Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 98
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833. -- Tålmodighed i forfølgelse anbefales. - Der kan også komme noget godt ud af prøvelser og lidelser. - Landets forfatningsmæssige love skal holdes. - Kun gode mænd bør indvælges i politiske og verdslige embeder. - De hellige skal forkynde fred. - Overtrædere i Kirken i Kirtland bliver tilrettevist. - De hellige skal tilgive deres fjender. - Når modstand kan retfærdiggøres. - De hellige vil blive velsignet, hvis de vil tilgive deres fjender.
1 Sandelig siger jeg jer, mine venner: Frygt ikke, lad jeres hjerter trøstes. Ja, glæd jer altid og vær taknemmelige i alt.
2 Og vent tålmodigt på Herren, thi jeres bønner er kommet op for den Herre Zebaoths øren og er blevet optegnet med dette segl og testamente: Herren har svoret og besluttet, at de skal opfyldes.
3 Derfor giver han jer den forjættelse med en uigenkaldelig pagt, at de skal opfyldes, og alle jeres sorger skal samvirke til jeres bedste og mit navns forherligelse, siger Herren.
4 Og nu, sandelig siger jeg jer angående landets love: Det er min vilje, at mit folk skal gøre alt, hvad jeg befaler dem.
5 Og den lov i landet, der er forfatningsmæssig og garanterer frihed og tilsikrer folkets rettigheder, tilhører alle mennesker og er retfærdig for mig.
6 Derfor retfærdiggør jeg, Herren, jer og jeres brødre i min kirke, om I er venlig stemt mod den lov, som er landets grundlov.
7 Og angående menneskenes love, hvad der er mer eller mindre end dette, kommer af det onde.
8 Jeg, Herren, gør jer frie, derfor er I virkelig frie, og loven gør jer også frie.
9 Men når de ugudelige regerer, sørger folket.
10 Derfor burde man med flid søge efter retskafne og kloge mænd, og de gode og vise skal I altid understøtte. Hvad der er mindre end dette, kommer af det onde.
11 Og jeg befaler jer, at I skal afstå fra alt ondt og holde fast ved alt godt, at I må leve af hvert ord, der udgår af Guds mund.
12 Thi de trofaste skal han give linie på linie og bud på bud, og derved vil jeg prøve og undersøge jer.
13 Og den, der mister sit liv i min tjeneste for mit navns skyld, skal finde det igen, nemlig evigt liv.
14 Frygt derfor ikke for jeres fjender, thi jeg har besluttet i mit hjerte, siger Herren, at prøve jer i alt, om I vil forblive tro i min pagt til døden, så I kan findes værdige.
15 Thi om I ikke forbliver i min pagt, så er I mig ikke værd.
16 Tal derfor imod krig og forkynd fred og søg med al flid at vende børnenes hjerter til fædrene og fædrenes hjerter til børnene.
17 Og videre: Jødernes hjerter til profeterne og profeternes til jøderne, at jeg ikke skal komme og slå hele jorden med band og alt kød blive fortæret for mig.
18 Jeres hjerte forfærdes ikke; thi i min Faders hus er der mange boliger, og jeg har beredt jer et sted; thi hvor min Fader og jeg er, dér skal I også være.
19 Se, jeg, Herren, er utilfreds med mange, som tilhører Kirken i Kirtland.
20 Thi de aflægger ikke deres synder eller forsager deres onde veje, deres hjertes hovmod, deres gerrighed og alle deres afskyelige ting og giver heller ikke agt på visdoms ord og det evige liv, som jeg har givet dem.
21 Sandelig siger jeg jer, at jeg, Herren, skal tugte dem og gøre, hvad jeg vil, dersom de ikke omvender sig og holder alt det, jeg har sagt til dem.
22 Og atter siger jeg jer: Om I vil iagttage og gøre, hvad jeg befaler jer, så vil jeg, Herren, afvende al vrede og fortørnelse fra jer, og helvedes porte skal ikke få overhånd over jer.
23 Og nu taler jeg til jer angående jeres familie en gang, og I bærer det med tålmodighed og ikke bruger skældsord mod dem eller søger hævn, skal I blive belønnet.
