Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 109
Følgende bøn opsendtes ved indvielsen af templet i Kirtland, Ohio, den 27. marts 1836. Som profeten selv har skrevet, blev denne bøn givet ham gennem åbenbaring. Se History of the Church, bind 2, side 410.
1 Takket være dit navn, o Herre, Israels Gud, som holder pagten og viser nåde mod dine tjenere, som vandrer oprigtigt for dig af hele deres hjerte.
2 Du har befalet dine tjenere at bygge et hus til dit navn på dette sted (Kirtland).
3 Og nu ser du, o Herre, at dine tjenere har efterkommet din befaling.
4 Og nu beder vi dig, hellige Fader, i Jesu Kristi, din enbårne Søns navn, i hvis navn alene frelse kan tildeles menneskenes børn; vi beder dig, o Herre, at antage dette hus, vort, dine tjeneres hænders værk, hvilket du befalede os at bygge.
5 Thi du ved, at vi har udført dette værk under store vanskeligheder. I vor fattigdom har vi givet af vore midler for at bygge et hus til dit navn, så Menneskesønnen kunne have et sted, hvor han kunne åbenbare sig for sit folk.
6 Og som du har sagt til os i en åbenbaring, som du gav os, hvori du kaldte os dine venner: Sammenkald jeres højtidelige forsamling, som jeg har befalet jer.
7 Og da ikke alle har tro, så søg flittigt og lær hinanden visdoms ord, ja, søg visdom af de bedste bøger, søg lærdom ved læsning og ved tro.
8 Organiser jer, bered alt, hvad der er nødvendigt og byg et hus, et bedehus, et fastehus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighedens hus, et ordens hus, ja, et Guds hus,
9 at både jeres indgang og udgang må ske i Herrens navn, at alle jeres hilsener må ske i Herrens navn med opløftede hænder for den Allerhøjeste.
10 Og nu, hellige Fader, beder vi dig at stå os, dit folk, bi med din nåde, når vi sammenkalder vor højtidelige forsamling, at det må ske til din ære og til dit guddommelige velbehag
11 og på en sådan måde, at vi kan blive fundet værdige for dit åsyn og få de løfter opfyldt, som du har givet os, dit folk, i de os givne åbenbaringer,
12 så din herlighed må hvile over dit folk og over dette hus, som vi nu indvier til dig, at det må helliggøres og indvies til at være helligt, og din nærværelse altid må være i dette hus,
13 og at alle, der træder over Herrens hus' dørtærskel, må føle din kraft og føle sig tilskyndet til at erkende, at du har helliget det, og at det er dit hus, din helligheds sted.
14 Og bevirk, hellige Fader, at alle, der tilbeder i dette hus, må kunne få visdom af de bedste bøger, og at de må søge lærdom både ved læsning og ved tro, som du har sagt,
15 og de må vokse op i dig og modtage en fylde af den Helligånd og indordne sig efter dine love og blive beredt til at modtage alt det, der er nødvendigt.
16 Og at dette hus må blive et bedehus, et fastehus, et troens hus, et herlighedens hus, et Guds hus, ja, dit hus,
17 at dit folks indgang i dette hus må ske i Herrens navn;
18 at deres udgang af dette hus må ske i Herrens navn,
19 og alle hilsener må ske med hellige hænder, opløftede mod den Allerhøjeste;
20 at intet urent må komme ind i dit hus og besmitte det,
21 og om nogen af dit folk falder i overtrædelse, at en sådan hurtigst muligt må omvende sig og komme tilbage til dig og finde nåde for dine øjne, så de atter må få de velsignelser, du har bestemt til at udgydes over dem, som ærer dig i dit hus.
22 Og vi beder dig, hellige Fader, at dine tjenere må gå ud af dette, iklædt din kraft, og at dit navn må findes på dem og din herlighed omgive dem og dine engle have befaling til at våge over dem;
23 og de fra dette sted må bringe overmåde store og herlige budskaber om sandheden til jordens yderste ender, at de må vide, dette er dit værk, og du har udstrakt din hånd for at opfylde det, som du har talt ved profeternes mund i de sidste dage.
24 Vi beder dig, hellige Fader, styrke det folk, der tilbeder dig og indtager en agtværdig stilling og har et hæderligt navn i dette dit hus, gennem alle slægter i al evighed,
25 at intet våben, der er rettet mod dem, kan have fremgang; at den, som graver en grav for dem, selv må falde deri,
26 at intet ugudeligt anslag skal have magt til at opstå og herske over dit folk, på hvem dit navn i dette hus skal optegnes.
27 Og om noget folk rejser sig imod dette folk, lad da din vrede blusse op imod dem.
28 Og om de slår dette folk, vil du da slå dem og kæmpe for dit folk, som du gjorde på kampens dag, at de må blive befriet for alle deres fjender.
