Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 63
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i august 1831. Som indledning til denne åbenbaring skrev profeten: I disse Kirkens første dage rådede der stor iver efter at modtage Herrens ord om ethvert emne, som på nogen måde angik vor frelse; og da Zions land nu var den vigtigste timelige sag, der beskæftigede os, bad jeg Herren om yderligere oplysninger angående de helliges indsamling, jordopkøb og andre sager. Se History of the Church, bind 1, side 207. -- Højtidelig advarsel til de onde. - Guddommelige tilkendegivelser og tegn, der stammer fra den onde magt. - Hor særskilt fordømt. - De hellige formanes til at samles i Zions land, når de kan, dog ikke med upassende hast, for at der ikke skal opstå forvirring. - Jord skal erhverves gennem køb og ikke ved beslaglæggelse. - Salige er de, der dør i Herren. - Deres tilstand, som dør under Tusindårsriget. - Sidney Rigdon tilrettevises på grund af sit hovmod. - De, der bruger Herrens navn uden myndighed, betegnes som at være under fordømmelse.
1 Giv agt, o, I folk, oplad jeres hjerter og hør, I, som er langt borte. Lyt, I, som kalder jer Herrens folk, hør Herren ord og hans vilje angående jer.
2 Ja, sandelig siger jeg: Hør hans ord, hvis vrede er optændt mod de ugudelige og genstridige.
3 Han, som netop vil tage dem, han vil tage, og bevare dem i live, han vil bevare,
4 som opbygger og nedbryder efter behag og er i stand til at nedstyrte sjælen til helvede.
5 Se, jeg, Herren, lader min røst høre, og den skal adlydes.
6 Derfor, sandelig siger jeg: Lad de ugudelige tage sig i agt, og lad de genstridige frygte og skælve og de vantro ikke åbne læberne; thi vredens dag skal komme over dem som en hvirvelvind, og alt kød skal erkende, at jeg er Gud.
7 Og den, der forlanger tegn, skal se tegn, men ikke til frelse.
8 Sandelig, siger jeg jer: Der findes dem blandt jer, der forlanger tegn, og der har været sådanne lige fra begyndelsen.
9 Men se, troen kommer ikke gennem tegn, men tegn følger dem, der tror.
10 Ja, tegn kommer ved tro og ikke gennem menneskers vilje eller efter deres behag, men efter Guds vilje.
11 Ja, tegn kommer ved tro til kraftige gerninger; thi uden tro kan intet menneske behage Gud, og den, som Gud er vred på, i ham har han ikke behag. Derfor viser han ikke dem tegn uden i vrede og til deres fordømmelse.
12 Derfor har jeg, Herren, ikke behag i dem blandt jer, som har forlangt tegn og undere for at kunne tro, og ikke til menneskenes gavn og min ære.
13 Dog giver jeg befalinger, og mange har vendt sig fra mine bud og har ikke holdt dem.
14 Der fandtes ægteskabsbrydere og utugtige blandt jer, hvoraf nogle har forladt jer, men andre, som senere skal blive afsløret, er endnu hos jer.
15 Disse må tage sig i agt og snarest omvende sig, at ikke dommen skal komme over dem som en snare, deres dårskab blive åbenbar, og deres gerninger følge dem for alle menneskers øjne.
16 Og sandelig siger jeg jer, som jeg har sagt før: Den, som ser på en kvinde for at begære hende, eller den, som bedriver hor i sit hjerte, skal ikke have Ånden, men fornægte troen og frygte.
17 Derfor har jeg, Herren, sagt, at de frygtagtige og vantro og alle løgnere og de, som elsker og udøver løgn og de utugtige og troldkarlene skal få deres del i søen, som brænder med ild og svovl, hvilket er den anden død.
18 Sandelig siger jeg: De skal ikke have del i den første opstandelse.
19 Og se, nu siger jeg, Herren, til jer. at I ikke er retfærdiggjort, når disse ting findes bland jer.
20 Dog skal den, der holder ud i troen og gør min vilje, overvinde alt og få en arvelod på jorden, når forklarelsens dag kommer;
21 når jorden skal forklares efter det mønster, som blev vist mine apostle på bjerget, hvorom I endnu ikke har fået den fuldstændige beretning.
22 Og nu, sandelig siger jeg jer: Da jeg har sagt, at jeg vil kundgøre jer min vilje, se, så vil jeg kundgøre jer den, ikke som befaling, thi der er mange, som ikke holder mine befalinger.
23 Men den, som holder mine befalinger, vil jeg åbenbare mit riges hemmeligheder, og disse skal i ham blive en levende kilde, der vælder op til evigt liv.
24 Det er Herren, din Guds vilje angående hans hellige, at de skal samle sig i Zions land, dog ikke i hast, så der ikke opstår forvirring, som afstedkommer epidemier.
25 Se, jeg, Herren, holder Zions land i min hånd.
26 Dog giver jeg, Herren, kejseren, hvad kejserens er.
27 Derfor vil jeg, Herren, at I skal købe jorderne, for at I kan have fordelen fremfor verden og have krav på verden, så de ikke skal opægges til vrede.
28 Thi Satan indgiver dem vrede og blodsudgydelse i deres hjerte.
29 Derfor skal Zions land kun erholdes ved køb eller gennem blod, ellers bliver der ingen arv til jer.
30 Og dersom det sker ved køb, se, da er I salige.
31 Men dersom I udgyder blod, se, så skal, da det er jer forbudt, fjenden komme over jer, og I skal blive jaget fra by til by, fra synagoge til synagoge, og kun få skal blive tilbage og modtage en arv.