24 Men om I ikke bærer det med tålmodighed, så skal det blot betragtes, som om et retfærdigt mål er blevet jer tilmålt.
25 Og atter, om jeres fjende slår jer for anden gang, og I ikke bruger skældsord imod ham, men bærer det med tålmodighed, skal jeres løn blive hundrede fold.
26 Og atter, om han slår jer tredie gang, og I bærer det med tålmodighed, skal jeres løn fordobles fire gange.
27 Og disse tre vidnesbyrd skal stå mod jeres fjende, dersom han ikke omvender sig, og de skal ikke udslettes.
28 Og nu, sandelig siger jeg jer: Om denne fjende skulle undgå min hævn, så han ikke bringes under min dom, så skal I se til, at I advarer ham i mit navn, at han ikke mere overfalder jer, jeres familie eller børnebørn indtil tredie og fjerde led.
29 Og om han senere skulle overfalde jer eller jeres børn eller børnebørn, alt indtil tredie eller fjerde led, da har jeg overladt jeres fjende i jeres hænder.
30 Og om I da vil skåne ham, skal I blive belønnet for jeres retfærdighed; ligeså jeres børn og børnebørn indtil tredie og fjerde led.
31 Dog er jeres fjende i jeres hænder, og dersom I lønner ham efter hans gerninger, er I retfærdiggjort. Dersom han har stræbt jer efter livet, og jeres liv er i fare ved ham, da er jeres fjende i jeres hænder, og I er retfærdiggjort.
32 Se, dette er den lov, jeg gav min tjener Nephi og dine fædre Josef og Jakob og Isak og Abraham og alle mine gamle profeter og apostle.
33 Og atter, dette er den lov, jeg gav mit folk fordum, at de ikke skulle drage i krig mod nogen nation, slægt, tungemål eller folk, medmindre jeg, Herren, befalede dem det.
34 Og om nogen nation, tungemål eller folk ville erklære dem krig, skulle de først hejse fredsflaget for dette folk, denne nation eller dette tungemål.
35 Og om dette folk ikke antog fredstilbudet, hverken anden eller tredie gang, skulle de frembære disse vidnesbyrd for Herren.
36 Og da skulle jeg, Herren, give dem en befaling og retfærdiggøre dem i at drage i krig mod den nation, det tungemål og folk.
37 Og jeg, Herren, ville føre deres krige og deres børns krige og deres børnebørns, indtil de har hævnet sig på alle deres fjender indtil tredie og fjerde led.
38 Se, dette er et eksempel for alle folk, siger Herren, jeres Gud, til retfærdiggørelse for mig.
39 Og atter, sandelig siger jeg dig: Om din fjende overfalder dig en gang, og han derefter omvender sig og kommer og beder dig om forladelse, da skal du forlade ham og ikke mere holde det som et vidnesbyrd mod din fjende.
40 Og så fremdeles indtil anden og tredie gang. Og så ofte som din fjende omvender sig for sin overtrædelse imod dig, skal du forlade ham indtil halvfjerdsindstyve gange syv gange.
41 Og dersom han synder mod dig og ikke omvender sig den første gang, skal du dog forlade ham.
42 Og om han synder mod dig anden gang og ikke omvender sig, skal du alligevel tilgive ham.
43 Og dersom han synder mod dig tredie gang og ikke omvender sig, så skal du også tilgive ham.
44 Men om han synder imod dig for fjerde gang, skal du ikke tilgive ham, men du skal fremlægge disse vidnesbyrd for Herren, og de skal ikke blive udslettet, førend han omvender sig og belønner dig firedobbelt for alt, hvad han har syndet imod dig.
45 Og dersom han gør dette, skal du tilgive ham af hele dit hjerte, og dersom han ikke gør det, da vil jeg, Herren, hævne dig på din fjende hundrede fold,
46 og på hans børn, børnebørn og på alle dem, som hader mig, indtil tredie og fjerde led.
47 Men dersom børnene eller børnebørnene omvender sig og vender sig til Herren, deres Gud, af hele deres hjerte og af al magt, sind og styrke og giver firedobbelt igen for alt, hvormed de eller deres fædre eller deres fædres fædre har forsyndet sig, da skal din vrede afvendes.
48 Og hævnen skal ikke mere komme over dem, siger Herren, din Gud, og deres synder skal aldrig mere bringes op imod dem for Herren, Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3