Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 82
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Jackson County, Missouri, den 26. april 1832 angående den orden, der blev givet Enok og Kirken på hans tid. Anledningen var et alment rådsmøde i Kirken, på hvilket profeten Joseph Smith blev valgt som præsident for højpræsterne, et embede, hvortil han tidligere var blevet ordineret ved en konference af højpræster, ældster og medlemmer i Amherst, Ohio, den 25. januar 2832. Se History of the Church, bind 1, side 267. Som forklaring på de usædvanlige navne, se overskriften til afsnit 78. -- Herren irettesætter på grund af begåede synder og opfordrer til omvendelse. - De, der søger at lære Herrens vilje at kende og så ikke handler derefter, er overtrædere. - Herren er bundet, når vi holder hans bud. - Det bliver påbudt de hellige at indgå pagt med hinanden i forvaltningen af timelige forhold. - Selviskheden må indskrænkes og enhver søge at fremme næstens vel.
1 Sandelig, sandelig siger jeg jer, mine tjenere, at dersom I tilgiver hinanden jeres overtrædelser, så tilgiver jeg, Herren, også jer.
2 Dog findes der dem blandt jer, der har syndet meget. Ja, I har syndet allesammen, men sandelig siger jeg jer: Vogt jer fra nu af og afstå fra al synd, ellers skal store straffedomme ramme jer.
3 Thi den, hvem meget er givet, af ham skal man kræve meget, og den, som synder mod et større lys, skal få større dom.
4 I anråber mit navn for at få åbenbaringer, og jeg giver jer dem. Men når I ikke holder mine ord, som jeg giver jer, så bliver I overtrædere, og retfærdighed og dom er den straf, som knytter sig til min lov.
5 Hvad jeg derfor siger til en, siger jeg til alle: Våg, thi modstanderen udvider sit herredømme, og mørket hersker.
6 Og Guds vrede er optændt mod jordens indbyggere, og ingen gør godt; thi de er alle afviget fra vejen.
7 Og nu, sandelig siger jeg jer: Jeg, Herren, vil ikke tilregne jer nogen synd. Gå bort og synd ikke mere. Men til den sjæl, som synder, skal de tidligere synder vende tilbage, siger Herren, jeres Gud.
8 Og atter siger jeg jer: Jeg giver jer en ny befaling, så I kan forstå min vilje angående jer.
9 Eller med andre ord: Jeg giver jer undervisning i, hvorledes I skal handle for mig, så det må blive til jeres frelse.
10 Jeg, Herren, er forpligtet, når I gør, hvad jeg siger men når I ikke gør, hvad jeg siger, har I intet løfte.
11 Derfor, sandelig, siger jeg jer, at mine tjenere Alam og Ahashdah (Newel K. Whitney), Mahalaleel og Pelagoram (Sidney Rigdon) og min tjener Gazelam (Joseph Smith), Horah og Olihah (Oliver Cowdery) og Shalemanasseh og Mahemson (Martin Harris) skal slutte sig sammen i en forpligtelse og en pagt, som ikke kan brydes gennem overtrædelse uden at efterfølges af umiddelbar straf i jeres forskellige forvaltninger,
12 for at sørge for de fattige og for alting, som hører ind under biskoprådets pligter, både i Zions land og i landet Shinehah (Kirtland).
13 Thi jeg har helliget landet Shinehah (Kirtland) i min egen bestemte tid til gavn for den Allerhøjestes hellige og som en stav af Zion.
14 Thi Zion skal tiltage i skønhed og hellighed, dets grænser skal udvides og dets stave befæstes. Ja, sandelig siger jeg jer, at Zion må stå op og iføre sig sine skønne klæder.
15 Derfor giver jeg jer denne befaling, at I binder jer ved denne pagt, og det skal ske i overensstemmelse med Herrens love.
16 Se, heri ligger min visdom til jeres vel.
17 I skal være lige, eller med andre ord, I skal have samme ret til ejendelene, så I kan tage vare på det, som tilhører jeres forvaltning, enhver efter sine fornødenheder og sit behov, såfremt disse er retfærdige.
18 Og alt dette til den levende Guds Kirkes nytte, så enhver kan udvikle sine talenter og derigennem vinde andre, ja, hundrede fold, og føre dem ind i Kirkens forrådshus, så de bliver hele Kirkens fælles ejendom.
19 Og enhver skal søge sin næstes fordel og gøre alting med øjet alene fæstet på Guds ære.
20 Denne orden har jeg bestemt til at være en evig orden for jer og jeres efterkommere, såfremt I ikke synder.
21 Og den sjæl, der synder mod denne pagt og forhærder sit hjerte mod den, skal behandles efter min Kirkens love og overlades til Satans revselse indtil forløsningens dag.
22 Og nu, sandelig siger jeg jer, og det er visdom, gør jer venner med uretfærdighedens mammon, og de vil ikke ødelægge jer.
23 Overlad dommen til mig alene, thi den hører mig til, og jeg vil gengælde. Fred være med jer, mine velsignelser hvile over jer.
24 Thi endnu er riget jeres og skal være det evigt, dersom I ikke viger fra jeres standhaftighed. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3