Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 84
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 22. og 23. september 1832. I løbet af denne måned var ældsterne begyndt at vende tilbage fra deres missionsrejser i de østlige stater og at aflægge rapport om deres arbejde. Denne åbenbaring blev givet, medens de var samlet i denne glædens stund. Profeten kalder den en åbenbaring om præstedømmet. Se History of the Church, bind 1, side 286. -- Et tempel skal opføres i Zions land i dette slægtled. - Præstedømmets linie fra Moses tilbage til Adam. - Forholdet mellem det hellige præstedømme og det mindre præstedømme. - Indehaverne af disse to præstedømmer kaldes henholdsvis sønner af Moses og Aron. - Deres velsignelser og privilegier, som modtager disse præstedømmer. - Syndens trældom. - Den nye og evige pagt. - Åndens gaver opregnes. - Herren kalder sine tjenere for venner. - Missionsvirksomhed nødvendig. - Plager, der truer på grund af ugudelighed.
1 Åbenbaring fra Jesus Kristus til hans tjener Joseph Smith jun. og seks ældster, da de forenede deres hjerter og opløftede deres røst til det høje.
2 Ja, Herrens ord angående sin kirke, der er oprettet i de sidste dage for at bringe hans folk tilbage, som han har talt gennem sine profeters mund, og for at samle de hellige til at stå på Zions bjerg, som skal blive det nye Jerusalem,
3 der skal bygges, begyndende på tempelpladsen, som er blevet udpeget af Herrens finger, i den vestlige del af staten Missouri, og indviet af Joseph Smith jun. og andre, i hvem Herren havde velbehag.
4 Sandelig, dette er Herrens ord, at det nye Jerusalem skal bygges, når de hellige indsamles, og de skal begynde på dette sted, nemlig på tempelpladsen, hvilket tempel skal bygges i denne slægt.
5 Thi sandelig, denne slægt skal ikke helt forgå, førend der bliver bygget et hus til Herren, og en sky, som er selve Herrens herlighed, skal hvile derover og opfylde huset.
6 Og Moses' sønner efter det hellige præstedømme, som han modtog under Jetro, sin svigerfaders hænder,
7 og Jetro modtog det af Kaleb,
8 og Kaleb modtog det af Elihu
9 og Elihu af Jeremia
10 og Jeremia af Gad
11 og Gad af Esaias,
12 og Esaias modtog det af Gud;
13 Esaias levede også i Abrahams dage og blev velsignet af ham;
14 og Abraham modtog præstedømmet af Melkisedek, der modtog det i arv fra sine fædre i lige linie til Noa,
15 og fra Noa til Enok i lige linie fra deres fædre;
16 og fra Enok til Abel, der blev slået ihjel som følge af sin broders ondskab; Abel modtog præstedømmet på Guds befaling af sin fader Adam, der var det første menneske,
17 hvilket præstedømme findes i Guds kirke gennem alle slægter og er uden dages begyndelse eller års ende.
18 Og Herren bekræftede også et præstedømme på Aron og hans sæd gennem alle slægtled, hvilket præstedømme også vedvarer og består for stedse tillige med det præstedømme, som er efter Guds helligste orden.
19 Og dette højere præstedømme forvalter evangeliet og holder nøglen til rigets hemmeligheder, ja, nøglen til Guds kundskab.
20 Derfor åbenbares gudfrygtighedens kraft i dets forordninger.
21 Og uden disse forordninger og præstedømmets myndighed bliver gudfrygtighedens kraft ikke åbenbaret for menneskene i kødet.
22 Thi uden dette kan intet menneske se Gud Faderens ansigt og leve.
23 Moses lærte Israels børn dette tydeligt i ørkenen og søgte med al flid at helliggøre sit folk, så de kunne skue Guds ansigt.
24 Men de forhærdede deres hjerter og kunne ikke tåle hans nærhed, hvorfor Herren svor i sin vrede - thi hans vrede var blusset op imod dem - at de ikke skulle indgå til hans hvilke, medens de var i ørkenen, hvilken hvile er hans herligheds fylde.
25 Derfor tog han Moses ud af deres midte og ligeledes det hellige præstedømme.
26 Og det mindre præstedømme vedblev, hvilket præstedømme holdt nøglerne til engles betjening og det forberedende evangelium,
27 hvilket evangelium er evangeliet til omvendelse og dåb og syndsforladelse og de kødelige buds lov, som Herren i sin vrede lod blive i Arons hus blandt Israels børn indtil Johannes, hvem Gud oprejste og fyldte med den Helligånd fra moders liv.
