Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 104
Åbenbaring, givet til Enok (Joseph Smith jun.) den 23. april 1834 angående den forenede orden, eller Kirkens orden, til gavn for de fattige. Foranledningen dertil gav en rådsforsamling af Det Første Præsidentskab og andre højpræster, hvori den presserende nød, folket befandt sig i, blev berørt. Forklaringen på de usædvanlige navne findes i overskriften til afsnit 78. -- Nogle, der havde brudt deres pagt i den forenede orden, var kommet under fordømmelse, - Herren lader sig ikke spotte. - Det er de helliges bydende pligt at sørge for de fattige, - Den forenede orden i Zion, Missouri. - Denne deling var delvis en følge af medlemmernes overtrædelse, og delvis en følge af, at de hellige i Missouri var blevet spredt gennem forfølgelse. - En kasse for den forenede orden. - Herren lover sit folk, at han endnu en gang vil udfri dem af økonomisk trældom, dersom de udviser tro og ydmyghed.
1 Sandelig siger jeg jer, mine venner: Jeg giver jer råd og bud angående al ejendom, som tilhører den orden, jeg befalede jer at oprette og organisere, og som skulle være en forenet og evig orden til gavn for min kirke og til frelse for menneskene, indtil jeg kommer,
2 med det urokkelige og uforanderlige løfte, at om de, som modtog befalingen, var trofaste, skulle de blive velsignet med utallige velsignelser.
3 Men er de ikke trofaste, kommer de forbandelsen nær.
4 Derfor, eftersom nogle af mine tjenere ikke har holdt befalingen, men har brudt pagten ved gerrighed og med forstilte ord, har jeg forbandet dem med en hård og svær forbandelse,
5 thi jeg, Herren, har besluttet i mit hjerte, at om nogen, som tilhører denne orden, gribes i overtrædelse eller med andre ord bryder den pagt, som I er bundet til, skal han blive forbandet, medens han lever, og blive nedtrådt af hvem jeg vil.
6 Thi jeg, Herren, lader mig ikke spotte i disse ting.
7 Og alt dette for at ikke den uskyldige blandt jer skal fordømmes sammen med den uretfærdige, og de skyldige blandt jer ikke undfly; thi jeg, Herren, har lovet jer en herligheds krone ved min højre hånd.
8 Derfor kan I ikke undfly min vrede, medens I lever, dersom I findes som overtrædere.
9 Om I bliver udelukket på grund af overtrædelse, så kan I ikke undgå at blive plaget af Satan indtil forløsningens dag.
10 Og nu giver jeg jer magt fra selve denne stund, at om nogen af jer, som tilhører denne orden, bliver grebet i overtrædelse og ikke omvender sig fra det onde, skal I overlevere ham til Satans tugtelse, og han skal ikke have magt til at gøre noget ondt.
11 Det er i overensstemmelse med min visdom; derfor giver jeg jer den befaling, at I organiserer jer og anviser enhver sit at forvalte,
12 så enhver kan aflægge regnskab for mig over den forvaltning, som jeg har overdraget ham.
13 Thi det er nødvendigt, at jeg, Herren, gør enhver ansvarlig, som er forvalter over de jordiske goder, jeg har skabt og beredt for mine skabninger.
14 Jeg, Herren, udspændte himlene og byggede jorden som mine hænders værk; og alle ting deri er mine.
15 Og det er min hensigt at sørge for mine hellige; thi alle ting er mine.
16 Dog skal det ske på min egen måde, og se, på denne måde har jeg, Herren, besluttet at sørge for mine hellige, ved at de fattige må ophøjes derigennem, at de rige bliver ydmyge.
17 Thi jorden er fuld, og der er nok, ja, i overflod. Jeg har beredt alle ting og givet menneskenes børn deres handlefrihed.
18 Om nogen derfor tager af den overflod, som jeg har beredt, og ikke giver sin del deraf til de fattige og trængende efter evangeliets lov, skal han opløfte sine øjne i helvede i pine sammen med de ugudelige.
19 Og nu, sandelig siger jeg jer angående ordenens formue.
20 Min tjener Pelagoram (Sidney Rigdon) skal have det sted, hvor han nu bor og Tahhanespladsen (garveriet) under sin forvaltning og som hjælp, medens han arbejder i min vingård, som jeg vil og befaler ham.
21 Og lad alt blive gjort i overensstemmelse med denne ordens råd efter fælles samtykke eller afstemning i rådet, som har hjemsted i Shinehahs land (Kirtland).
22 Denne forvaltning og denne velsignelse giver jeg, Herren, min tjener Pelagoram (Sidney Rigdon) som en velsignelse over ham og hans efterkommere efter ham.
23 Og jeg vil mangfoldiggøre velsignelserne over ham, om han er ydmyg for mig.
24 Og videre skal min tjener Mahemson (Martin Harris) have det jordstykke under sin forvaltning, som min tjener Zombre (John Johnson) fik i bytte for sin forrige arv. Han skal have det og hans efterkommere efter ham.
