Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 64
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Kirkens ældster, i Kirtland, Ohio, den 11. september 1831. Et antal brødre, som var blevet befalet at rejse til Zion, var travlt beskæftiget med at træffe forberedelser til at tage af sted i oktober. -- Herrens tilrettevisning af syndere. - Tilgivelse for den bodfærdige synder, hvis synd ikke er til døden. - Tilgiv hinanden og alle mennesker. - Personlige forskrifter. - Den mellemliggende tid indtil Menneskesønnens komme kaldes 'i dag'. - Dette er en offerdag og en dag for folkets tiende. - De hellige advares mod at stifte gæld. - Løgnere, hyklere og de, der uberettiget giver sig ud for at være apostle og profeter, skal blive afsløret.
1 Se, så siger Herren, jeres Gud, til jer, o, I min kirkes ældster, giv agt, hør og modtag min vilje angående jer.
2 Thi sandelig siger jeg jer: Jeg vil, at I skal overvinde verden, og derfor vil jeg have medlidenhed med jer.
3 Der er nogle blandt jer, som har syndet, men sandelig siger jeg jer, for denne gang, for min egen æres og for jeres sjæles frelses skyld, har jeg tilgivet jer jeres synder.
4 Jeg vil være jer nådig; thi jeg har givet jer riget.
5 Og dersom min tjener Joseph Smith jun. holder mine bud, skal nøglerne til rigets hemmeligheder, givet gennem de af mig bestemte midler, ikke tages fra ham, så længe han lever.
6 Der er dem, der uden grund har søgt at finde en elle anden brøde hos ham.
7 Han har syndet, men sandelig siger jeg jer: Jeg, Herren, forlader dem deres synder, som bekender dem for mig og beder om tilgivelse, og som ikke har syndet til døden.
8 Mine disciple fordum søgte at finde fejl hos hinanden og tilgav ikke hinanden af hjertet, og af denne grund blev de hjemsøgt og revset hårdt.
9 Derfor siger jeg jer, at I skal tilgive hinanden; thi den, som ikke tilgiver sin broder hans synder, står fordømt for Herren; thi på ham hviler en større synd.
10 Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil, men af jer forlanges det, at I tilgiver alle mennesker.
11 Og I skal sige i jeres hjerte: Lad Gud dømme mellem dig og mig og belønne dig efter dine gerninger.
12 Og den, der ikke angrer og bekender sine synder, skal I fremstille for Kirken og gøre med ham, som skriften siger jer, enten gennem befaling eller åbenbaring.
13 Og dette skal I gøre, så Gud forherliges - ikke fordi I ikke tilgiver eller ikke har medlidenhed, men for at I kan blive retfærdiggjort for loven og ikke fortørner ham, som er lovgiveren.
14 Sandelig siger jeg jer: Af den grund skal I gøre disse ting.
15 Se, jeg, Herren, var vred på Ezra Booth, som var min tjener, og ligeledes på min tjener Isaac Morley, thi de holdt hverken loven eller befalingen.
16 De søgte det onde, og jeg, Herren, unddrog dem min Ånd. De fordømte det som ondt, hvori der intet ondt var. Dog har jeg tilgivet min tjener Isaac Morley.
17 Og ligeledes min tjener Edward Partridge; se, han har syndet, og Satan søger at fordærve hans sjæl. Men når dette bliver klargjort for dem, og de omvender sig, skal de få tilgivelse.
18 Og nu, sandelig siger jeg, det er mig tjenligt, at min tjener Sidney Gilbert om nogle få uger skal vende tilbage for at passe sine forretninger og sit embede som Kirkens agent i Zions land.
19 Og det, han har set og hørt, skal han kundgøre for disciplene, så de ikke omkommer. Af denne grund har jeg talt dette.
20 Og atter siger jeg jer: For at min tjener Isaac Morley ikke skulle fristes mere, end han kan udholde, og give råd til skade for jer, gav jeg befaling om, at hans landejendom skulle sælges.
21 Jeg vil ikke, at min tjener Frederick G. Williams skal sælge sin landejendom; thi jeg, Herren, agter at beholde et fast greb i Kirtland for et tidsrum af fem år, i hvilket jeg ikke skal omstyrte de ugudelige, så jeg derved må kunne redde nogle.
22 Men efter den tid vil jeg, Herren, ikke holde nogen skyldig, der med oprigtigt hjerte drager til Zions land; thi jeg, Herren, forlanger menneskenes børns hjerter.
23 Se, nu hedder det 'i dag' (indtil Menneskesønnen kommer), og sandelig er dette en offerdag og en dag, på hvilken mit folk skal betale tiende; thi den, som har betalt tiende, skal ikke opbrændes, når han kommer.
24 Thi efter 'i dag' kommer den luende ild. Dette er at tale på Herrens vis; thi sandelig siger jeg: I morgen skal alle hovmodige og de, som handler ilde, være som halm, og jeg vil opbrænde dem, thi jeg er Hærskarernes Herre, og jeg vil ikke skåne nogen, der bliver tilbage i Babylon.
25 Dersom I derfor tror på mig, vil I arbejde, medens det hedder 'i dag'.
26 Og mine tjenere Newel K. Whitney og Sidney Gilbert skal ikke sælge deres købmandsforretning og deres ejendele her, thi det er ikke visdom, førend de øvrige af Kirken, som er tilbage, drager til Zions land.
27 Se, det er imod mine love at komme i gæld til fjenderne.
28 Men se, det er aldrig blevet sagt, at Herren ikke kan tage efter behag og betale, som det synes ham godt.
29 Da I nu er agenter og går Herrens ærinde, så er alt, hvad I gør efter Herrens vilje, Herrens gerning.
30 Og han har sat jer til at sørge for sine hellige i disse sidste dage, så de må få en arvelod i Zions land.
31 Og se, jeg, Herren, erklærer for jer, og mine ord er vise og skal ikke slå fejl, at de skal få det.
32 Men alt må ske til sin tid.
33 Bliv derfor ikke trætte af at gøre godt, thi I lægger grundvolden til et stort værk, og af de små ting komme det, som er stort.
34 Se, Herren fordrer hjertet og et villigt sindelag; og den, der er villig og lydig, skal i disse sidste dage nyde det gode i Zions land.
35 Men de genstridige skal udstødes af Zions land, sendes bort og ikke arve landet.
36 Thi sandelig siger jeg, de genstridige er ikke af Efraims blod, derfor skal de rykkes op.
37 Se, jeg, Herren, har gjort min kirke i disse sidste dage som en dommer, der sidder på en høj eller på et ophøjet sæde for at dømme folkene.
38 Thi det skal ske, at Zions indbyggere skal dømme i alle sager, som hører Zion til.
39 Og løgnere og hyklere skal blottes af dem, og de, der ikke er apostle eller profeter, skal blive afsløret.
40 Og selv biskoppen, som er dommer, og hans rådgivere skal fordømmes, dersom de ikke er tro i deres forvaltning, og andre skal indsættes i deres sted.
41 Thi se, jeg siger jer, at Zion skal blomstre, og Herrens herlighed skal være over det.
42 Og det skal være et banner for folkene, og folk skal komme dertil fra hver nation under himlen.
43 Dagen vil komme, da jordens folk skal skælve for Zion og frygte for dets vældige. Herren har sagt det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3