Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 78
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832. Den orden, som Herren gav Enok (Joseph Smith jun.) i den hensigt at bistå de fattige. I Kirkens dokumentariske historie, bind 1, side 255 forekommer følende: Det var ikke altid ønskeligt, at de personer, til hvem Herrens åbenbaringer var rettet, på det tidspunkt skulle kendes af verden; af denne grund blev brødrene i denne og følgende åbenbaringer kaldt ved andre navne. Men når det ikke længere behøvedes at skjule de rette navne, så indførtes de i parantes. -- Nødvendigheden af at organisere befolkningen for at forvalte de timelige anliggender. - Nødvendigheden af lighed indskærpes blandt de hellige. - Videre åbenbaringer skal gives fra tid til anden. - Medlemsskab i den Førstefødtes menighed forklares.
1 Herren talte til Enok (Joseph Smith) og sagde: Hør mig, siger Herren, jeres Gud, I som er ordineret til min kirkes høje præstedømme, og som er kommet sammen.
2 Hør hans råd, som har ordineret jer fra det høje, og som skal tale visdoms ord i jeres øren, at der må findes frelse for jer i det, I har forelagt mig, siger Gud Herren.
3 Thi sandelig siger jeg jer: Tiden er kommet og er nu for hånden, og se, det er nødvendigt, at der oprettes en organisation blandt mit folk til at ordne og indrette forrådshuset for mit folks fattige, både her og i Zions land,
4 eller med andre ord, Enoks (Joseph) stad, som en bestandig og evig stiftelse og orden for min kirke for at fremme den sag, som I har antaget til menneskenes frelse og til ære for jeres Fader, som er i himlen,
5 så I må blive ligestillede i himmelske ting og ligeledes i jordiske ting for at opnå himmelske ting.
6 Thi om I ikke er lige i jordiske ting, kan I ikke være lige i at opnå de himmelske ting.
7 Thi om I vil, at jeg skal give jer en plads i den celestiale verden, må I berede jer ved at gøre det, jeg har befalet jer og fordret af jer.
8 Og nu, sandelig, så siger Herren: I, som har forenet jer i denne orden, må gøre alt til min ære.
9 Eller med andre ord: Min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney) og min tjener Gazelam eller Enok (Joseph Smith) og min tjener Pelagoram (Sidney Rigdon) skal sidde i råd med de hellige, der er i Zion.
10 Thi ellers forsøger Satan at vende deres hjerter fra sandheden, så de bliver forblindet og ikke forstår de ting, der er beredt for dem.
11 Derfor befaler jeg jer, at I skal berede jer og organisere jer ved et løfte eller en evig pagt, som ikke kan brydes.
12 Og den, som bryder den, skal miste sit embede og sin plads i Kirken og skal overgives til Satans tugtelser indtil forløsningens dag.
13 Se, det er den forberedelse, hvormed jeg forberedte jer, og den grundvold og det eksempel, jeg giver jer, hvormed I kan opfylde budene, som er givet jer,
14 så Kirken gennem mit forsyn kan være uafhængig af alle andre skabninger, som er under den celestiale verden, trods de trængsler, der skal komme over jer,
15 at I må nå den krone, der er beredt jer og komme til at herske over mange riger, siger Gud Herren, den Hellige i Zion, der har lagt grundvolden til Adam-ondi-Ahman,
16 som har gjort Mikael til jeres fyrste og befæstet hans fødder og sat ham i det høje og givet ham frelsens nøgler under den helliges råd og vejledning, han, som er uden dages begyndelse og livs ende.
17 Sandelig, sandelig siger jeg jer: I er små børn og har endnu ikke forstået, hvor store velsignelser Faderen har i sine hænder i beredskab for jer.
18 I kan ikke tåle alle ting nu, men vær dog ved godt mod; thi jeg vil lede jer frem. Riget er jeres, og dets velsignelser er jeres, og evighedens skatte er jeres.
19 Den, der modtager alt med taknemmelighed, skal blive herliggjort, og de jordiske ting skal tilfalde ham hundrede fold, ja, mere.
20 Gør derfor de ting, jeg har befalet jer, siger jeres Forløser, ja, Sønnen Ahman, der bereder alt, førend han tager jer.
21 Thi I er den Førstefødtes menighed, og han skal tage jer op i en sky og give enhver hans del.
22 Og den, der er en tro og klog forvalter, skal arve alle ting. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3