25 Og om han er trofast, vil jeg mangfoldiggøre velsignelserne over ham og hans efterkommere efter ham.
26 Min tjener Mahemson (Martin Harris) skal anvende sine penge til mit ords forkyndelse efter anvisning af min tjener Gazelam (Joseph Smith jun.).
27 Og videre skal min tjener Shederlaomach (Frederick G. Williams) have den plads, hvorpå han nu bor.
28 Min tjener Olihah (Oliver Cowdery) skal have det stykke jord, der ligger ved siden af det hus, som skal være Laneshinehuset (trykkeriet), og som er byggeplads nummer et og også den plads, hvorpå hans fader bor.
29 Og mine tjenere Shederlaomach (Frederick G. Williams) og Olihah (Oliver Cowdery) skal have Laneshinehuset (trykkeriet) med alt, hvad dertil hører.
30 Dette skal være den forvaltning, der skal tildeles dem.
31 Og om de er tro, se, da skal jeg velsigne dem og mangfoldiggøre velsignelser over dem.
32 Dette er begyndelsen til den forvaltning, som jeg har bestemt for dem og deres efterkommere efter dem.
33 Og om de er trofaste, vil jeg udgyde velsignelser over dem og deres efterkommere efter dem, ja, en mangfoldighed af velsignelser.
34 Og videre skal min tjener Zombre (John Johnson) have det hus, han bebor, og arven, med undtagelse af den jord, der er beregnet at bygge mine huse på, og de grunde, der er blevet udvalgt af min tjener Olihah (Oliver Cowdery).
35 Og om han er trofast, vil jeg mangfoldiggøre velsignelser over ham.
36 Og det er min vilje, at han skal sælge de grunde, der er udlagt til at opføre mine helliges by på, eftersom det skal tilkendegives ham ved Åndens røst og efter denne ordens råd og røst.
37 Dette er begyndelsen til den forvaltning, jeg har bestemt som en velsignelse for ham og hans efterkommere efter ham.
38 Og om han er trofast, skal jeg fordoble hans velsignelsers mangfoldighed over ham.
39 Og videre: Min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney) skal have det hus og det stykke, hvor han nu bor og den grund og bygning, hvor Ozondah (købmandsforretningen) ligger og ligeledes den grund, der ligger på hjørnet syd for Ozondah (købmandsforretningen) samt den grund, hvor Shule (potaskefabrikken) ligger.
40 Alt dette har jeg udset min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney) til at forvalte. Det skal være til velsignelse for ham og hans sæd efter ham, til gavn for Ozondah (købmandsforretningen) i min orden, som jeg har oprettet for min stav i landet Shinehah (Kirtland).
41 Ja, sandelig, det er den forvaltning, som jeg har bestemt for min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney), nemlig hele denne Ozondah (købmandsforretning) for ham og hans agent og hans sæd efter ham.
42 Og om han er trofast i at holde mine bud, som jeg har givet ham, vil jeg mangfoldiggøre velsignelser over ham og hans sæd efter ham, ja, en mangfoldighed af velsignelser.
43 Og videre skal min tjener Gazelam (Joseph Smith jun.) have den del, der er udlagt til opførelse af mit hus, som er fyrretyve roder langt og tolv bredt, og ligeledes den arvedel, hans fader nu bor på.
44 Og dette er begyndelsen til den forvaltning, jeg har udset ham til, som en velsignelse for ham og hans fader.
45 Thi se, jeg har reserveret en besiddelse for hans fader til dennes underhold; derfor skal han betragtes som hørende til min tjener Gazelams (Joseph Smith jun.) hus.
46 Og jeg vil fordoble velsignelserne over min tjener Gazelams (Joseph Smith jun.) hus, dersom han er trofast, ja, en mangfoldighed af velsignelser.
47 Og nu giver jeg jer en befaling angående Zion, at I ikke mere skal stå i forbindelse med jeres brødre i Zion som een forenet orden. Blot på denne måde:
48 Efter at I er organiseret, skal I kalde jer: Zions stavs forenede orden i byen Shinehah (Kirtland). Efter at jeres brødre er organiseret, skal de kaldes Zions bys forenede orden.
49 Og de skal organiseres i deres eget navn og drive deres forretning i deres eget navn.
50 Og I skal drive jeres forretning i eget navn.
51 Dette har jeg befalet jer at gøre til jeres frelse og ligeledes til deres frelse som følge af deres uddrivelse og det, der skal komme.
52 Da pagterne er blevet brudt gennem overtrædelse, gerrighed og forstilte ord,
53 er forbindelsen med jeres brødre i den forenede orden blevet opløst, så I ikke står i forbindelse med dem længere end til denne stund, blot på denne måde, som jeg allerede har sagt, at I skal bevilge dem lån, som denne orden i rådet bliver enige om, eftersom omstændighederne tillader og rådets stemme forordner.
54 Og videre giver jeg jer en befaling angående jeres forvaltning, som jeg har givet jer:
55 Se, alt dette ejer jeg, ellers er jeres tro forgæves, og I er hyklere og har brudt de pagter, som I har indgået med mig.
