Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 97
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833. Ti dage tidligere lagdes grundstenen til Herrens hus i Kirtland efter det hellige præstedømmes orden. Se History of the Church, bind 1, side 400. Denne åbenbaring behandler hovedsageligt de helliges anliggender i Zion, Jackson County, Missouri. -- Mange af de helliges arbejder i Zion roses. - Skolen i Zion lovprises. - Det er Herrens vilje, at der bygges ham et hus i Zions land. - Der loves folket store velsignelser i Zion, om de vil adlyde dette bud. - Zion defineres som de rene i hjertet. - Zion vil undgå Herrens vrede, om dets indbyggere forbliver tro; om ikke, vil mange ulykker ramme dem.
1 Sandelig siger jeg jer, mine venner: Jeg taler til jer med min røst, ja, min Ånds røst, så jeg kan vise jer min vilje angående jeres brødre i Zions land, af hvilke mange er virkelig ydmyge og søger med flid at lære visdom og finde sandhed.
2 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Velsignede er sådanne, thi de skal få; thi jeg, Herren, er nådig mod alle sagtmodige, og mod hvem jeg vil, så jeg må være retfærdig, når jeg bringer dem til doms.
3 Se, jeg siger jer angående skolen I Zion: Det er mig, Herren, velbehageligt at der skal oprettes en skole, og jeg har også behag i min tjener Parley P. Pratt; thi han bliver i mig.
4 Og om han fremdeles forbliver i mig, skal han vedblivende stå i spidsen for skolen i Zions land, indtil jeg giver ham andre befalinger.
5 Og jeg skal velsigne ham med mange velsignelser, når han udlægger alle skrifterne og hemmelighederne til opbyggelse for skolen og Kirken i Zion.
6 Og mod de øvrige i skolen vil jeg, Herren, være nådig. Dog findes der dem, som må revses, og deres gerninger skal åbenbares.
7 Øksen ligger ved roden af træerne, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, skal omhugges og kastes i ilden. Jeg, Herren, har talt det.
8 Sandelig siger jeg jer: Alle sådanne, som ved med sig selv, at deres hjerte er retskaffent og sønderknust og deres ånd angergiven, og som vil holde deres pagter ved opofrelse, ja, ved ethvert offer, som jeg, Herren, vi fordre, vil jeg anerkende.
9 Thi jeg, Herren, vil forårsage, at de skal være som et meget frugtbart træ, der er plantet i god jord ved en klar kilde og bærer megen herlig frugt.
10 Sandelig siger jeg jer: Det er min vilje, at et hus skal bygges til mig i Zions land efter det mønster, jeg har givet jer.
11 Ja, lad det snart blive bygget af mit folks tiende.
12 Se, dette er den tiende og det offer, som jeg, Herren, fordrer af deres hænder, så der kan blive bygges et hus til mig til Zions frelse,
13 et sted til taksigelse for alle hellige og til undervisning af alle dem, som er kaldet til at tjene i forskellige kald og embeder,
14 at de må blive gjort fuldkomne i forståelse af deres tjeneste, både hvad teori, princip og lære angår og i alt, hvad der hører til Guds rige på jorden, hvilket riges nøgler I har fået betroet.
15 Og om mit folk bygger mig et hus i Herrens navn og ikke lader noget urent komme derind, så det ikke bliver besmittet, skal min herlighed hvile over det.
16 Ja, og jeg vil være nærværende der; thi jeg vil komme ind i det, og alle de rene af hjertet, som kommer derind, skal se Gud.
17 Men dersom det bliver besmittet vil jeg ikke komme ind i det, og min herlighed skal ikke være der; thi jeg vil ikke gå ind i vanhellige templer.
18 Og nu, se! Om Zion gør dette, skal det gå hende vel, hun skal brede sig og blive meget herlig, stor og frygtet.
19 Og jordens nationer skal ære hende og sige: Zion er sandelig vor Guds stad, og Zion kan sandelig ikke falde, ej heller flyttes fra sit sted; thi Gud er der, og Herrens hånd er der,
20 og han har svoret, ved sin magts kraft at være hendes frelse og hendes høje tårn.
21 Derfor, sandelig, så siger Herren: Lad Zion fryde sig, thi dette er Zion: DE RENE AF HJERTET. Lad derfor Zion glæde sig, medens alle de ugudelige sørger.
22 Thi se, hævnen kommer snart over de ugudelige som en hvirvelvind, og hvem kan undfly?
23 Herrens plage skal komme over dem ved nat og ved dag, og rygtet derom skal forskrække alle mennesker. Dog skal det ikke høre op, førend Herren kommer.
24 Herren vrede er blusset op imod deres afskyeligheder og alle deres onde gerninger.
25 Dog skal Zion undfly, om hun ønsker at gøre alt, hvad jeg har befalet hende.
26 Men om hun forsømmer at gøre det, jeg har befalet hende, vil jeg hjemsøge hende efter hendes gerninger med megen bedrøvelse, pest, plager, sværd, hævn og fortærende ild.
27 Dog skal dette læses endnu engang for hendes øren, at jeg, Herren, har antaget hendes offer, og dersom hun ikke synder mere, så skal intet af dette komme over hende.
28 Og jeg vil velsigne hende med velsignelser og udgyde velsignelser over hende i mangfoldighed og over hendes efterkommere fra evighed til evighed, siger Herren, jeres Gud. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3