Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 105
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith ved Fishing River, Missouri, den 22. juni 1834. Pøbelens voldshandlinger mod de hellige i Missouri havde taget til; organiserede pøbelhobe fra forskellige amter havde erklæret, at de ville udrydde de hellige. Profeten var kommet fra Kirtland i spidsen for en lille skare, kendt under navnet Zions lejr, for at uddele klæder og levnedsmidler. Medens denne lille skare lå i lejr ved Fishing River, fik profeten denne åbenbaring. Se History of the Church, bind 1, kapitel 5 til 8 inkl. Forklaringen på de usædvanlige navne findes i overskriften til det 78. afsnit. -- Havde det ikke været for deres overtrædelser, kunne folket allerede have været befriet for deres fjenders magt - Uvillighed til at hjælpe de fattige fordømmes - Zions forløsning udskydes - Folket skal henvende sig til de lovlige myndigheder om beskyttelse - I Jackson County og omegn skal der købes land. - Begavelser skal gives i Herrens hus, som var under opførelse i Kirtland. - Kaldelsens dag efterfølges af udvælgelsens dag. - De hellige skal løfte fredsbanneret.
1 Sandelig siger jeg jer, som er samlet for at lære min vilje angående mit arme folks forløsning.
2 Se, jeg siger jer, var det ikke for mit folks overtrædelsers skyld - jeg taler om Kirken og ikke om de enkelte medlemmer - så kunne de allerede nu have været forløst.
3 Men se, de har ikke lært at være lydige mod det, som jeg forlangte af dem, men er fulde af al slags ondt, giver ikke de fattige og lidende af deres midler, som det sømmer sig for hellige.
4 De er ikke forenede efter den forening, som det celestiale riges lov fordrer.
5 Og Zion skal ikke blive opbygget uden efter de grundsætninger, som udgør det celestiale riges lov, ellers kan jeg ikke tage hende til mig.
6 Mit folk må tugtes, til det har lært lydighed, gennem lidelser, om så skulle være.
7 Jeg taler ikke om dem, som er udvalgt til at vejlede mit folk og som er de første ældster i min kirke; thi de er ikke alle under denne fordømmelse.
8 Men jeg taler om mine menigheder ude omkring. Der findes mange, som vil sige: Hvor er deres Gud? Se, han vil befri dem af deres trængsel, ellers vil vi ikke drage til Zion, men beholde vore penge.
9 Derfor er det nødvendigt, på grund af mit folks overtrædelse, at mine ældster venter en liden tid med at forløse Zion,
10 så de selv kan blive bedre forberedt og mit folk blive mere fuldkomment undervist, samle erfaring og mere fuldkomment forstå deres pligter og vide, hvad jeg fordrer af dem.
11 Og dette kan ikke ske, førend mine ældster er blevet udrustet med kraft fra det høje.
12 Thi se, jeg har en stor gave og velsignelse i beredskab, som skal udøses over dem, om de er trofaste og forbliver i ydmyghed for mig.
13 Derfor er det nødvendigt, at mine ældster venter en liden tid med Zions forløsning.
14 Thi se, jeg fordrer ikke af dem, at de skal føre Zions krige; for, som jeg sagde i en tidligere befaling, således vi jeg opfylde det: Jeg vil føre jeres krige.
15 Se, jeg har udsendt fordærveren til at fordærve og ødelægge mine fjender, og om ikke mange år skal de ikke findes til at besmitte min arv og bespotte mit navn i det land, som jeg har indviet til mine helliges indsamling.
16 Se, jeg har befalet min tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) at sige til styrken i mit hus, mine krigere, mine unge mænd og de midaldrende, at de skal samle sig og befri mit folk, omstyrte mine fjenders tårne og forjage deres vægtere.
17 Men mit hus' styrke har ikke lyttet til mine ord.
18 Men eftersom der er nogle, der har lyttet til mine ord, har jeg beredt dem en gave og en velsignelse, dersom de forbliver trofaste.
19 Jeg har hørt deres bønner og vil modtage deres offer. Dog har jeg ladet dem komme hertil for at prøve deres tro.
20 Og nu, sandelig siger jeg jer: Jeg giver jer denne befaling, at så mange, som er kommet herop og kan blive i omegnen, skal blive.
21 Og de, der ikke kan blive, som har familie i de østlige dele, skal blive en liden tid, såfremt min tjener Joseph bestemmer det.
22 Thi jeg vil give ham råd angående denne sag, og alt, hvad han bestemmer for dem, skal opfyldes.
23 Og hele mit folk, som bor i egnene rundt omkring, skal være trofast, bede meget og være ydmygt for mig og ikke åbenbare noget af det, som jeg har åbenbaret for det, førend jeg finder det klogt at åbenbare det.
24 Tal ikke om dommen, ros jer ej heller af tro eller kraftige gerninger, men saml jer med forsigtighed på eet sted, så meget det lader sig gøre uden at såre folkets følelser.
25 Og se, jeg vil give jer gunst og nåde i deres øjne, så I kan hvile i fred og tryghed, medens I siger til folket: Øv ret og retfærdighed mod os efter loven og gør os den uret god igen.
26 Nu se, jeg siger jer, mine venner, at således kan I finde nåde for folkets øjne, indtil Israels hær bliver meget stor.
27 Og jeg vi formilde folkets hjerte fra tid til anden, ligesom jeg gjorde med Faraos hjerte, indtil min tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) og Baneemy (mine ældster), som jeg har udkåret, har fået tid til at samle styrken af mit hus sammen
28 og til at sende forstandige mænd til at udføre det, som jeg har befalet angående opkøbet af al den jord i Jackson County, som kan fås, og ligeledes i egnene rundt omkring.
29 Thi det er min vilje, at denne jord skal opkøbes, og mine hellige skal eje den, efter at den er købt, i overensstemmelse med den lov, jeg har givet om indvielsen.
30 Og efter at denne jord er blevet købt, vil jeg holde Israels hære skyldfri, når de tager deres egen jord i besiddelse, den, som de tidligere har købt for penge, omstyrte mine fjenders tårne, som muligvis findes derpå, forjage vægterne og hævne mig på mine fjender indtil tredie og fjerde led af dem, som hader mig.
31 Men lad min hær først blive meget stor og helliggør den for mig, at den må blive skøn som solen og klar som månen, at dens bannere må blive forfærdelige for alle nationer,
32 så denne verdens riger må blive tvunget til at erkende, at Zions rige virkelig er vor Guds og hans Kristi rige; lad os derfor underkaste os dets love.
33 Sandelig siger jeg jer: Jeg vil, at min kirkes første ældster skal modtage deres begavelser fra det høje i mit hus, som jeg har befalet dem at bygge til mit navn i Kirtland.
34 Og de befalinger, som jeg har givet angående Zion og dets love, skal udføres og fuldbyrdes, når Zion er forløst.
35 Kaldelsens dag har været, nu er tiden kommet for udvælgelsen, og de, der er værdige, skal udvælges.
36 Og det skal tilkendegives min tjener ved Åndens røst, hvem der er udvalgt, og de skal blive helliggjort.
37 Og dersom de følger det råd, de får, så skal de om mange dage have magt til at udføre alt det, som henhører til Zion.
38 Og atter siger jeg jer: Søg efter fred, ikke blot med det folk, som har slået jer, men med alle mennesker.
39 Rejs et fredsbanner og udsted en fredserklæring til jordens ender.
40 Indgiv fredsforslag til dem, som har slået jer, efter Åndens røst, som er i jer, så skal alle ting virke til gode for jer.
41 Vær derfor trofaste, og se, jeg er med jer indtil enden. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3