56 Og om ejendelene er mine, da er I forvaltere. Ellers er I ikke forvaltere.
57 Men sandelig siger jeg jer: Jeg har bestemt jer til at være forvaltere over mit hus, ja, virkelige forvaltere.
58 Og af denne grund har jeg befalet jer at organisere jer og at shinelah (trykke) mine ord, skriftens fylde, såvel som de åbenbaringer, jeg har givet jer, og som jeg herefter vil give jer fra tid til anden,
59 i den hensigt at opbygge min kirke og mit rige på jorden og at forberede mit folk til den tid, da jeg skal bo blandt dem, hvilken tid er nær.
60 Og I skal indrette jer et skatkammer og hellige det til mit navn.
61 Og I skal udvælge en af jer til at forvalte skatkammeret, og han skal ordineres dertil.
62 Og skatkammeret skal forsegles, og alle de hellige ting skal indleveres til skatkammeret, og ingen af jer skal kalde det sit eget, ej heller nogen del deraf, thi det skal tilhøre jer alle i fællesskab.
63 Og jeg giver jer det fra denne stund af. Se nu til, at I går og røgter den forvaltning, som jeg har givet jer med undtagelse af de hellige ting, som skal bruges til shinelane (trykning) af de hellige ting, som jeg har sagt.
64 Og hvad de hellige ting indbringer, skal opbevares i skatkammeret, og der skal være et segl derpå, og det skal ikke bruges eller tages ud af skatkammeret af nogen, ej heller skal seglet, der trykkes derpå, brydes, uden efter ordenens beslutning eller befaling.
65 Og således skal I opbevare indkomsterne af de hellige ting i skatkammeret til hellige og høje formål.
66 Og dette skal kaldes Herrens hellige skatkammer. Og det skal være forseglet for at være helliget og indviet til Herren.
67 Og der skal indrettes et andet skatkammer og vælges en skatmester til at føre tilsyn med det, og der skal sættes et segl derpå.
68 Og alle penge, som I modtager gennem jeres forvaltning ved at forbedre ejendommene, jeg har overdraget jer, det være sig huse, jord, kvæg og alle andre ting - undtagen de hellige skrifter, som jeg har forbeholdt mig i hellige øjemed - skal lægges i skatkammeret så hurtigt, I modtager penge, hundrede, halvtreds, tyve, ti eller fem.
69 Eller med andre ord, om nogen af jer får fem talenter (dollars), så skal han lægge dem i kassen, eller om han modtager ti, tyve, halvtreds eller hundrede, skal han gøre det samme.
70 Og ingen af jer skal sige, at det er hans eget; thi det skal ikke kaldes hans, ej heller nogen del deraf.
71 Og intet deraf skal bruges eller tages ud af skatkammeret uden ved ordenens beslutning og fælles samtykke.
72 Og dette skal være ordenens enstemmige beslutning: Om nogen siger til skatmesteren: Jeg behøver dette til hjælp i min forvaltning;
73 om det er fem talenter (dollars) eller ti talenter eller tyve eller halvtredsindstyve eller hundrede, skal skatmesteren give ham den sum, han forlanger til hjælp i sin forvaltning,
74 indtil han findes at være en overtræder, og det bliver tydeligt bevist for ordenens råd, at han er en utro og uklog forvalter.
75 Men så længe hans forhold er i orden og han er tro og klog i sin forvaltning, skal det være skatmesteren et tegn til ikke at give ham afslag.
76 Men i tilfælde af overtrædelse skal skatmesteren underkaste sig ordenens råd og beslutning.
77 Og viser skatmesteren sig ikke at være en tro og klog forvalter, skal han underkastes rådets og ordenens beslutning og afsættes fra sit embede, og en anden skal indsættes i hans sted.
78 Og atter, sandelig siger jeg jer angående jeres gæld: Se, det er min vilje, at I betaler alt, hvad I skylder.
79 Og det er min vilje, at I skal ydmyge jer for mig og få denne velsignelse gennem jeres flid, ydmyghed og troens bøn.
80 Og dersom I er flittige og ydmyge og øver jer i troens bøn, se, da vil jeg formilde deres hjerter, hvem I er i gæld til , indtil jeg sender jer midler til jeres befrielse.
81 Skriv derfor så hurtigt som muligt til Cainhannoch (New York) og skriv, hvad min Ånd dikterer jer, så skal jeg formilde deres hjerter, hvem I er i gæld til, så de ikke skal tænke på at tilføje jer lidelser.
82 Og dersom I er ydmyge og trofaste og påkalder mit havn, så vil jeg give jer sejr.
83 Jeg giver jer det løfte, at I denne gang skal blive udfriet af jeres trældom.
84 Om I får lejlighed til at låne penge, hundreder eller tusinder, indtil I har lånt nok til at udfri jer af trældom, så har I lov dertil.
85 Og I kan pantsætte de ejendomme, som jeg har givet jer i hænde, for denne ene gang, ved at underskrive med jeres navne efter fælles overenskomst eller på anden måde som I finder det for godt.
86 Jeg giver tilladelse dertil denne gang, og dersom I går i gang med at gøre det, som jeg har forelagt jer i overensstemmelse med mine befalinger, så er alt dette mit, og I er mine forvaltere, og mesteren vil ikke tillade, at hans hus nedbrydes. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3