Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 103
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 24. februar 1834. Som forklaring på usædvanlige navne, se overskriften til afsnit 78. -- Grunden til at forfølgelsen af de hellige i Jackson County blev tilladt. - De hellige vil sejre, når de følger Herrens råd. - Hvis ikke, da vil verdens magter triumfere over dem. - Herrens engel og Herrens væsen skal gå foran folket. - Der skal indsamles penge, som skal sendes til Zion til opkøb af jord. - Personlige instruktioner til visse ældster.
1 Sandelig siger jeg jer, mine venner: Se, jeg vil give jer en åbenbaring og en befaling, for at I må vide, hvorledes I skal forholde jer i udførelsen af jeres pligter med henblik på deres brødres frelse, som er spredt i Zions land,
2 fordrevet og slaget ved mine fjender, over hvilke jeg skal udgyde min vrede over al måde i min egen bestemte tid.
3 Thi hidtil har jeg tålt dem for at lade dem opfylde deres ugudeligheds mål, så deres bæger måtte blive fuldt,
4 og for at de, som kalder sig efter mit navn, måtte blive tugtet en kort tid med en hård og alvorlig tugtelse, fordi de ikke ville adlyde de bud og befalinger, som jeg gav dem.
5 Men sandelig siger jeg jer, at jeg har fattet en beslutning, som skal komme mit folk tilgode, såfremt de fra denne stund af giver agt på det råd, som jeg, Herren, deres Gud, giver dem.
6 Se, de skal fra denne stund begynde at få overhånd over mine fjender, thi jeg har besluttet det.
7 Og når de hører og overholder alle disse ord, som jeg, Herren, deres Gud, skal tale til dem, så skal de aldrig ophøre med at have overhånd, førend verdens riger er lagt under mine fødder, og jorden er givet de hellige til besiddelse fra evighed til evighed.
8 Men om de ikke holder mine bud og ikke hører og efterlever alle mine ord, skal verdens riger få overhånd over dem.
9 Thi de var sat til at være et lys for verden og menneskenes frelsere.
10 Og om de ikke er menneskers frelsere, er de som saltet, der har mistet sin kraft og derefter ikke duer til andet end at kastes ud og nedtrædes af menneskene.
11 Men sandelig siger jeg jer: Jeg har besluttet, at jeres brødre, som er spredt, skal vende tilbage til deres arveland og opbygge Zions øde steder.
12 Thi efter megen trængsel kommer velsignelsen, som jeg har sagt jer i en tidligere befaling.
13 Se, dette er velsignelsen, som jeg har lovet jer efter jeres og jeres brødres trængsler: Jeres og jeres brødres forløsning, nemlig deres genindsættelse i Zions land, der skal opbygges og aldrig mere omstyrtes.
14 Men dersom de besmitter deres arv, skal de nedstyrtes; thi jeg vil ikke skåne dem, dersom de besmitter deres arv.
15 Se, jeg siger jer, at Zion må forløses med magt.
16 Derfor vil jeg oprejse mit folk en mand, der skal føre dem, ligesom Moses førte Israels bøn.
17 Thi I er Israels børn og af Abrahams sæd, og I skal blive ført ud af trældom med magt og ved en udstrakt arm.
18 Og som jeres fædre blev ført i begyndelsen, således skal Zions forløsning ske.
19 Vær derfor ikke forsagt; thi jeg siger ikke til jer, som jeg sagde til jeres fædre: Min engel skal gå foran jer, men ikke min egen herlighed.
20 Men til jer siger jeg: Mine engle skal gå foran jer, og ligeså jeg, og med tiden skal I eje det velsignede land.
21 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at min tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) er den mand, ved hvem jeg lignede den tjener, til hvem vingårdens herre talte i den lignelse, jeg gav jer.
22 Derfor skal min tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) sige til styrken i mit hus, mine unge mænd og de midaldrende: Saml jer i Zions land, i det land, som jeg har købt for penge, der er helliget mig.
23 Og alle menighederne skal sende forstandige mænd med penge og købe jord, som jeg har befalet dem.
24 Og dersom mine fjender kommer mod jer for at fordrive jer fra mit velsignede land, som jeg har helliget til at være Zions land, da skal I, uddrevet af jeres eget land, efter de vidnesbyrd, I har fremført imod dem, forbande dem.
25 Og hvem I forbander, vil jeg forbande, og I skal hævne mig på mine fjender.
26 Og jeg er med jer, når I hævner mig på mine fjender indtil tredie og fjerde led af dem, som hader mig.
27 Lad ingen være bange for at miste sit liv for min skyld; thi den, som mister sit liv for min skyld, skal finde det igen.
28 Og den, der ikke vil give sit liv for min skyld, er ikke min discipel.
29 Det er min vilje, at min tjener Sidney Rigdon skal opløfte sin røst i forsamlingerne i de østlige lande og berede menighederne til at udføre de befalinger, som jeg har givet dem angående Zions genoprettelse og forløsning.
30 Det er min vilje, at min tjener Parley P. Pratt og min tjener Lyman Wight ikke skal vende tilbage til deres brødres land, førend de har dannet rejseselskaber bestående af ti, tyve, halvtredsindstyve eller hundrede, til de har nået et antal af fem hundrede af mit hus' styrke, som skulle drage op til Zions land.
31 Se, dette er min vilje. Bed, og I skal få; men menneskene gør ikke altid min vilje.
32 Dersom I derfor ikke kan samle fem hundrede, søg da med flid, så I måske kan samle tre hundrede.
33 Og dersom I ikke kan samle tre hundrede, søg da med flid, så I måske kan samle et hundrede.
34 Men sandelig siger jeg jer: Jeg giver jer den befaling, at I ikke skal drage op til Zions land, førend I har samlet et hundrede af mit hus' styrke til at rejse med jer til Zions land.
35 Derfor, som jeg har sagt jer, bed, og I skal få. Bed alvorligt, så skal min tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) måske gå med jer og præsidere i mit folks midte og organisere mit rige i det indviede land og grundfæste Zions børn efter de love og befalinger, som er og fremdeles skal gives jer.
36 Og I skal få sejr og ære gennem jeres flid, trofasthed og troens bønner.
37 Min tjener Parley P. Pratt skal rejse med min tjener Joseph Smith jun.
38 Min tjener Lyman Wigth skal rejse med min tjener Sidney Rigdon.
39 Min tjener Hyrum Smith skal rejse med min tjener Frederick G. Williams.
40 Min tjener Orson Hyde skal rejse med min tjener Orson Pratt, hvorhen min tjener Joseph Smith jun. råder dem, for at tilvejebringe opfyldelsen af disse befalinger som jeg har givet jer, og overlad det øvrige i mine hænder. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3