28 Thi han blev døbt, medens han endnu var barn, og blev ordineret af en Guds engel til denne magt, da han var otte dage gammel, til at omstyrte jødernes rige og gøre Herrens vej ret for hans folks åsyn og berede dem for Herrens tilkommelse, han, i hvis hånd al magt er givet.
29 Og atter: En ældstes og en biskops embede er nødvendige tillæg til det højere præstedømme.
30 Og atter: Lærernes og diakonernes embeder er nødvendige tillæg til det mindre præstedømme, som blev beseglet på Aron og hans sønner.
31 Derfor, som jeg sagde om Moses' sønner, - thi Moses' sønner og Arons sønner skal ofre velbehagelige ofre i Herrens hus, som skal bygges Herren i denne slægt på det indviede sted, som jeg har udpeget -
32 skal Moses' og Arons sønner fyldes med Herrens herlighed på Zions bjerg i Herrens hus, hvis sønner I er; og mange andre, som jeg har kaldet og udsendt for at opbygge min Kirken.
33 Thi de, der er trofaste og får disse to præstedømmer, hvorom jeg har talt, og som ærer deres kaldelse, bliver helliggjort ved Ånden til deres legemers fornyelse.
34 De bliver Moses' og Arons sønner, Abrahams sæd, Guds kirke og rige og Guds udvalgte.
35 Og videre, alle de, som modtager dette præstedømme, modtager mig, siger Herren;
36 thi den, der modtager mine tjenere, modtager mig,
37 og den, der modtager mig, modtager min Fader,
38 og den, som modtager min Fader, modtager min Faders rige. Derfor skal alt det, som min Fader har, gives ham.
39 Og dette er i overensstemmelse med den ed og pagt, der hører til præstedømmet.
40 Derfor modtager alle de, som får præstedømmet, denne min Faders ed og pagt, som han ikke kan bryde eller ophæve.
41 Men den, som bryder pagten, efter at han har indgået den og vender sig helt derfra, kan ikke få syndsforladelse, hverken i denne verden eller den tilkommende.
42 Og ve alle, som ikke kommer til dette præstedømme, som I har modtaget, og som jeg nu med min egen røst fra himlen bekræfter på jer, som er nærværende i dag - og jeg har endog givet de himmelske hærskarer og mine engle befaling om jer.
43 Og nu giver jeg jer den befaling, at I skal vogte jer og give flittig agt på det evige livs ord;
44 thi I skal leve af hvert ord, som udgår af Guds mund.
45 For Herrens ord er sandhed, og hvad der er sandhed, er lys, og hvad der er lys, er ånd, ja, Jesu Kristi Ånd.
46 Og Ånden giver hvert menneske, som kommer til verden, lys, og Ånden oplyser hvert menneske i verden, der lytter til hans røst.
47 Og enhver, der lytter til Åndens røst, kommer til Gud, ja, til Faderen.
48 Og Faderen lærer ham om den pagt, som han har fornyet og bekræftet på jer, ikke blot for jeres egen skyld, men for hele verdens.
49 Og hele verden ligger i synd og sukker under mørket og under syndens trældom.
50 Og deraf kan I forstå, at de er under syndens trældom, fordi de ikke kommer til mig.
51 Thi den, som ikke kommer til mig, er under syndens trældom.
52 Og den, som ikke hører min røst, kender den ikke og er ikke af mig.
53 Herpå kan I kende den retfærdige fra den ugudelige og forstå, at den hele verden netop nu sukker under synd og mørke.
54 Og jeres sind har tidligere været formørket af vantro, fordi I har behandlet det letsindigt, som I har fået,
55 hvilken letsindighed og vantro har bragt hele Kirken under fordømmelse.
56 Og denne fordømmelse hviler over alle Zions børn.
57 Og de skal forblive under den, til de omvender sig og ihukommer den nye pagt, nemlig Mormons Bog og de tidligere befalinger, som jeg har givet dem. De skal ikke alene sige, men også gøre efter det, der er skrevet,
58 for at de må bære sådanne frugter, der er deres Faders rige værdige. Ellers venter der dem hjemsøgelse og dom, som skal udgydes over Zions børn.
59 Thi rigets børn skal vel ikke besmitte mit hellige land? Sandelig siger jeg jer: Ingenlunde.
60 Sandelig, sandelig siger jeg jer, som nu hører mine ord, der er min røst: Salige er I, om I modtager dette.
61 Thi jeg vil forlade jer jeres synder med den befaling, at I forbliver standhaftige i jeres sind i højtidelig andagt og i bønnens ånd ved at bære vidnesbyrd for hele verden om det, som bliver givet jer.
62 Gå derfor ud i hele verden, og hvor I ikke selv kan komme, der skal I sende andre, så vidnesbyrdet kan udgå fra jer til hele verden og til hver skabning.
