Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 112
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Thomas B. Marsh, i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837. Herrens ord til Thomas B. Marsh om Lammets tolv apostle. Profeten beretter, at denne åbenbaring blev givet samme dag, som evangeliet første gang prædikedes i England. Thomas B. Marsh var da præsident for de tolv apostle. -- De tolv skal forkynde evangeliet til alle jordens nationer. - De skal arbejde under Det første Præsidentskabs ledelse. - De tolv kan bemyndige andre til at prædike. - Nøglerne til præstedømmets magt overdrages Det første Præsidentskab og de tolv. - Den nærværende tid betegnes som tidernes fyldes uddeling.
1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Thomas: Jeg har hørt dine bønner, og dine almisser er opsteget til ihukommelse for mig på disse dine brødres vegne, som var udvalgt til at bære vidnesbyrd om mit navn og udsende det blandt alle nationer, stammer, tungemål og folk, og som er ordineret gennem mine tjenere.
2 Sandelig siger jeg dig: Der har været nogle få ting i dit hjerte og hos dig, som jeg, Herren, ikke fandt behag i.
3 Dog, da du har fornedret dig selv, skal du blive ophøjet. Derfor er alle dine synder tilgivet dig.
4 Lad dit hjerte være ved godt mod for mit åsyn, og da skal du bære vidnesbyrd om mit navn, ikke alene for ikke-jøderne, men også for jøderne, og du skal forkynde mit ord til jordens ender.
5 Kæmp derfor fra morgen til morgen og lad din advarende røst lyde fra dag til dag, og når natten kommer, da lad ikke jordens indbyggere slumre for din tales skyld.
6 Lad din bolig blive kendt i Zion og flyt ikke dit hus, thi jeg, Herren, har et stort værk, som du skal udføre ved at forkynde mit navn for menneskenes børn.
7 Omgjord derfor dine lænder til arbejdet. Lad også dine fødder være ombundne; thi du er udvalgt, og din sti ligger i bjergene og blandt mange folk,
8 Og gennem dit ord skal mange store fornedres, og mange fornedrede blive ophøjet.
9 Din røst skal være en irettesættelse for overtræderen; og når du irettesætter, skal bagtalerens tunge høre op med sin fordærvethed.
10 Vær ydmyg, så skal Herren, din Gud, lede dig ved hånden og besvare dine bønner.
11 Jeg kender dit hjerte og har hørt dine bønner for dine brødre. Vær ikke partisk, så du elsker dem fremfor mange andre, men elsk dem som dig selv, og lad din kærlighed blive overvættes rig til alle mennesker og til alle, som elsker mit navn.
12 Bed for dine brødre, de tolv. Forman dem skarpt for mit navns skyld, påmind dem om alle deres synder og vær da tro imod mit navn og mig.
13 Og efter deres fristelser og mange trængsler vil jeg, Herren, søge efter dem, og dersom de ikke forhærder deres hjerter og ikke viser nogen hårdnakkethed mod mig, skal de blive omvendt, og jeg skal læge dem.
14 Nu siger jeg dig, og hvad jeg siger dig, siger jeg de tolv: Stå op, omgjord jeres lænder, tag jeres kors op, følg mig og vogt mine får.
15 Ophøj ikke jer selv, vær ikke ulydige mod min tjener Joseph; thi sandelig siger jeg jer, jeg er med ham, og min hånd skal være over ham, og nøglerne, som jeg har givet ham og også jer, skal ikke tages fra ham, før jeg kommer.
16 Sandelig siger jeg dig, min tjener Thomas: Du er manden, som jeg har valgt til at holde mit riges nøgler angående de tolv ude blandt alle nationer,
17 så du kan være min tjener og åbne rigets dør overalt, hvor mine tjenere Joseph, Sidney og Hyrum ikke kan komme.
18 Thi på dem har jeg lagt byrden af alle menighederne for en kort tid.
19 Gå derfor, hvorhen de sender dig, og jeg vil være med dig, og hvor du forkynder mit ord, skal vejen i sandhed blive banet for dig, så de kan modtage mit ord.
20 Den, der modtager mit ord, modtager mig, og den, der modtager mig, modtager dem (Det første Præsidentskab), som jeg har sendt, og som jeg for mit navns skyld har gjort til rådgivere for dig.
21 Og atter sige jeg dig, at hvem I sender i mit navn, ved afstemning blandt dine brødre, de tolv, anbefalet og bemyndiget af dig, skal have magt til at åbne mit riges dør for enhver nation, som I sender dem til,
22 om de ydmyger sig for mig og forbliver i mit ord og lytter til min Ånds røst.
23 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Mørke skjuler jorden og dunkelhed folkene, og alt kød er fordærvet for mit åsyn.
24 Se, hævnen kommer snart over jordens indbyggere, en vredens dag, en opbrændelsens dag, en grådens, sorgens og klagens dag. Som en hvirvelvind skal den komme over jorden, siger Herren.
25 Og den skal begynde med mit hus, og fra mit hus skal den udgå, siger Herren.
26 Først blandt jer, siger Herren, som har foregivet at kende mit navn, men ikke har kendt mig og har bespottet mig i mit hus.
27 Se derfor til, at I ikke bekymrer jer angående min Kirkens anliggender på dette sted, siger Herre.
28 Men rens jeres hjerter for mig og gå da ud i al verden og forkynd mit evangelium for hver skabning, som endnu ikke har modtaget det.
29 Og den, som tror og bliver døbt, skal blive salig, og den, som ikke tror og ikke bliver døbt, skal blive fordømt.
30 Thi til jer, de tolv, og til dem, Det første Præsidentskab, som er valgt sammen med jer til at være jeres rådgivere og ledere, er dette præstedømmes magt givet i de sidste dage og for sidste gang, hvori evangeliets fyldes uddeling er.
31 Og denne magt har I i forbindelse med alle dem, som på et eller andet tidspunkt har haft en uddeling fra skabelsens begyndelse.
32 Thi sandelig siger jeg jer: Nøglerne til den uddeling, som I har fået, er kommet fra fædrene og er sluttelig blevet sendt jer fra himlen.
33 Sandelig siger jeg jer: Se, hvor stor jeres kaldelse er. Rens jeres hjerter og jeres klæder, at ikke denne slægts blod skal kræves af jeres hænder.
34 Vær trofaste, indtil jeg kommer, thi jeg kommer snart, og min løn er med mig for at gengælde enhver efter hans gerninger. Jeg er Alfa og Omega. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3