Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 59
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, den 7. august 1831. Før nedskrivningen af denne åbenbaring skildrer profeten landet Zion, hvor folket da var samlet. Se History of the Church, bind 1, side 196. Landet var indviet, som Herren havde foreskrevet, og tempelgrunden, hvor det fremtidige tempel skulle opføres, indviedes. Herren anvender især disse befalinger på de hellige i Zion. -- Folket prises for deres lydighed i at samles til Jackson County. - Visse af de i de ti bud givne befalinger indskærpet påny. - Sabbatens helligholdelse betones. - Det, ikke at erkende Guds hånd i alle ting, er en alvorlig synd.
1 Se, salige, siger Herren, er de, som er kommet til dette land alene for min æres skyld efter mine bud.
2 Thi de, der lever, skal arve jorden, og de, der dør, skal hvile fra deres arbejde, deres gerninger skal følge efter dem, og de skal modtage en krone i min Faders boliger, som jeg har beredt for dem.
3 Ja, salige er de, hvis fødder står i Zions land, og som har adlydt mit evangelium; thi de skal som belønning modtage jordens gode ting, som den skal frembringe med hele sin kraft.
4 Men de skal også krones med velsignelser fra oven og med åbenbaringer til sin tid. Dette skal de få, som er trofaste og nidkære for mig.
5 Derfor giver jeg dem en befaling og siger således: Du skal elske Herren med hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele dit sind, og du skal tjene ham i Jesu Kristi navn.
6 Du skal elske din næste, som dig selv. Du skal ikke stjæle, ej heller bedrive hor, ej heller slå ihjel eller gøre noget sådant.
7 Du skal takke Herren, din Gud, for alting.
8 Du skal bringe Herren, din Gud, et offer i retfærdighed, nemlig et sønderknust hjerte og en angergiven ånd.
9 Og for at du kan holde dig fuldstændig uplettet af verden, skal du gå til bedehuset og ofre dine sakramenter på min hellige dag.
10 Thi sandelig, dette er en dag, der er bestemt for dig til at hvile fra dit arbejde og tilegne den Allerhøjeste din andagt.
11 Dog skal du altid afgive dine løfter i retfærdighed, hver dag og altid.
12 Men kom i hu, at på denne Herrens dag skal du ofre dine gaver og sakramenter til den Allerhøjeste og bekende dine synder for dine brødre og for Herren.
13 Og på denne dag skal du ikke gøre andet end tilberede din mad i hjertets oprigtighed, så din faste må være fuldkommen, eller med andre ord, at din glæde må være fuldkommen.
14 Sandelig, dette er faste og bøn, eller med andre ord glæde og bøn.
15 Og om I gør dette med taksigelse og med glade hjerter og åsyn, ikke med megen latter, thi det er syndigt, men med et glad hjerte og et venligt ansigt,
16 sandelig siger jeg, at om I gør dette, skal jordens fylde være jeres: dyrene på marken, fuglene i luften og det, der klatrer i træerne og går på jorden,
17 ja, selv urterne og de gode ting, som frembringes af jorden til føde og klæder, til huse og lader, frugthaver, haver og vingårde.
18 Thi alt, hvad der kommer af jorden i dets egen årstid, er skabt til menneskers nytte og brug, både til at fryde øjet og glæde hjertet.
19 Ja, til føde og klæder, til smag og lugt, til at styrke legemet og til at vederkvæge sjælen.
20 Og det har behaget Gud at give alt dette til menneskene; thi derfor er det blevet skabt til at bruges med måde og ikke i overmål, ej heller med overdrivelse.
21 Og i intet fortørner mennesket Gud mere, og mod ingen er hans vrede blusset op i større grad end mod dem, der ikke anerkender hans hånd i alle ting, og som ikke adlyder hans befalinger.
22 Se, dette er i overensstemmelse med loven og profeterne; besvær mig derfor ikke mere angående denne sag.
23 Men lær, at den, der gør retfærdigheds gerninger, skal få sin løn, nemlig fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende.
24 Jeg, Herren, har talt det, og Ånden bevidner det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3