63 Og som jeg sagde til mine apostle, således siger jeg til jer, thi I er mine apostle, Guds højpræster; I er dem, som min Fader har givet mig. I er mine venner.
64 Derfor, som jeg sagde til mine apostle, gentager jeg overfor jer, at hver sjæl, som tror på jeres ord og bliver døbt i vand til syndernes forladelse, skal få den Helligånd.
65 Men disse tegn skal følge dem, som tror:
66 I mit navn skal de udføre mange undergerninger.
67 I mit navn skal de uddrive onde ånder.
68 I mit navn skal de helbrede de syge.
69 I mit navn skal de åbne de blindes øjne og de døves øren,
70 og den stummes tunge skal tale.
71 Og om nogen giver dem gift, skal det ikke skade dem.
72 En slanges gift skal ikke have magt til at skade dem.
73 Men jeg giver dem en befaling, at de ikke må rose sig af dette eller tale derom til verden; thi disse ting gives jer til gavn og frelse.
74 Sandelig, sandelig siger jeg jer: De, der ikke tror på jeres ord og ikke bliver døbt i vand i mit navn til syndernes forladelse for at få den Helligånd, skal blive fordømt og ikke indkomme i min Faders rige, hvor min Fader og jeg er.
75 Og denne åbenbaring og dette bud til jer træder i kraft fra selve denne stund over hele verden, og evangeliet er for alle, som ikke har modtaget det.
76 Men sandelig siger jeg til alle dem, hvem riget er blevet givet: I må prædike evangeliet for dem, så de kan omvende sig fra tidligere onde gerninger. Thi de skal bebrejdes for deres onde og vantro hjerter og jeres brødre i Zion for deres oprør mod jer, da jeg sendte jer.
77 Og atter siger jeg jer, mine venner, thi for fremtiden vil jeg kalde jer venner: Det er nødvendigt, at jeg giver jer dette bud, så I kan blive ligesom mine venner var på den tid, da jeg vandrede med dem for at prædike dette evangelium med kraft.
78 Thi jeg tillod dem ikke at have pung eller taske eller to kjortler.
79 Se, jeg sender jer ud for at prøve verden, og en arbejder er sin løn værd.
80 Og den, der går ud og prædiker dette riges evangelium og er tro i alt, skal ikke blive træt i sit sind eller blive formørket, ej heller skal han blive træt på legeme, lem eller led; og ikke et hår fra hans hoved skal ubemærket falde til jorden. Og han skal ikke hungre eller tørste.
81 Bekymrer jer derfor ikke for den dag i morgen, for hvad I skal spise, eller hvad I skal drikke og iføre jer.
82 Betragt liljerne på marken, hvorledes de vokser, de arbejder ikke og spinder ikke, og dog er verdens riger i al deres herlighed ikke klædt som en af disse.
83 Thi jeres Fader, som er i himlen, ved, at I behøver alle disse ting.
84 Lad derfor den dag i morgen bekymre sig for sig selv.
85 Ej heller skal I bekymre jer forud, for hvad I skal sige, men opbevar altid livets ord i sindet, og det skal gives jer i samme stund, den del, der skal udmåles til hver.
86 Derfor skal ingen iblandt jer - thi dette bud gælder alle de trofaste i Kirken, som af Gud kaldes til at prædike - fra denne stund bære pung eller taske, når de går ud for at forkynde dette riges evangelium.
87 Se, jeg sender jer ud for at overbevise verden om alle dens uretfærdige gerninger og undervise dem om den tilkommende dom.
88 Og den, som modtager jer, hos ham vil jeg også være; thi jeg vil gå foran jer. Jeg vil være på jeres højre og venstre side; min Ånd skal være i jeres hjerter og mine engle rundt omkring jer til at styrke jer.
89 Den, som modtager jer, modtager mig, og den samme vil give jer føde, klæder og penge.
90 Og den, som giver jer føde, klæder eller penge, skal ingenlunde miste sin løn.
91 Men den, der ikke gør det, er ikke min discipel. Herpå kan I kende mine disciple.
92 Den, som ikke modtager jer, fra ham skal I gå bort for jer selv og rense jeres fødder med vand, rent vand, enten det er varmt eller koldt, og vidne derom for jeres Fader, som er i himlen, og I skal ikke mere vende tilbage til det menneske.
93 Og i hvilken som helst landsby I kommer ind, skal I gøre det samme.
94 Søg dog flittigt og sky ingen anstrengelse, og ve det hus, den landsby eller by, som forkaster jer eller jeres ord eller jeres vidnesbyrd om mig.
