Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 60
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Jackson County, Missouri, den 8. august 1831. Anledningen til denne åbenbaring var, at de ældster, som var blevet bestemt til at vende tilbage til østen, ønskede at vide, hvordan de skulle gå i gang dermed, samt hvilken vej og på hvad måde, de skulle rejse. -- Tilrettevisning af dem, som forsømmer at bruge deres talenter, og som undlader at bære vidnesbyrd om den kundskab, de har modtaget. - Særskilte instruktioner med hensyn til ældsternes tilbagerejse til Ohio. - Andre, som endnu skal komme til Zion, skal vende tilbage og forkynde Guds ord.
1 Se, så siger Herren til sin Kirkens ældster, der hastigt skal vende tilbage til det land, hvorfra de kom. Se, det behager mig, at I er kommet herop.
2 Men i nogle har jeg ikke behag; thi de vil ikke oplade deres mund; men af frygt for mennesker skjuler de det talent, som jeg har givet dem. Ve sådanne, thi min vrede er blusset op imod dem.
3 Og dersom de ikke er mere trofaste imod mig, skal det, som de har, tages fra dem.
4 Thi jeg, Herren, hersker i himlen oventil og over hærskarerne på jorden, og på den dag, da jeg samler mine skatte, skal alle mennesker vide, hvori Guds kraft består.
5 Men sandelig, jeg vil tale til jer angående jeres rejse til det land, hvorfra I kom. I skal lade bygge eller købe et fartøj, som synes jer bedst, det er mig ligemeget, og begiv jer straks af sted til det sted, som kaldes St. Louis.
6 Og derfra skal mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery fortsætte rejsen til Cincinnati.
7 Og der skal de opløfte deres røst og forkynde mit ord med høj røst uden vrede elle tvivl, opløftende hellige hænder mod dem. Thi jeg kan gøre jer hellige, og jeres synder er jer forladt.
8 Og de øvrige skal rejse fra St. Louis, to og to, og forkynde ordet, uden hast, i de ugudeliges forsamlinger, indtil de vender tilbage til de menigheder, hvorfra de kom.
9 Alt dette til gavn for menighederne; thi i denne hensigt har jeg sendt dem.
10 Og min tjener Edward Partridge skal af de penge, jeg har givet ham, give mine ældster, som har fået befaling til at vende tilbage, en del.
11 Den, som kan, skal tilbagebetale dem til agenten, men af den, som ikke kan, fordres det ikke.
12 Og nu taler jeg om de øvrige, som skal komme til dette land.
13 Se, de er blevet udsendt for at prædike mit evangelium i de ugudeliges forsamlinger. Derfor giver jeg dem denne befaling: Du skal ikke bortsløse din tid, ej heller skal du begrave dit talent, så ingen bliver bekendt dermed.
14 Og efter at du er kommet op til Zions land og har forkyndt mit ord, skal du straks vende tilbage og forkynde mit ord i de ugudeliges forsamlinger, men ikke i hast, vrede eller med strid.
15 Ryst støvet af dine fødder mod dem, som ikke modtager dig; ikke når de ser derpå, så du ikke udæsker dem; men gør det i det skjulte. Tvæt dine fødder som et vidnesbyrd mod dem på dommens dag.
16 Se, dette er jer nok, og det er hans vilje, som har udsendt jer.
17 Og gennem min tjener Joseph Smith jun. skal min vilje tilkendegives angående Sidney Rigdon og Oliver Cowdery. Det øvrige senere. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3