29 Vi beder dig, hellige Fader, at du vil omstyrte, forfærde og bringe skam og bestyrtelse over alle dem, som har udspredt løgnagtige rygter rundt omkring i verden om din tjener eller dine tjenere, såfremt de ikke omvender sig, når det evige evangelium forkyndes for dem,
30 og at alle deres gerninger må tilintetgøres og bortfejes ved haglstorme og de straffedomme, som du i din vrede vi sende over dem, så der må blive en ende på løgnen om og bagtalelse af dit folk.
31 Thi du ved, o Herre, at dine tjenere var uskyldige for dig, da de bar vidnesbyrd om dit navn, og hvorfor de har lidt disse ting.
32 Derfor bønfalder vi dig om fuldstændigt at blive befriet for dette åg.
33 Bryd det, O Herre, tag det fra dine tjeneres nakke ved din magt, at vi må stå op midt iblandt denne slægt og udføre dit værk.
34 Og Jehova! Vær barmhjertig mod dette folk, og eftersom alle mennesker synder, tilgiv du dit folks overtrædelser og udslet dem for evigt.
35 Besegl dine tjeneres salvelse på dem ved kraft fra det høje.
36 Lad dem erfare det samme som dit folk på pinsefestens dag; lad tungemålsgaven blive udgydt over dit folk, ja, tunger som af ild, der fordelte sig, samt udlæggelsen deraf.
37 Og lad dit hus fyldes med din herlighed som med en mægtig susende vind.
38 Giv dine tjenere pagtens vidnesbyrd, at de, når de går ud og forkynder dit ord, må forsegle loven og berede dine helliges hjerter på alle de straffedomme, som du i din vrede er i færd med at sende over jordens indbyggere på grund af deres overtrædelser, så at dit folk ikke må blive skrækslagent på trængselens dag.
39 Og hvilken som helst by dine tjenere betræder, og folket i den by antager deres vidnesbyrd, da lad din fred og frelse hvile over den by, så de kan samle de retfærdige ud af den, at de kan komme til Zion eller dens stave, dit bestemmelsessted, med evige frydesange.
40 Og lad ikke dine straffedomme ramme den by, førend dette er fuldbyrdet.
41 Og om dine tjenere betræder nogen by, og folket i den by ikke modtager dine tjeneres vidnesbyrd, og dine tjenere advarer dem og formaner dem til at lade sig frelse fra denne genstridige slægt, så lad den by vederfares det, som er talt gennem dine profeters mund.
42 Men fri, o Jehova, bønfalder vi dig, dine tjenere fra deres hænder og rens dem for deres blod.
43 O Herre, vi glæder os ikke over vore medmenneskers undergang. Deres sjæle er dyrebare i dine øjne.
44 Men dit ord må opfyldes. Hjælp dine tjenere, så de med din nådes bistand må kunne sige: Ske din vilje, o Herre, og ikke vor.
45 Vi ved, at du gennem dine profeters mund har udtalt forfærdelige ting om de ugudelige i de sidste dage, at du vil udøse dine straffedomme uden mål.
46 Red derfor, o Herre, dit folk fra de ugudeliges plager. Hjælp dine tjenere med at forsegle loven og binde vidnesbyrdet til, at de kan være beredt til opbrændelsens dag.
47 Vi beder dig, hellige Fader, ihukomme dem, der er blevet uddrevet af deres arveland af indbyggerne i Jackson County, Missouri, og sønderbryd, o Herre, dette trængselens åg, der er blevet dem pålagt.
48 Du ved, o Herre, at de har været meget undertrykt og forfulgt af ugudelige mennesker, og vort hjerte er fuldt af sorg på grund af deres tunge byrder.
49 O, Herre, hvor længe vil du tillade, at dette folk skal gennemgå så megen trængsel, og de uskyldiges råb at stige op for dine øren, og deres blod komme op til et vidnesbyrd for dig, førend du vil fremlægge dit vidnesbyrd til gunst for dem?
50 Forbarm dig, o Herre, over denne ugudelige pøbel, der har fordrevet dit folk, så de må holde op med at plyndre, og omvende sig fra deres synder, dersom omvendelse endnu er mulig.
51 Men vil de ikke dette, så blot din arm og forløs det sted, som du udkårede til at være et Zion for dit folk.
52 Og om det ikke kan ske på anden måde, end at dit folks sag forfejles, lad da din vrede blusse op og dit mishag falde på dem, så de bliver udryddet, både rod og gren, under hele himlen.
53 Men om de vil omvende sig, da er du nådig og barmhjertig og vil afvende din vrede, når du skuer din Salvedes ansigt.
54 Forbarm dig, o Herre, over alle jordens nationer; vær nådig mod dem, som regerer vort land; måtte de grundsætninger, som vore fædre forsvarede så hæderligt og ædelmodigt, nemlig vort lands forfatning, blive opretholdt for evigt.