95 Ve, siger jeg atter, det hus, den landsby eller by, som forkaster jer og jeres ord eller jeres vidnesbyrd om mig.
96 Thi jeg, den Almægtige, har lagt min hånd på nationerne for at tugte dem for deres ugudeligheds skyld.
97 Og der skal komme plager over jorden, og de skal ikke tages bort, førend jeg har fuldendt mit værk, som skal afsluttes i retfærdighed -
98 indtil alle skal kende mig, som bliver tilbage, fra den mindste til den største blandt dem, og de skal blive opfyldt med kundskab om Herren og se ham for deres øjne og opløfte deres røst og sammen synge denne nye sang:
99 Herren har bragt Zion tilbage; Herren har forløst sit folk Israel, efter udkårelsen af nåde, som tilvejebragtes ved troen og fædrenes pagt.
100 Herren har forløst sit folk og Satan er bundet, og tid gives ej mer. Herren har samlet alt til eet; Herren har bragt Zion ned fra det høje, Herren har bragt Zion op nedefra.
101 Jorden har våndet sig i barnsnød og frembragt sin styrke, og sandhed har fået fæste i dens indre. Himlene smilede over den, og den er iført sin Guds herlighed; thi han står midt iblandt sit folk.
102 Ære og herlighed, magt og styrke være vor Guds, thi han er fuld af barmhjertighed, retfærdighed, nåde, sandhed og fred fra evighed til evighed. Amen.
103 Og atter, sandelig, sandelig siger jeg jer: Det er nødvendigt for dem, som går ud for at forkynde mit evige evangelium, for så vidt de har familie og modtager pengegaver, at de sender dem hjem til familien eller anvender dem til deres nytte, som Herren vil vejlede dem, thi det er mig velbehageligt.
104 Og alle de, som ikke har familie, skal, om de modtager penge, sende disse til biskoppen i Ohio, så de kan bruges til at trykke og udgive åbenbaringerne og til at opbygge Zion.
105 Og om nogen giver nogen af jer en kjortel eller klædning, så tag den gamle og giv den til de fattige og gå jeres vej med glæde.
106 Og dersom nogen iblandt jer er stærk i Ånden, da lad ham tage den med, der er svag, så denne kan blive opbygget i al ydmyghed og også blive stærk.
107 Tag derfor dem med jer, der er ordineret til det mindre præstedømme, og send dem i forvejen, så de kan træffe foranstaltninger for forsamlinger og berede vejen og afholde møder, hvor I ikke selv kan være til stede.
108 Se, således opbyggede mine apostle i fordums tid min kirke for mig.
109 Lad derfor enhver røgte sit eget embede og arbejde i sin egen kaldelse. Hovedet skal ikke sige til fødderne, at det ikke behøver dem; thi hvorledes kan legemet stå uden fødder?
110 Ligeledes trænger legemet til hvert lem, så alle kan opbygges og legemet bevares fuldkomment.
111 Og se, højpræsterne skal rejse omkring sammen med ældsterne og medlemmerne af det mindre præstedømme. Men diakonerne og lærerne skal vælges til at våge over Kirken og være dens faste tjenere.
112 Ligeledes skal biskop Newel K. Whitney rejse omkring til alle menighederne, opsøge de fattige og sørge for deres fornødenheder gennem de riges og stoltes ydmyghed.
113 Han skal også ansætte en agent, der skal tage sig af hans verdslige affærer, som han bestemmer det.
114 Biskoppen skal også rejse til New York, Albany og Boston og advare indbyggerne i disse byer med evangeliets lyd og med høj røst og sige dem, at ødelæggelse og fuldstændig undergang venter dem, dersom de forkaster dette.
115 Thi dersom de forkaster dette, er deres doms time nær, og deres hus skal blive ladt øde.
116 Han skal forlade sig på mig, og han skal ikke blive beskæmmet; og ikke eet hår fra hans hoved skal ubemærket falde til jorden.
117 Og sandelig siger jeg jer, de øvrige af mine tjenere: Gå ud, som omstændighederne tillader det, i jeres forskellige kald til de store og ansete byer, idet I i retfærdighed dadler verden for al uretfærdighed og alle dens ugudelige handlinger, og fremlæg klart og tydeligt ødelæggelsens vederstyggelighed i de sidste dage.
118 Thi ved jer, siger Herren, den Almægtige, vil jeg sønderrive deres riger. Jeg vil ikke alene ryste jorden, men stjernehimlen skal skælve.
119 Thi jeg, Herren, har udstrakt min hånd for at sætte himlens kræfter i bevægelse. I kan ikke se det nu, men inden længe skal I se det og vide, at jeg er, og at jeg skal komme og regere med mit folk.
120 Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3