Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 72
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. december 1831. Flere ældster var kommet sammen for at lære noget om deres pligter og yderligere blive opbygget i Kirkens lære. Se History of the Church, bind 1, side 239. -- Nødvendigheden af at udnævne en anden biskop, som skal befatte sig med de forretninger, der falder ind under biskopembedet i de østlige menigheder. - Hans bøger skal sendes til biskoppen i Zion. - Newel K. Whitney udset til at blive ordineret til Kirkens anden biskop. - Biskoppens pligter udvides. - Medlemskort skal anskaffes.
1 Giv agt og lyt til Herrens røst, o, I, der er kommet sammen, og som er højpræster i min kirke, hvem riget og magten er blevet givet.
2 Thi sandelig, så siger Herren: Jeg vil, at en biskop skal udnævnes for jer eller af jer over Kirken i denne del af Herrens vingård.
3 Og sandelig, i denne sag har I handlet klogt; thi Herren kræver af hver forvalter, at han aflægger regnskab for sin forvaltning både i tid og evighed.
4 Thi den, der er tro og viis i dette liv, agtes værdig til at arve de boliger, som er beredt dem af min Fader.
5 Sandelig siger jeg jer: Kirkens ældster i denne del af min vingård skal aflægge regnskab for deres forvaltning for biskoppen, som skal udnævnes af mig i denne del af min vingård.
6 Og det skal optegnes og overgives biskoppen i Zion.
7 Og biskoppens pligter skal fastslås gennem de befalinger, jeg har givet og ved afstemning på konferencen.
8 Og nu, sandelig siger jeg jer, min tjener Newel K. Whitney er manden, der skal udnævnes og ordineres til dette embede. Dette er Herren, jeres Gud og Forløsers vilje. Så ske det. Amen.
9 Herrens ord, som tillæg til den allerede givne lov, hvori kundgøres de pligter, der hviler på biskoppen, der er blevet ordineret for Kirken i denne del af vingården. Og pligterne er som følger:
10 At føre tilsyn med Herrens forrådshus, at forvalte Kirkens midler i denne del af vingården.
11 At samle ældsternes regnskaber, som det tidligere er blevet befalet, at sørge for deres fornødenheder og lade dem, der kan, betale, hvad de får,
12 så dette også kan blive helliget til Kirkens nytte blandt de fattige og nødlidende.
13 Og han, der intet har at betale med, for ham skal der gøres regnskab, som skal overlades biskoppen i Zion, der skal betale gælden af det, som Herren lægger i hans hænder.
14 Og de trofastes arbejde, de, som arbejder på det åndelige område med at forkynde evangeliet og det, som hører til riget, for Kirken og for verden, skal betale gælden til biskoppen i Zion.
15 Således kommer det fra Kirken; thi efter loven skal enhver, som kommer til Zion, lægge alt, hvad han har, for biskoppen i Zion.
16 Og nu, sandelig siger jeg jer, at eftersom hver ældste i denne del af vingården skal aflægge regnskab for sin forvaltning for biskoppen i denne del af vingården,
17 så skal der udfærdiges et bevis af dommeren eller biskoppen i denne del af vingården til biskoppen i Zion, og på dette skal enhver optages, og det er tilstrækkeligt for at få en arv og blive modtaget som en klog forvalter og tro arbejder.
18 Men uden det skal han ikke modtages af biskoppen i Zion.
19 Og nu, sandelig siger jeg jer, at enhver ældste, som aflægger regnskab for Kirkens biskop i denne del af vingården, skal have en anbefalingsskrivelse fra den menighed eller de menigheder, hvori han arbejder, så han og hans regnskaber må blive godkendt i alle dele.
20 Og endvidere skal mine tjenere, som er indsat som forvaltere over min Kirkens litterære anliggender, kunne fordre hjælp af biskoppen eller biskopperne i alle ting,
21 så åbenbaringerne kan offentliggøres og udsendes til jorden ender og penge derigennem skaffes til Kirkens gavn i alle forhold.
22 De må også bevise, at de er oprigtige i alt og bliver betragtet som kloge forvaltere.
23 Og se, dette skal være et eksempel for alle de vidtstrakte grene af min kirke, i hvilket land de end bliver oprettet. Og nu slutter jeg mine ord. Amen.
24 Nogle få ord som tillæg til rigets love angående kirkens medlemmer: De, som af den Helligånd er udkåret til at drage til Zion, og så mange, som har privilegiet at rejse til Zion,
25 skal medbringe en anbefalingsskrivelse til biskoppen, undertegnet af tre af Kirkens ældster, eller et bevis fra biskoppen;
26 ellers skal den, der drager til Zion, ikke betragtes som en klog forvalter. Dette er også et eksempel. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3