Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 123
De helliges pligter overfor deres forfølgere som fremsat af profeten Joseph Smith, medens han var i fængsel i Liberty, Missouri, i marts 1839. Se History of the Church, bind 3, side 302. -- Alle kendsgerninger angående de lidelser og mishandlinger, som forfølgerne tilføjer de hellige, må nedrives. - Beretningen om forfølgelserne skal offentliggøres.
1 Og nu ønsker vi at råde jer til at overveje, om ikke det ville være godt for de hellige at samle kundskab om alle kendsgerninger angående alle lidelser og forurettelser, som er blevet dem tilføjet af denne stats befolkning.
2 Ligeså angående al ejendom og den skade, de har lidt både på rygte og person så vel som på fast ejendom.
3 Ligeledes navnene på alle, der har taget del i undertrykkelsen, dersom de kan få fat på dem og finde dem.
4 Der kunne måske nedsættes et udvalg med den opgave at finde ud af disse ting og samle beretninger og beedigede vidneudsagn samt de i omløb værende smædeskrifter,
5 og alt sådant, som findes i tidsskrifter, konversationsleksika og løgnagtige historier, som er blevet skrevet og stadig skrives mod os, samt af hvem, de er skrevet, og fremlægge hele denne kæde af djævelsk skurkagtighed og skændige og morderiske voldshandlinger, der er blevet forøvet mod dette folk,
6 så vi ikke alene kan offentliggøre det for hele verden, men også forelægge det for regeringsoverhovederne i hele dets mørke og helvedsagtige farve som et sidste forsøg, vor himmelske Fader har pålagt os, førend vi med fuld ret kan gøre krav på den forjættelse, som skal kalde ham frem fra hans skjulte sted, og også for at hele nationen må stå uden nogen undskyldning, inden han kan åbenbare sin mægtige arms kraft.
7 Dette er en uafviselig pligt, som vi skylder Gud og englene, for hvem vi engang skal stå, samt os selv, vore hustruer og børn, der er blevet nedbøjet af sorg, kummer og bekymring, under det allerskændigste myrderi, tyranni og undertrykkelse, støttet og tilskyndet gennem den ånds indflydelse, der så stærkt har fæstet fædrenes trosbekendelser på børnenes hjerter, fædrene, som arvede løgn, og har opfyldt verden med forvirring og vokset sig stærkere, så den nu er selve drivfjederen til al fordærvelse, og hele jorden sukker under uretfærdighedens byrde.
8 Det er et jernåg, et stærkt bånd; det er selve helvedes håndjern, kæder og lænker.
9 Det er derfor en uafviselig pligt, som vi ikke blot skylder vore egne hustruer og børn at udføre, men også enkerne og de faderløse, hvis mænd og fædre blev myrdet under forfølgelsens jernhånd.
10 Gerninger, der er så mørke og sorte, at de kan få selv helvede til at gyse og blegne af skræk og selve djævelens hænder til at ryste og lammes.
11 Det er ligeledes en bydende pligt, som vi har overfor den opvoksende slægt og alle rene af hjertet.
12 Thi der findes endnu mange på jorden blandt alle sekter, partier og religionssamfund, som er forblindede ved menneskenes listige anslag, så de ligger på lur for at bedrage, og som holdes borte fra sandheden blot derved, at de ikke ved, hvor de kan finde den.
13 Derfor skulle vi benytte hele vort liv til at bringe frem i lyset alle de af mørkets skjulte ting, som vi kender til; og de er tydeligt åbenbarede fra himlen.
14 Derfor skal opmærksomheden for alvor rettes mod disse ting.
15 Lad ingen agte disse ting for ubetydelige. Thi meget af det, som i fremtiden angår de hellige, beror på dem.
16 I ved, brødre, at et meget stort skib i storm og uvejr drager nytte af et lille ror, når det holdes på rette måde, alt efter som vind og bølger fordrer.
17 Lad os derfor, inderligt elskede brødre, gøre alt, hvad der står i vor magt; da kan vi med større vished vente at se Guds frelse og hans arm åbenbaret.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3