Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 117
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West den 8. juli 1838 angående de pligter, som pålagdes visse ældster, nemlig William Marks, Newel K. Whitney, Oliver Granger og andre. -- Udtrykkelige befalinger. - Hvad betyder jordisk gods for Herren?
1 Sandelig, så siger Herren til min tjener William Marks og ligeledes til min tjener N. K. Whitney, at de ufortøvet skal afslutte deres sager og afrejse fra Kirtland, førend jeg, Herren, atter sender sne på jorden.
2 De skal vågne, stå op og komme frem og ikke tøve; thi jeg, Herren, har befalet det.
3 Om de derfor tøver, skal det ikke gå dem godt.
4 De skal omvende sig fra alle deres synder og alle deres begærlige lyster for mig, siger Herren, thi hvad betyder jordisk gods for mig? siger Herren.
5 Lad ejendommene i Kirtland anvendes til at betale gæld med, siger Herren. Opgiv dem, og det, som bliver tilovers, skal I beholde i jeres hænder, siger Herren.
6 Thi ejer jeg ikke himlens fugle, havets fisk og dyrene på bjergene? Har jeg ikke skabt jorden? Råder jeg ikke over krigshærenes skæbne blandt alle jordens nationer?
7 Vil jeg da ikke lade de øde steder knoppes og blomstre og frembringe overflod? sige Herren.
8 Er der ikke tilstrækkelig plads på Adam-ondi-Ahmans bjerge og på sletterne i Olaha Shinehah elle landet, hvor Adam boede, uden at I skulle begære det, som blot er en dråbe og forsømme det vigtigere?
9 Kom derfor op til mit folks land, til Zion.
10 Min tjener, William Marks, skal være tro over få ting, så skal han sættes over mange. Han skal præsidere i mit folks midte i byen Far West og blive velsignet med mit folks velsignelser.
11 Min tjener Newel K. Whitney burde skamme sig over nikolaiterne og deres hemmelige vederstyggeligheder samt over sin sjæls smålighed, siger Herren, og komme op til Adam-ondi-Ahmans land og være mit folks biskop, siger Herren, ikke blot af navn, men også af gavn, siger Herren.
12 Og atter siger jeg jer: Jeg ihukommer min tjener Oliver Granger; se, sandelig siger jeg ham, at hans navn skal holdes i hellig erindring fra slægt til slægt evindelig, siger Herren.
13 Derfor skal han kæmpe alvorligt for at befri min Kirkens første præsidentskab, siger Herren, og om han falder, skal han atter rejse sig, thi hans offer er mig helligere end hans fremgang, siger Herren.
14 Derfor skal han uden tøven komme herop til Zions land, og når tiden er inde, skal han blive købmand til mit navn og til folks gavn, siger Herren.
15 Lad derfor ingen foragte min tjener Oliver Granger, men lad mit folks velsignelse hvile over ham evindelig.
16 Og atter sandelig siger jeg jer: Alle mine tjenere i Kirtland skal ihukomme Herren, deres Gud og ligeledes mit hus, så de bevarer og holder det helligt og uddriver vekselererne i min egen bestemte tid, siger Herren. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3