Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 70
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831. Den af Joseph Smith skrevne dokumentariske kirkehistorie siger, at der blev afholdt fire specielle konferencer fra den 1. til den 12. november. På den sidste af disse sammenkomster blev der lagt vægt på den store betydning af Befalingernes Bog, der senere blev kaldt 'Lære og Pagter'. Profeten kalder denne bog Kirkens grundvold i de sidste dage og en gevinst for verden, idet den viser, at nøglerne til vor Frelsers riges hemmeligheder atter er betroet mennesket. Se History of the Church, bind 1, side 235. -- Arbejdet med at trykke og distribuere bøgerne overdraget profeten og andre navngivne ældster. - Overskuddet skal anvendes til fordel for Kirken. - Der drages omsorg for Kirkens tjeneres timelige ophold. - Den flittige arbejder er sin løn værd, enten hans pligter er af timelig eller åndelig art.
1 Se og hør, o, I Zions indbyggere og alle medlemmer af min kirke, I, som er langt borte! Hør Herrens ord, som jeg taler til min tjener Joseph Smith jun. og til mine tjenere Martin Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon og William W. Phelps som befaling til dem.
2 Thi jeg giver dem denne befaling, giv derfor agt og lyt. Thi så siger Herren til dem:
3 Jeg, Herren, har udvalgt og ordineret dem og gjort dem til forvaltere af de åbenbaringer og befalinger, som jeg har givet, og som jeg herefter skal give dem.
4 Og på dommens dag vil jeg kræve dem til regnskab for deres forvaltning.
5 Derfor har jeg udvalgt dem, og dette er deres gerning i Guds kirke, at forvalte dem og tage vare på alt, hvad der angår dem, samt indtægterne deraf.
6 Derfor giver jeg dem den befaling, at de hverken skal overlade dette til Kirken eller verden.
7 Men dersom de får mere, end der behøves til deres ophold, så skal det afleveres i mit forrådshus.
8 Og indtægterne skal anvendes til fordel for Zions indbyggere og deres efterkommere, eftersom de bliver arvinger ifølge rigets love.
9 Se, dette er det, som Herren fordrer af en og hver i hans forvaltning, som jeg, Herren, har bestemt eller skal bestemme herefter for hvert menneske.
10 Og se, ingen, der tilhører den levende Guds kirke, er fritaget for denne lov,
11 hverken biskoppen eller agenten, som fører tilsyn med Herrens forrådshus, ej heller den, som er sat til at forvalte timelige sager.
12 Den, der er sat til at tjene i åndelige ting, er sin løn værd, ligesom de, der er sat til at forvalte og tjene i timelige ting;
13 ja, endnu mere rigelig, og rigeligheden skal mangedobles for dem ved Åndens åbenbarelse.
14 Alligevel skal I være lige i timelige ting og uden knurren, ellers skal fylden af Åndens åbenbarelser tages fra jer.
15 Denne befaling giver jeg nu mine tjenere til deres gavn, medens de bliver, som tegn på, at mine velsignelser hviler på deres hoved og som belønning for deres flid og til sikkerhed for dem.
16 De skal have føde og klæder, arv, hus og jord i hvilke omstændigheder, jeg, Herren, end sætter dem, og hvorhen jeg, Herren, end skal sende dem.
17 Thi de har været tro over mange ting og har gjort vel, eftersom de ikke har syndet.
18 Se, jeg, Herren, er nådig og vil velsigne dem, og de skal have glæde af alt dette. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3