mod øst, men forlægge sin bopæl, som jeg har sagt.
109 Se, det er ikke min vilje, at han skal søge at finde sikkerhed og tilflugt udenfor den by, som jeg har tildelt jer, nemlig byen Nauvoo.
110 Sandelig siger jeg jer: Om han nu vil høre min røst, vil det gå ham vel. Så ske det. Amen.
111 Og atter, sandelig siger jeg jer: Min tjener Amos Davies skal købe aktier af dem, som jeg har udkåret til at bygge et hotel, nemlig Nauvoo-Huset.
112 Dette skal han gøre, om han vil have nogen andel deri, og han skal lytte til min tjener Josephs råd og arbejde med sine egne hænder, så han kan vinde menneskenes tillid.
113 Og når han har vist sig tro i alt, hvad der bliver betroet til hans omsorg, ja, over lidt, skal han komme til at herske over meget.
114 Derfor skal han fornedre sig selv, for at han kan blive ophøjet. Så ske det. Amen.
115 Og atter, sandelig siger jeg jer: Om min tjener Robert D. Foster vil lyde min røst, skal han bygge min tjener Joseph et hus efter den kontrakt, han har oprettet med ham, eftersom vejen skal banes for ham fra tid til anden.
116 Han må omvende sig fra al sin dårskab og iføre sig kærligheden, ophøre med at gøre ondt og aflægge alle onde ord
117 og tillige indbetale penge i Nauvoo-Husets udvalgs hænder for sig selv og sine efterkommere fra slægt til slægt.
118 Og han må lytte til mine tjenere Josephs, Hyrums og William Laws råd og til de myndigheder, som jeg har kaldet til at lægge grundvolden til Zion; og det skal gå ham vel til evig tid. Amen.
119 Og atter, sandelig siger jeg jer: Ingen skal købe aktier af Nauvoo-Husets udvalg, medmindre han tror på Mormons Bog og de åbenbaringer, som jeg har givet jer, siger Herren, jeres Gud.
120 Thi hvad der er mer eller mindre end dette, kommer af det onde og skal ledsages af forbandelser i stedet for velsignelser, siger Herren, jeres Gud. Så ske det. Amen.
121 Og atter, sandelig siger jeg jer: Nauvoo-Husets udvalg skal have et passende vederlag for alt det arbejde, de har ydet med at bygge Nauvoo-Huset; og de skal have den løn, som de indbyrdes bliver enige om angående selve beløbet.
122 Og om det gøres nødvendigt, skal enhver, der køber aktier, bidrage til udvalgets aflønning i forhold til sin andel, siger Herren; ellers skal de have aktier i huset for deres arbejde. Så ske det. Amen.
123 Sandelig siger jeg jer: Nu giver jeg jer de embedsmænd, som hører til mit præstedømme, så I kan indehave dets nøgler, nemlig det præstedømme, som er efter Melkisedeks orden, hvilket er efter min enbårne Søns orden.
124 Først giver jeg jer Hyrum Smith som patriark til at sidde inde med min kirkes beseglende velsignelser, nemlig forjættelsens Helligånd, hvormed I er beseglet til forløsningens dag, for at I ikke må falde, selv om fristelsens stunder skal komme over jer.
125 Jeg giver jer min tjener Joseph som præsiderende ældste over hele min kirke og som oversætter, åbenbarer, seer og profet.
126 Jeg giver ham til rådgivere min tjener Sidney Rigdon og min tjener William Law, og disse skal udgøre et kvorum og første præsidentskab til at modtage åbenbaringer for hele Kirken.
127 Jeg giver jer min tjener Brigham Young som præsident over de tolvs omrejsende råd,
128 hvilke tolv har nøglerne til at indføre mit riges fuldmagt i verdens fire hjørner og derefter sende mit ord til hver skabning.
129 Det er: Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;
130 David Patten har jeg taget til mig. Se, ingen kan tage hans præstedømme fra ham; men sandelig siger jeg jer, en anden kan udkåres til samme kaldelse.
131 Og videre siger jeg jer, at jeg giver jer et højråd for Zions hjørnesten.
132 Nemlig: Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson (Seymor Brunson har jeg taget til mig, og ingen kan tage hans præstedømme, men en anden kan forordnes til det samme præstedømme i hans sted, og sandelig siger jeg jer, at min tjener Aron Johnson skal ordineres til dette kald i hans sted), David Fullmer, Alpheus Cutler, William Huntington.
133 Og videre giver jeg jer Don C. Smith til at være præsident over højpræsternes kvorum,
134 som er stiftet i den hensigt at forberede sådanne, som skal indsættes som faste præsidenter eller tjenere i forskellige stave, der er spredt rundt omkring.
135 Og de kan også rejse, om de ønsker det, men de skulle hellere beskikkes til faste præsidenter; dette er deres kaldsembede, siger Herren jeres Gud.
136 Jeg giver ham Amasa Lyman og Noah Packard til rådgivere, at de kan præsidere over højpræsternes kvorum i min kirke, siger Herren.
137 Og atter siger jeg jer: Jeg giver jer John A. Hicks, Samuel Williams og Jesse Baker som præsidenter for ældsternes kvorum, hvilket kvorum er indstiftet for faste tjenere i evangeliets tjeneste; dog kan de rejse omkring, selv om de er ordineret til at være faste tjenere i min kirke, siger Herren.
138 Og videre giver jeg jer Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock, James Foster til at præsidere over de halvfjerds' kvorum,
139 hvilket kvorum er indstiftet for omrejsende ældster, der skal bære vidnesbyrd om mit navn i hele verden, hvorhen det omrejsende højråd, mine apostle, sender dem for at berede vejen for mit ansigt.
140 Forskellen mellem dette kvorum og ældsternes kvorum er denne, at det ene skal rejse uophørligt, og det andet skal præsidere over menighederne fra tid til anden; det ene har ansvaret at præsidere fra tid til anden, det andet har intet ansvar for præsidiet, siger Herren jeres Gud.
141 Og videre siger jeg jer: Jeg giver jer Vinson Knight, Samuel H. Smith og Shadrach Roundy, om han vi tage imod det, til at præsidere som biskop og rådgivere. Kundskab om bispedømmet er givet jer i bogen Lære og Pagter.
142 Og atter siger jeg jer: Samuel Rolfe og hans rådgivere for præsternes kvorum, og også præsidenten for lærerne og hans rådgivere og præsidenten for diakonerne og hans rådgivere og ligeledes præsidenten for staven og hans rådgivere,
143 de ovennævnte embeder har jeg givet jer med tilhørende nøgler til hjælp til at styre, til embedets forvaltning og til mine helliges fuldkomne beredelse.
144 Og jeg befaler jer, at I skal besætte disse embeder og godkende alle de navne, som jeg har nævnt eller forkaste dem ved generalkonferencen.
145 Og I skal berede plads for alle disse embeder i mit hus, når I bygger det til mit navn, siger Herren jeres Gud. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3