Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 93
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. maj 1833. -- Herren belyser forholdet mellem sig og Faderen. - Apostlen og åbenbareren Johannes' beretning. - Jesus Kristus den førstefødte. - Mennesket var i begyndelsen hos Gud. - Grundstofferne er evige. - Guds herlighed er intelligens. - Mennesket uskyldigt i begyndelsen. - De, der begår fejl, bliver, selv om de også sidder inde med stor autoritet i Kirken, tilrettevist.
1 Sandelig, så siger Herren: Det skal ske, at hver sjæl, der aflægger sine synder, kommer til mig, påkalder mit havn og adlyder min røst samt holder mine befalinger, skal se mit ansigt og vide, at jeg er.
2 At jeg er det sande lys, som oplyser hvert menneske, der kommer til verden,
3 at jeg er i Faderen og Faderen i mig, og at Faderen og jeg er eet.
4 Faderen, fordi han gav mig af sin fylde, og Sønnen, fordi jeg var i verden og gjorde kød til min bolig og boede blandt menneskenes børn.
5 Jeg var i verden og modtog af min Fader, og hans gerninger var tydeligt åbenbaret.
6 Johannes så og bar vidnesbyrd om min herligheds fylde, og Johannes' vidnesbyrd skal herefter åbenbares i dets fylde.
7 Han bar vidnesbyrd, idet han sagde: Jeg så hans herlighed, og han var til i begyndelsen, førend verden blev til.
8 Ordet var derfor i begyndelsen, thi han var ordet, nemlig frelsens budbærer,
9 verdens lys og Forløser, sandhedens ånd, som kom i verden, fordi verden blev skabt ved ham, og i ham var menneskets liv og menneskets lys.
10 Verdenerne blev til gennem ham. Menneskene blev skabt ved ham, alle ting blev skabt ved ham, af ham og til ham.
11 Og jeg, Johannes, vidner, at jeg så hans herlighed som Faderens Enbårne, fuld af nåde og sandhed, den sandhedens ånd, som kom og boede i kødet og boede iblandt os.
12 Og jeg, Johannes, så, at han ikke modtog fylden fra begyndelsen, men at han fik nåde for nåde.
13 Han modtog ikke først hele fylden, men han gik fra nåde til nåde, indtil han fik fylden.
14 Og således blev han kaldt Guds Søn, fordi han ikke fra begyndelsen havde modtaget hele fylden.
15 Og jeg, Johannes, vidner, og se, himlene åbnedes, og den Helligånd kom ned over ham i en dues skikkelse og hvilede på ham, og der kom en røst fra himlen, som sagde: Denne er min elskede Søn.
16 Og jeg, Johannes, vidner, at han modtog en fylde af Faderens herlighed.
17 Og han fik al magt, både i himlen og på jorden, og Faderens herlighed var med ham; thi han boede i ham.
18 Og det skal ske, at dersom I er trofaste, skal I få Johannes' vidnesbyrd i dets fylde.
19 Jeg giver jer disse ord, for at I må vide og forstå, hvorledes I skal tilbede, og hvad I tilbeder, at I kan komme til Faderen i mit navn og i rette tid modtage af hans fylde.
20 Thi dersom I holder mine bud, skal I modtage af hans fylde og forherliges i mig, som jeg er forherliget i Faderen; derfor siger jeg til jer, at I skal modtage nåde for nåde.
21 Og nu, sandelig siger jeg jer: Jeg var i begyndelsen hos Faderen og er den Førstefødte.
22 Og alle, der er født af mig, skal have del i samme herlighed og udgøre den Førstefødtes menighed.
23 I var også i begyndelsen hos Faderen; det, som er ånd, endog sandhedens ånd;
24 og sandhed er kundskab om tingene, som de er, som de var, og som de skal blive;
25 og hvad der er mere eller mindre end dette, er den ondes ånd, som var en løgner fra begyndelsen.
26 Sandhedens ånd er af Gud. Jeg er sandhedens ånd, og Johannes vidnede om mig og sagde: Han modtog en fylde af sandheden, ja, af al sandhed.
