Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 68
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831, angående Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. M'Lellin. Den blev givet som svar på en bøn om at få at vide Guds vilje angående de nævnte ældster. -- Hvad mænd, der bærer det hellige præstedømme, taler, drevet af den Helligånd, betegnes som hellig skrift. - Ordination af flere biskopper forudsiges. - Arons bogstavelige efterkommeres ret. - Højpræster kan ordineres til biskopper. - Forældrenes pligter mod børnene, især med hensyn til at undervise dem om evangeliets principper. - Helligholdelsen af sabbatten. - Lediggang og griskhed efter denne verdens ting fordømmes.
1 Min tjener Orson Hyde blev ved sin ordination kaldet til at forkynde det evige evangelium ved den levende Guds Ånd fra folk til folk, fra land til land i de ugudeliges forsamlinger, i deres mødehuse og tale med dem og udtyde alle skrifterne for dem.
2 Og se, dette er et mønster for alle dem, der bliver ordineret til dette præstedømme, og hvis mission er at rejse ud.
3 Dette er et mønster for dem, at de skal tale, som de bliver drevet dertil af den Helligånd.
4 Og hvad de taler, drevet af den Helligånd, skal anses som hellig skrift, skal være Herrens vilje, skal være Herrens sind, skal være Herrens ord, Herrens røst og Guds kraft til saliggørelse.
5 Se, dette er Herrens forjættelse til jer, o. I mine tjenere.
6 Vær derfor ved godt mod og frygt ikke, thi jeg, Herren, er med jer og vil stå jer bi, og I skal vidne om mig, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds Søn, at jeg var, at jeg er, og at jeg kommer.
7 Dette er Herrens ord til dig, min tjener Orson Hyde, og ligeledes til mine tjenere Luke Johnson, Lyman Johnson og William E. M'Lellin og til alle trofaste ældster i min kirke.
8 Gå ud i al verden og prædik evangeliet for al skabningen og handl efter den myndighed, som jeg har givet jer, og døb i Faderens, Sønnens og den Helligånds navn.
9 Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.
10 Og den, som tror, skal blive velsignet med tegn, der følger ham, som der står skrevet.
11 Og det skal forundes jer at kende tidernes tegn og tegnene på Menneskesønnens tilkommelse.
12 Og I skal have magt til at besegle alle dem, som Faderen bærer vidnesbyrd om, til det evige liv. Amen.
13 Og angående de punkter, der skal føjes til pagternes og befalingernes, da er det disse:
14 Til den af Herren bestemte tid skal der senere indsættes andre biskopper for Kirken, og de skal tjene på samme måde som de første.
15 Og de skal være højpræster, som er værdige dertil, og de skal udnævnes af det melkisedekske præstedømmes første præsidentskab, med mindre de er virkelige efterkommere af Aron.
16 Thi dersom de er virkelige efterkommere af Aron, har de lovmæssig ret til embedet som biskop, dersom de er de førstefødte blandt Arons sønner.
17 Thi den førstefødte har ret til præsidiet over dette præstedømme og har dets nøgler eller myndighed.
18 Ingen har lovmæssig ret til dette embede eller til at have dette præstedømmes nøgler, uden han er en virkelig Arons efterkommer og førstefødte.
19 Men da en højpræst i det melkisedekske præstedømme har ret til at beklæde alle mindre embeder, kan han beklæde en biskops embede, når der ikke kan findes en virkelig efterkommer af Aron, forudsat at han bliver kaldet, indsat og ordineret til dette embede under det melkisedekske præstedømmes første præsidentskabs hænder.
20 En virkelig efterkommer af Aron må også udnævnes af dette præsidentskab, findes værdig, salves og ordineres under dette præsidentskabs hænder, ellers har han ingen lovlig ret til at virke i dette præstedømme.
21 Men i kraft af den lov, hvorefter præstedømmet går fra fader til søn, kan de gøre fordring på salvelsen, hvis de på nogen måde kan bevise deres afstamning eller få den at vide gennem åbenbaring fra Herren under ovennævnte præsidentskabs hænder.
22 Og videre skal ingen biskop eller højpræst, der er valgt til dette embede, forhøres eller dømmes for nogen forseelse af nogen anden end Kirkens første præsidentskab.
23 Og dersom han findes skyldig for dette præsidentskab ved vidneudsagn, der ikke kan drages i tvivl, skal han dømmes.
24 Men dersom han omvender sig, skal han tilgives efter Kirkens pagter og befalinger.
25 Og atter: Om forældre i Zion eller i nogle af dens organiserede stave har børn, og de ikke underviser dem i læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds Søn, og om dåb og den Helligånds gave gennem håndspålæggelse, når de er otte år gamle, skal synden hvile på forældrenes hoved.
26 Thi dette skal være en lov for Zions indbyggere og i alle dets organiserede stave.
27 Og når deres børn er otte år gamle, skal de døbes til deres synders forladelse og modtage håndspålæggelse.
28 De skal også lære deres børn at bede og at vandre retskaffent for Herren.
29 Og Zions indbyggere skal også holde sabbatsdagen hellig.
30 Og Zions indbyggere skal også ihukomme deres arbejde, eftersom de er bestemt til at arbejde i al troskab; thi den lade skal ihukommes for Herren.
31 Jeg, Herren, er ikke helt tilfreds med Zions indbyggere, thi der findes lediggængere blandt dem, og deres børn vokser op i ugudelighed. De søger heller ikke alvorligt efter evighedens skatte; men deres øjne er fyldt med griskhed.
32 Det burde ikke være således og må afskaffes mellem dem. Derfor skal min tjener Oliver Cowdery bringe disse ord til Zions land.
33 Og den befaling giver jeg dem, at den, der ikke opsender sine bønner til Herren til rette tid, skal ihukommes for mit folks dommer.
34 Disse ord er sande og trofaste. Overtræd dem derfor ikke og tag heller ikke noget derfra.
35 Se, jeg er Alfa og Omega, og jeg kommer snart. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3