Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 77
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832. -- Forklaring over en del af Johannes' Åbenbaring.
1 Spørgsmål: - Hvad forstås ved Glarhavet, som omtales i Johannes' Åbenbaring, 4. kapitel 6. vers? Svar: - Det er jorden i dens helliggjorte, udødelige og evige tilstand.
2 Spørgsmål: - Hvad forstås ved de fire dyr, som omtales i samme vers? Svar: - Det er et figurligt udtryk, som åbenbareren Johannnes bruger for at beskrive himlen, Guds paradis, menneskets lyksalighed, samt dyrenes, de krybende tings og luftens fugles lykkelige tilstand. Det åndelige er afbildet i det timelige, og det timelige er afbildet i det åndelige. Menneskets ånd er i dets persons lignelse, hvad der også er tilfældet med hvert dyrs ånd og alt det, som Gud har skabt.
3 Spørgsmål: - Er de fire dyr begrænset til individuelle dyr, eller repræsenterer de klasser eller arter? Svar: - De er begrænset til fire individuelle dyr, der blev vist Johannes og repræsenterer den herlighed, som de forskellige klasser af væsener nyder i deres evige og lykkelige tilstand i den dem bestemte orden eller sfære i skabelsen.
4 Spørgsmål: - Hvad forstås ved øjnene og vingerne, som dyrene havde? Svar: - Øjnene repræsenterer lys og kundskab, dvs., de er fulde af kundskab. Vingerne repræsenterer deres kraft til at bevæge sig, handle osv.
5 Spørgsmål: - Hvad forstås ved de fireogtyve ældster, som Johannes omtaler? Svar: - Vi skal forstå, at disse ældster, som Johannes så, var ældster, der havde været trofaste i evangeliet tjeneste og var døde; de havde tilhørt de syv menigheder - og de var nu i Guds paradis.
6 Spørgsmål: - Hvad forstås ved den bog, Johannes så, der var forseglet på bagsiden med syv segl? Svar: - Derved forstås, at den indeholder Guds åbenbarede vilje, hemmeligheder og gerninger; de skjulte ting i hans plan angående denne jord i de syv tusinde år, den har bestået eller dens timelige tilværelse.
7 Spørgsmål: - Hvad forstås ved de syv segl, hvormed den var forseglet? Svar: - Vi forstår derved, at det første segl indeholder det, der skete i det første årtusinde og det andet segl det, der skete i det andet årtusinde og så fremdeles til det syvende.
8 Spørgsmål: - Hvad forstås ved de fire engle, som omtales i Åbenbaringens kapitel 7, vers 1? Svar: - Vi forstår derved, at det er fire engle, udsendt af Gud, til hvem er givet magt over jordens fire dele, så de kan frelse liv eller ødelægge det. Det er disse, som har det evige evangelium at forkynde til alle nationer, stammer, tungemål og folk. De har magt til at lukke himlen, at besegle til liv eller styrte ned til mørkets regioner.
9 Spørgsmål: - Hvad forstås ved engelen, der opsteg fra solens opgang, som omtales i Åbenbaringens Bog, kap. 7, vers 2? Svar: - Derved forstås, at engelen, der opsteg fra solens opgang, er den, til hvem den levende Guds segl over Israels tolv stammer er givet, og derfor råber han til de fire engle, der har det evige evangelium og siger: Gør ikke jorden, havet eller træerne nogen skade, førend vi har forseglet vor Guds tjenere i deres pander. Og om I vil modtage det, så er det Elias, som skulle komme og indsamle Israels stammer og genoprette alle ting.
10 Spørgsmål: - Når skal det, som omtales i dette kapitel, fuldbyrdes? Svar: - Det skal fuldbyrdes i det sjette årtusinde eller ved åbningen af det sjette segl.
11 Spørgsmål: - Hvad forstås ved de hundrede og fire og fyrre tyve tusinde beseglede af alle Israels stammer, tolv tusinde af hver stamme? Svar: - Vi forstår, at de, som er beseglede, er højpræster, der er blevet ordineret af Gud til denne hellige orden til at forrette det evige evangelium. Thi det er disse, som er ordineret fra alle nationer, slægter, tungemål og folk af englene, til hvem magt er givet over jordens nationer til at føre så mange, som vil komme, til den Førstefødtes menighed.
12 Spørgsmål: - Hvad forstås ved at basune i basunerne, som omtales i Åbenbaringens 8. kapitel? Svar: - Vi forstår herved, at ligesom Gud skabte verden i seks dage og fuldendte sit værk på den syvende og helliggjorde den og dannede mennesket af jordens støv, således vil Gud Herren ved det syvende årtusindes begyndelse helliggøre jorden og fuldbyrde menneskets frelse og dømme alt; og han vi forløse alt, undtagen det, som han ikke har taget ind i sin magt, når han har beseglet alt til alle tings ende; og blæsningen af de syv engles basuner er forberedelsen til og fuldendelsen af hans værk ved begyndelsen af det syvende årtusinde - at berede vejen for hans tilkommelse.
13 Spørgsmål: - Når skal det finde sted, som står skrevet i Åbenbaringens 9. kapitel? Svar: - Det skal finde sted, efter at det syvende segl er åbnet, førend Kristi tilkommelse.
14 Spørgsmål: - Hvad forstås ved den lille bog, som Johannes nedsvælgede, og som omtales i Åbenbaringens 10. kapitel? Svar: - Vi forstår herved, at det var en mission og en forordning for ham til at indsamle Israels stammer. Se, det er Elias, der, som skrevet er, skal komme og genoprette alt.
15 Spørgsmål: - Hvad forstås ved de to vidner i Åbenbaringens 11. kapitel? Svar: - Det er to profeter, der skal oprejses for den jødiske nation i de sidste dage, da alt skal genoprettes, for at profetere for jøderne, efter at de er indsamlet og har opbygget Jerusalems stad i deres forfædres land.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3