55 Ihukom jordens konger, fyrster, ædle og store og alle folk og Kirken og alle jordens fattige, trængende og lidende,
56 så deres hjerter må formildes, når dine tjenere forlader dette hus, o Jehova, for at vidne om dit navn, og deres fordomme vige for sandheden og dit folk finde måde for alles øjne,
57 så alle jordens ender må vide, at vi, dine tjenere, har hørt din røst, og du har udsendt os;
58 at dine tjenere, Jakobs sønner, må kunne samle de retfærdige blandt alle disse til at bygge en hellig by til dit navn, som du har befalet dem.
59 Vi beder dig, at du vil oprette andre stave for Zion foruden denne, som du har udvalgt, så dit folks indsamling må skride frem med stor kraft og majestæt, og dit værk snart fuldbyrdes i retfærdighed.
60 Disse ord, o Herre, har vi talt for dig angående de åbenbaringer og befalinger, som du har givet os, der tilhører ikke-jøderne.
61 Men du ved, at du har stor kærlighed til Jakobs børn, som længe har været spredt på bjergene på en mørk og overtrukken dag.
62 Vi beder dig derfor om at være Jakobs børn nådig, at Jerusalems forløsning må tage sin begyndelse fra nu af,
63 og trældomsåget over Davids hus begynde at brydes
64 og Judas børn begynde at vende tilbage til det land, du gav Abraham, deres fader.
65 Vil du bevirke, at de tiloversblevne af Jakob, der er blevet forbandet og slagne for deres overtrædelsers skyld, omvender sig fra deres vilde og barbariske tilstand til det evige evangeliums fylde,
66 at de må nedlægge deres blodige våben og gøre ende på deres oprørskhed.
67 Og måtte alle Israels spredte rester, der er blevet fordrevet til jordens ender, komme til kundskab om sandheden og tro på Messias og blive befriet for undertrykkelse og glæde sig for dig.
68 O, Herre, kom din tjener Joseph Smith jun. i hu og al hans modgang og forfølgelse, og at han har indgået pagt med Jehova og givet dig, o Jakobs mægtige Gud, højtidelige løfter. Kom de befalinger i hu, som du har givet ham, og at han alvorligt har bestræbt sig på at gøre din vilje.
69 Forbarm dig, o Herre, over hans hustru og børn, at de må blive ophøjet i din nærhed og bevaret ved din faderlige hånd.
70 Forbarm dig over alle deres nærmeste pårørende, at deres fordomme må brydes og bortfejes som af en flod, at de må omvende sig og blive forløst med Israel og forvisses om, at du er Gud.
71 Ihukom, o Herre, præsidenterne, ja, alle Kirkens præsidenter, at din højre hånd må ophøje dem med hele deres familie og nærmeste pårørende, at deres navne må udødeliggøres og haves i evig erindring fra slægt til slægt.
72 Ihukom hele din kirke, o Herre, med alle dens familier og deres nærmeste pårørende, alle syge og lidende, alle fattige og ydmyge på jorden, og lad dit rige, som du oprettede uden hænder, blive til et stort bjerg og opfylde hele jorden,
73 at din kirke må komme ud af mørkets ørken og stråle så skøn som månen og klar som solen og frygtelig som hære under banner,
74 og være smykket som en brud for den dag, da du skal afsløre himlene og få bjergene til at flyde for dit ansigt, højne dalene og gøre de ujævne steder jævne, så din herlighed må opfylde jorden;
75 at vi, når basunen gjalder for de døde, må optages i skyen og møde dig for altid at være hos Herren,
76 at vore klæder kan være rene, og vi blive iklædt retfærdighedens kjortel med palmer i hænderne og herligheds kroner på hovedet og høste evig glæde for alle vore lidelser.
77 O, Herre, almægtige Gud, hør denne vor bøn og svar os fra himlen, din hellige bolig, hvor du sidder på din trone i herlighed, ære, magt, majestæt, kraft, herredømme, sandhed, retfærdighed, barmhjertighed og en uendelighed af fylde fra evighed til evighed.
78 O hør, o hør, o hør os, o Herre, og besvar disse bønner og anerkend indvielsen af dette hus, dette vore hænders værk, som vi har bygget til dit navn.
79 Og ligeledes denne kirke, at dit navn må være på den. Hjælp os gennem din Ånds kraft, at vi må blande vor stemme med de lyse, strålende serafers, som omgiver din trone, med lovprisning og syngende: Hosianna til Gud og Lammet!
80 Og lad disse dine salvede blive iklædt frelse og dine hellige råbe højt af glæde. Amen og Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3