27 Og ingen kan modtage en fylde uden at holde hans bud.
28 Den, som holder hans bud, modtager sandhed og lys, indtil han er forherliget i sandheden og kender alt.
29 Mennesket var også i begyndelsen hos Gud. Intelligens eller sandhedens lys blev ikke skabt eller dannet og kan ej blive det.
30 Al sandhed er uafhængig og kan handle for sig selv i den sfære, hvori Gud har sat den. Ligeså er al intelligens. Ellers findes der ingen tilværelse.
31 Se, heri består menneskets handlefrihed, og heri ligger menneskenes fordømmelse, fordi det, der var fra begyndelsen, er tydeligt åbenbaret for dem, og de modtager ikke lyset.
32 Og hvert menneske, hvis ånd ikke vil modtage lyset, er under fordømmelse.
33 Thi mennesket er ånd. Grundstofferne er evige, og ånd og grundstof, uadskilleligt forbundet, modtager en fylde af glæde.
34 Men om de adskilles, kan mennesket ikke modtage en fylde af glæde.
35 Grundstofferne er Guds bolig, ja, mennesket er Guds tabernakel eller tempel. Og det tempel, som bliver besmittet, vil Gud ødelægge.
36 Guds herlighed er intelligens eller med andre ord: Lys og sandhed.
37 Lys og sandhed skyr den onde.
38 Hver menneskeånd var uskyldig i begyndelsen, og da Gud havde forløst mennesket fra faldet, blev menneskene i den spæde alder atter uskyldige for Gud.
39 Men den onde kommer og borttager lyset og sandheden fra menneskenes børn på grund af ulydighed og fædrenes traditioner.
40 Men jeg har befalet jer at opdrage jeres børn i lys og sandhed.
41 Men sandelig siger jeg dig, min tjener Frederick G. Williams, at du ikke desto mindre er under denne fordømmelse.
42 Du har ikke lært dine børn lys og sandhed efter befalingerne, og den onde har endnu magt over dig, og dette er årsagen til din sorg.
43 Og nu giver jeg dig den befaling, at om du vil hjælpes, må du sætte dit eget hus i orden, thi der findes meget, som ikke er rigtigt i dit hus.
44 Sandelig, jeg siger til min tjener Sidney Rigdon, at han ikke i alle forhold har efterkommet befalingerne angående børnene. Derfor, sæt først dit eget hus i orden.
45 Sandelig siger jeg til min tjener Joseph Smith, eller med andre ord, jeg vil kalde jer venner; thi I er mine venner og skal få arv med mig.
46 Jeg kaldte jer tjenere for verdens skyld, og I er deres tjenere for min skyld.
47 Og nu, sandelig siger jeg til Joseph Smith: Du kar ikke holdt befalingerne, og du må være strafskyldig for Herren.
48 Din familie må omvende sig og afstå fra visse ting samt give alvorligere agt på dine ord. Ellers må de fjernes fra deres plads.
49 Hvad jeg siger til en, siger jeg til alle. Bed altid, at den onde ikke skal få magt over jer og flytte jer bort fra jeres plads.
50 Min tjener Newel K. Whitney, som også er biskop i min kirke, fortjener at blive revset, og han bør sætte sit hus i orden og se til, at de er flittigere og omhyggeligere hjemme og altid beder; ellers skal de bortflyttes fra deres sted.
51 Nu siger jeg til jer, mine venner: I skal lade min tjener Sidney Rigdon begive sig af sted og skynde sig at forkynde Herrens nådes år og frelsens evangelium, som jeg skal give ham at sige, og gennem jeres forenede bønner og tro skal jeg stå ham bi.
52 Mine tjenere Joseph Smith og Frederick G. Williams skal også skynde sig, og der skal gives dem ifølge deres tro og bønner, og såfremt I efterkommer mine ord, skal I ikke blive beskæmmet hverken i denne verden eller den tilkommende.
53 Sandelig siger jeg jer, at det er min vilje, at I skynder jer med at oversætte skriften og erhverve kundskab i historie, om lande og riger, om Guds og menneskers love, og alt dette for Zions frelse. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3