32 Jeg, Herren, er vred på de ugudelige og holder min Ånd tilbage fra jordens indbyggere.
33 Jeg har i min vrede svoret og besluttet krig på jorden; de ugudelige skal dræbe de ugudelige, og der skal falde frygt over alle mennesker.
34 Og de hellige skal også kun undkomme med nød og næppe. Dog er jeg, Herren, med dem, og jeg skal komme ned fra himlen fra min Faders nærværelse og fortære de ugudelige med uudslukkelig ild.
35 Og se, dette er ikke endnu; men der vi kun gå en kort tid.
36 Da nu jeg, Herren, har besluttet, at alt dette skal ske på jorden, så vil jeg, at mine hellige skal samles i Zions land,
37 og at hvert menneske skal tage retfærdighed i sine hænder og omgjorde sine lænder med trofasthed og opløfte sin røst til advarsel for jordens indbyggere og forkynde, både ved ord og ved flugt, at ødelæggelsen skal komme over de ugudelige.
38 Derfor skal mine disciple i Kirtland, som bor på denne landejendom, ordne deres timelige anliggender.
39 Min tjener Titus Billings, som har opsigt dermed, skal sælge jorden, så han er rede til, når foråret kommer, at tiltræde rejsen til Zions land med dem, som bor derpå, med undtagelse af dem, som jeg forbeholder mig, og som ikke skal rejse, før jeg befaler dem det.
40 Og alle penge, som kan spares sammen, enten det er meget eller lidt gør intet til sagen, skal sendes op til Zions land til dem, som jeg har valgt til at modtage dem.
41 Se, jeg, Herren, vil give min tjener Joseph Smith jun. kraft, så han kan skelne ved Ånden, hvem der skal drage til Zions land, og hvem af mine disciple, der skal blive tilbage.
42 Min tjener Newel K. Whitney skal beholde sin købmandsforretning, eller med andre ord butikken, endnu en liden tid.
43 Dog skal han give alle de penge, han kan, så de kan sendes til Zions land.
44 Se, disse ting er overladt til ham, og han skal handle med visdom.
45 Sandelig siger jeg: Han skal udnævnes til agent for de disciple, der bliver tilbage, og han skal ordineres til dette embede
46 og sammen med min tjener Oliver Cowdery snarest muligt besøge menighederne og forklare dette for dem. Se, det er min vilje, at I skal samle penge ind, som jeg har foreskrevet.
47 Den, der er trofast og holder ud, skal overvinde verden.
48 Den, der sender midler op til Zions land, skal få en arv i denne verden, og hans gerninger skal følge ham. Og han skal ligeledes få sin løn i den tilkommende verden.
49 Ja, salige er de døde, som herefter dør i Herren; når Herren kommer, og det gamle forgår, og alt bliver nyt, da skal de opstå fra de døde og ikke mere dø, og de skal modtage en arvedel hos Herren i den hellige stad.
50 Og salig er den, der lever og har bevaret troen, når Herren kommer. Dog er det bestemt, at han skal dø, når han har opnået et menneskes alder.
51 Og børn skal vokse op, til de bliver gamle, og gamle folk skal dø; men de skal ikke sove i støvet, men forvandles på et øjeblik.
52 Derfor prædikede apostlene de dødes opstandelse for verden.
53 Det er de ting, I må forvente, og for at tale på Herrens vis: De er nu nær for hånden og i en tilkommende tid, nemlig på Menneskesønnens tilkommelses dag.
54 Og indtil den stund vil der findes dårlige jomfruer blandt de kloge; men da sker der en fuldkommen adskillelse mellem de retfærdige og de ugudelige, og på den dag skal jeg udsende mine engle for at oprykke de ugudelige og kaste dem i uudslukkelig ild.
55 Og nu, sandelig siger jeg jer: Jeg, Herren, har ikke behag i min tjener Sidney Rigdon; han ophøjede sig i sit hjerte og tog ikke imod råd, men bedrøvede Ånden.
56 Derfor er det, han nedskriver, ikke velbehageligt for Herren; men han skal gøre det om, og dersom Herren ikke antager det, skal han ikke længere beklæde det embede, hvortil jeg har beskikket ham.
57 Og atter, sandelig siger jeg jer: De, som med ydmygt hjerte ønsker at bringe syndere til omvendelse; skal ordineres til denne myndighed.
58 Thi dette er en advarslens dag og ikke en dag til mange ord. Thi jeg, Herren, lader mig ikke spotte i de sidste dage.
59 Se, jeg er ovenfra, og min magt strækker sig nedentil. Jeg er over alt, i alt og gennem alt, og jeg ransager alle ting, og den dag skal komme, da alting skal blive mig underlagt.
60 Se, jeg er Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus.
61 Derfor skal alle mennesker tage sig i agt for, hvorledes de tager mit navn på deres læber.
62 Thi se, sandelig siger jeg, at mange er under fordømmelse, fordi de tager Herrens navn forfængeligt og bruger det uden ret.
63 Derfor må Kirkens medlemmer omvende sig fra deres synder, og jeg, Herren, vil vedkendes dem. Ellers vil de blive afskåret.
64 Kom i hu, at det, som kommer ovenfra, er helligt og bør omtales med varsomhed og efter Åndens tilskyndelse. Deri er der ingen fordømmelse, og I modtager Ånden gennem bøn; men uden den bliver der fordømmelse.
65 Mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon skal opsøge sig et hjem, som de bliver tilskyndet af Ånden gennem bøn.
66 Disse ting må overvindes med tålmodighed, så de, der gør således, må få en overordentlig stor og evig grad af herlighed, men i modsat fald en større fordømmelse. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3