Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 75
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832. Foranledningen dertil gav en konference, der tidligere var blevet fastsat. Visse ældster, som havde fundet det svært at bibringe menneskene den rette forståelse af deres budskab, ønskede at få mere at vide om deres umiddelbare pligter. Denne åbenbaring fulgte da. Se History of the Church, bind 1, side 242. -- Forskrifter for de ældster, der skal rejse to og to. - Uafladelig bøn og usvigelig tro nødvendig. - Anvisninger angående forsorg og understøttelse af de fraværende ældsters familie.
1 Sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg, som taler gennem min ånds røst, Alfa og Omega, jeres Gud.
2 Hør, I, som har opgivet jeres navne til at gå ud og prædike mit evangelium og beskære min vingård.
3 Se, jeg siger jer, at det er min vilje, at I skal gå ud og ikke tøve, ej heller være lade, men arbejde af al kraft,
4 og opløfte jeres røst som en basuns lyd og forkynde sandheden ifølge de åbenbaringer og befalinger, som jeg har givet jer.
5 Og dersom I således er trofaste, skal I kunne indsamle mange neg og blive kronet med ære, herlighed, udødelighed og evigt liv.
6 Derfor, sandelig siger jeg til min tjener William E. M'Lellin: Jeg tilbagekalder det hverv, jeg pålagde ham, at rejse til landene mod øst,
7 og jeg giver ham et nyt hverv og en ny befaling, og jeg, Herren, bebrejder ham for hans hjertes knurren.
8 Han har syndet, men jeg tilgiver ham og siger til ham: Rejs til landet mod syd.
9 Min tjener Luke Johnson skal gå med ham og forkynde det, som jeg har befalet dem,
10 og påkalde Herrens navn for at modtage Talsmanden, der skal belære dem om alt det, der er gavnligt for dem,
11 og altid bede, så de ikke må blive trætte. Og dersom de vil gøre det, vil jeg være med dem indtil enden.
12 Se, dette er Herrens, jeres Guds vilje angående jer. Så ske det. Amen.
13 Og atter, sandelig, så siger Herren: Min tjener Orson Hyde og min tjener Samuel H. Smith skal begive sig på rejsen til landene mod øst og forkynde det, som jeg har befalet dem, og dersom de er trofaste, så skal jeg være med dem indtil enden.
14 Og atter, sandelig siger jeg til mine tjenere Lyman Johnson og Orson Pratt, at de også skal tiltræde deres rejse til landene mod øst, og se, jeg er også med dem indtil enden.
15 Og atter siger jeg til min tjener Asa Dodds og til min tjener Calves Wilson, at de skal rejse mod vest og forkynde mit evangelium, som jeg har befalet dem.
16 Og den, som er trofast, skal overvinde alt og ophøjes på den yderste dag.
17 Og atter siger jeg til min tjener Major N. Ashley og min tjener Burr Riggs, at de skal rejse mod syd.
18 Ja, alle disse skal rejse, som jeg har befalet dem og gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by.
19 Og hvilket hus I kommer ind i, og de modtager jer, efterlad jeres velsignelse i det hus.
20 Men dersom I kommer ind i et hus, og de ikke modtager jer, det hus skal I straks forlade og ryste støvet af jeres fødder til vidnesbyrd imod dem.
21 Men I skal blive fyldt med fryd og glæde og vide, at på dommens dag skal I være dommere over det hus og dømme det.
22 Og det skal være tåleligere for hedningerne på den dag end for det hus. Ombind derfor jeres lænder og være trofaste, så skal I overvinde alt og blive ophøjet på den yderste dag. Så ske det. Amen.
23 Og atter, så siger Herren til jer, o, I, min kirkes ældster, som har opgivet jeres navn for at få hans vilje at vide angående jer.
24 Se, jeg siger jer, at det er Kirkens pligt at hjælpe til med at underholde deres familier, som er kaldet og nødvendigvis må ud i verden for at forkynde evangeliet for den.
25 Derfor giver jeg, Herren, jer denne befaling, at I skal sørge for steder, hvor jeres familier kan være, såfremt jeres brødre er villige til at åbne deres hjerter.
26 Og alle, der kan finde opholdssteder for deres familier og få understøttelse af Kirken, skal ikke undlade at gå ud i verden, enten mod øst eller vest, nord eller syd.
27 Og dersom de beder, skal de få, banker de på, skal der lukkes op for dem, og det skal tilkendegives dem fra det høje ved Talsmanden, hvor de skal gå hen.
28 Og atter, sandelig siger jeg jer: Enhver, der er nødsaget til selv at forsørge sin familie, skal gøre det, og han skal ingenlunde miste sin krone, og han skal arbejde i Kirken.
29 Og enhver skal være flittig i alt. Lediggængeren skal ikke have plads i Kirken, om han ikke omvender og retter sig.
30 Derfor skal mine tjenere Simeon Carter og Emer Harris arbejde sammen som missionærer.
31 Ligeledes min tjener Ezra Thayre og min tjener Thomas B. Marsh.
32 Ligeledes min tjener Hyrum Smith og min tjener Reynolds Cahoon.
33 Ligeledes min tjener Daniel Stanton og min tjener Seymour Brunson.
34 Ligeledes min tjener Sylvester Smith og min tjener Gideon Carter.
35 Ligeledes min tjener Ruggles Eames og min tjener Stephen Burnett.
36 Og ligeledes min tjener Micah B. Welton og min tjener Eden Smith. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3