Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 61
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith på Missouriflodens bred, McIlwair's Bend, 12. august 1831. Profeten og ti ældster var i kanoer sejlet ned ad floden. På rejsens første dag havde de udstået mange farer. Ældste William W. Phelps så i et syn ved højlys dag ødelæggeren fare hen over vandet i al sin magt. Se History of the Church, bind 1, side 203. -- Ældsterne skal ikke færdes med hast på floden og således gå glip af muligheden for at prædike. - Ældsterne havde fået lov til at komme så langt med båd, de kunne, så de kunne bære vidnesbyrd om ødelæggerens magt over vandene. - De, som senere kommer til Zion, advares derom. - Det første Præsidentskab må have opmærksomheden henledt på de organiserede grene. - At forkynde evangeliet, i særdeleshed til ikke-medlemmer, er overladt til de dertil beskikkede ældster.
1 Giv agt og lyt til hans røst, som har al magt, som er fra evighed til evighed, Alfa og Omega, begyndelsen og enden.
2 Se, sandelig, så siger Herren til jer, o, I min Kirkens ældster, som er samlet her, hvis synder er forladt; thi jeg, Herren, forlader synder og er nådig mod dem, der bekender dem med ydmygt hjerte.
3 Men sandelig siger jeg jer, at det er ikke nødvendigt, at hele denne skare af mine ældster færdes så hurtigt på vandet, medens indbyggerne på begge sider omkommer i vantro.
4 Dog tillod jeg det, for at I måtte kunne vidne herom. Se, der er mange farer på vandet, og i særdeleshed herefter.
5 Thi jeg, Herren, har i min vrede besluttet, at der skal ske mange ulykker på vandene, og i særdeleshed på disse vande.
6 Dog er alt kød i min hånd, og den iblandt jer, som er trofast, skal ikke omkomme på vandet.
7 Derfor skal min tjener Sidney Gilbert og min tjener William W. Phelps skynde sig med deres ærinde og mission.
8 Dog vil jeg ikke tillade, at I skilles, førend I er blevet revset for alle jeres synder, så I må blive et og ikke omkomme i ugudelighed.
9 Men sandelig siger jeg jer, nu vil jeg, at I skal skilles. Mine tjenere Sidney Gilbert og William W. Phelps skal slutte sig til deres tidligere rejseselskab og i hast tiltræde deres rejse, så de kan opfylde deres mission, og gennem troen skal de overvinde alt.
10 Og om de er trofaste, skal de blive bevaret, og jeg, Herren, vil være med dem.
11 De øvrige skal tage, hvad de behøver til klæder.
12 Min tjener Sidney Gilbert skal tage det med sig, som ikke er særlig nødvendigt, det I bliver enige om.
13 Og se, nu har jeg givet jer en befaling til gavn for jer angående dette, og jeg, Herren, vil gå i rette med jer som med menneskene fordum.
14 Se, jeg, Herren, velsignede i begyndelsen vandene; men i de sidste dage forbandede jeg dem ved min tjener Johannes's mund.
15 Derfor skal de dage komme, da intet kød kan være sikker på vandene.
16 Og det skal siges i kommende dage, at ingen skal kunne rejse til Zions land på vandet uden de retskafne af hjertet.
17 Ligesom jeg, Herren, i begyndelsen forbandede landet, således har jeg i de sidste dage velsignet det til sin tid til nytte for mine hellige, så de kan nyde dets fedme.
18 Og nu giver jeg jer en befaling, og hvad jeg siger til en, siger jeg til alle, at I skal advare jeres brødre mod disse vande, så de ikke rejser på dem, for at de ikke skal tabe troen og blive fanget i snarer.
19 Jeg, Herren, har besluttet det, og fordærveren farer over vandenes overflade, og jeg tilbagekalder ikke min beslutning.
20 Jeg, Herren, var vred på jer i går, men i dag er min vrede afvendt.
21 Derfor skal de, om hvem jeg har talt, i hast tiltræde deres rejse; og atter siger jeg jer, at de skal afrejse uopholdeligt.
22 Efter en kort tid er det mig ligemeget, om de rejser til lands eller til vands, blot de opfylder deres mission. Lad det blive gjort herefter, som det bliver indgivet dem efter deres egen dømmekraft.
23 Og mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery skal ikke på hjemrejsen igen fare på vandet, undtagen på kanalen, eller med andre ord: De skal ikke rejse på vandet, undtagen på kanalen.
24 Se, jeg, Herren, har anvist en vej for mine helliges rejse, og se, dette er vejen: Når de har forladt kanalen, skal de rejse til lands, om de har fået befaling til at rejse og drage til Zions land.
25 Og de skal slå lejr undervejs, ligesom Israels børn gjorde det.
26 Se, denne befaling skal I give alle jeres brødre.
27 Dog skal den, som har fået magt til at befale over vandet, gennem Ånden få alle sine veje at vide.
28 Derfor skal han gøre, som den levende Guds ånd byder ham, enten til lands eller vands, som det står til mig at gøre herefter.
29 Og de helliges kurs er blevet vist jer, vejen, som de hellige i Herrens lejr skal følge.
30 Og atter, sandelig siger jeg jer, mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery skal ikke åbne munden i de ugudeliges forsamlinger, førend de kommer til Cincinnati.
31 Og dér skal de opløfte deres røst til Gud mod dette folk, ja, til ham, hvis vrede er blusset op imod deres ugudelighed, et folk, der næsten er modent til udryddelse.
32 Og derfra skal de fortsætte rejsen til deres brødres menigheder; thi deres arbejde er endnu mere nødvendigt blandt dem end i de ugudeliges forsamlinger.
33 De øvrige skal rejse og forkynde ordet i de ugudeliges forsamlinger, dersom de får tilladelse dertil.
34 Og om de gør dette, skal de holde deres klæder rene og være uplettede for mig.
35 De kan rejse sammen eller to og to, som det synes dem bedst. Dog skal mine tjenere Reynolds Cahoon og Samuel H. Smith, i hvem jeg har velbehag, ikke skilles fra hinanden, førend de kommer tilbage til deres hjem, og dette for en i mig viis hensigt.
36 Og nu, sandelig siger jeg jer, og hvad jeg siger til en, siger jeg til alle: Vær ved godt mod, børnlille, thi jeg er midt iblandt jer og har ikke forladt jer.
37 Og for så vidt som I har ydmyget jer for mig, er rigets velsignelser jeres.
38 Omgjord jeres lænder. Vær årvågne og mådeholdne og se frem til Menneskesønnens tilkommelse; thi han kommer i den time, I ikke venter det.
39 Bed altid, for at I ikke skal falde i fristelse, så I kan bestå på hans tilkommelses dag, det være sig i liv eller død. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3