Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 58
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, 1. august 1831. Den første sabbatsdag efter profeten og hans selskabs ankomst til Jackson County, Missouri, afholdtes der en gudstjeneste, og to medlemmer blev optaget i Kirken gennem dåb. I løbet af den uge ankom medlemmer af Colesville gren og andre. Se History of the Church, bind 1, side 190. Mange var ivrige efter at få at vide Herrens vilje angående dem selv på det nye samlingssted. -- Efter mange trængsler skal der følge store, herlige ting. - Visse pligter pålagt biskoppen og hans rådgivere. - Biskoppen advares. - Alle formanes til at efterleve landets love og betragte de gennem åbenbaring givne befalinger som Kirkens love. - Tjenere skal ikke tvinges til alt, men skal virke med iver og flid. - Jordområder skal opkøbes i Independence. - Nogle af medlemmerne skal blive, andre skal rejse omkring og prædike. - Enkelte ældster pålagt visse pligter. - De, som vender tilbage til østen, skal bære vidnesbyrd om, hvad de har set og ved angående Zions land. - De helliges indsamling skal ikke finde sted i hast.
1 Hør, I, min kirkes ældster, lyt til mit ord, lær af mig, hvad min vilje er angående jer og angående det land, hvortil jeg har sendt jer.
2 Thi sandelig siger jeg jer: Velsignet er den, som holder mine bud, det være sig i liv eller død, og den, der er tro i trængsel, skal få større løn i himmeriges rige.
3 I kan ikke nu med jeres naturlige øjne se Guds hensigt med hensyn til det, som skal komme herefter og den herlighed, der skal følge efter megen trængsel.
4 Thi efter megen trængsel kommer velsignelse. Derfor skal den dag komme, da I skal krones med megen herlighed. Timen er endnu ikke inde, men er nær.
5 Kom dette i hu, som jeg siger jer forud, så I kan lægge det på sinde og tage imod det, der skal følge efter.
6 Se, sandelig siger jeg jer: Derfor har jeg sendt jer, at I skal være lydige, og at jeres hjerter må være rede til at bære vidnesbyrd om det, der skal komme,
7 at I må have den ære at lægge grundvolden og vidne om det land, hvorpå Guds Zion skal stå.
8 Og ligeledes, at der måtte beredes de fattige et rigt gæstebud, ja, et gæstebud med ren vin, så jorden må erkende, at profeternes mund ikke kan lyve.
9 Ja, en vel tilberedt nadver i Herrens hus, hvortil alle folk skal indbydes.
10 Først de rige og de lærde, de vise og ædle.
11 Og derefter kommer min krafts dag; da skal de fattige, lamme, blinde og døve komme til Lammets bryllup og deltage i Herrens nadver, som er tilberedt for den store dag, der skal komme.
12 Se, jeg, Herren, har talt det.
13 Og for at vidnesbyrdet må udgå fra Zion, ja, fra Guds arvs stad,
14 ja, af denne grund har jeg sendt jer hid og har udvalgt min tjener Edward Partridge og givet ham en mission i dette land.
15 Men dersom han ikke omvender sig fra sine synder, der er hjertets vantro og blindhed, så må han tage sig i agt, at han ikke falder.
16 Se, han har fået sin mission, og den skal ikke gives ham på ny.
17 Og den, der bliver stående i sin mission, er blevet udkåret til at være dommer i Israel, som i fordums dage, og skal uddele Guds arveland til hans børn,
18 og til at dømme hans folk efter de retfærdiges vidnesbyrd, ved hjælp af sine rådgivere og efter rigets love, som er givet gennem Guds profeter.
19 Thi sandelig siger jeg jer, at min lov skal holdes i dette land.
20 Lad ingen tænke, at han er regent; thi Gud skal regere ham, der dømmer, og det efter sin egen viljes råd, eller med andre ord, ham, som giver råd eller sidder på dommersædet.
21 Lad ingen bryde landets love, thi den, der holder Guds love, behøver ikke at bryde landets love.
22 Vær derfor den bestående øvrighed underdanig, indtil han regerer, som har ret dertil, og som skal lægge alle fjender under sine fødder.
23 Se, de love, I har modtaget af mig, er Kirkens love, og i dette lys skal I fremstille dem. Se, her er visdom.
24 Og nu, som jeg sagde angående min tjener Edward Partridge, dette land er det land, hvor han og de, som han har udset til sine rådgivere, skal bo. Her skal han også bo, som jeg har udnævnt til at føre opsyn med mit forrådshus.
25 Derfor skal de bringe deres familier til dette land, som de kan blive enige om med hinanden og med mig.
26 Thi se, det er ikke passende, at jeg giver befaling i alle ting; thi den, som skal tvinges til alt, er en lad og ikke en klog tjener, hvorfor han ingen belønning får.
27 Sandelig siger jeg: Menneskene burde virke med iver for en god sag og gøre mange ting af egen fri vilje og udøve megen retfærdighed.
28 Thi kraften dertil har de i sig, hvorved de kan handle efter egen fri vilje. Og dersom mennesker gør det gode, skal de ingenlunde miste deres løn.
29 Men den, der ikke gør noget, førend det bliver ham befalet og desuden modtager befalingen med tvivlende hjerte og er sen til at udføre den, er under fordømmelse.
30 Hvem er jeg, som skabte mennesket, siger Herren, at jeg skulle holde den, der ikke adlyder mine befalinger, uskyldig?
31 Hvem er jeg, siger Herren, som har lovet og ikke holdt det?
32 Jeg befaler, og menneskene adlyder ikke, jeg tilbagekalder, og de modtager ikke velsignelsen.
33 Men da siger de i deres hjerte: Dette er ikke Herrens værk, thi hans forjættelser er ikke blevet opfyldt. Men ve sådanne, thi deres løn venter dem nedefra og ikke ovenfra.
34 Og nu vil jeg give jer videre instruktioner angående dette land.
35 Det er visdom for mig, at min tjener Martin Harris skal være et eksempel for Kirken og lægge sine penge for Kirkens biskop.
36 Dette er også en lov for enhver, der kommer til dette land for at få en arvedel; og han skal gøre med sine penge, som loven foreskriver.
37 Det er også klogt at opkøbe jord i Independence til at opføre forrådshuset og bogtrykkeriet på.
38 Og der skal gives min tjener Martin Harris andre anvisninger gennem Ånden, så han kan få sin arv, som det synes ham godt.
39 Men han må omvende sig fra sine synder; thi han søger verdens ros.
40 Min tjener William W. Phelps skal beklæde det embede, som jeg har bestemt ham til, og få sin arvedel i landet.
41 Ligeledes må han omvende sig, thi jeg, Herren, er ikke helt tilfreds med ham; thi han søger at udmærke sig og er ikke ydmyg nok for mig.
42 Se, den, der omvender sig fra sine synder, ham er de forladt, og jeg, Herren, kommer dem ikke mere i hu.
43 Heraf han I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder: Se, han vil bekende dem og aflægge dem.
44 Og nu, sandelig siger jeg jer angående de øvrige af min Kirkens ældster: Tiden er endnu ikke kommet og skal ikke komme før om mange år, hvor de skal få deres arvelod i dette land, medmindre de begærer det gennem troens bøn, og kun, som det bliver bestemt for dem af Herren.
45 Thi se, de skal bringe folket sammen fra jorden ender.
46 Derfor skal I komme sammen, og de, der ikke er udset til at blive i dette land, de skal prædike evangeliet i egnene rundt omkring og derefter vende tilbage til deres hjem.
47 De skal prædike undervejs og alle steder bære vidnesbyrd om sandheden og formane de rige, de høje, de lave og de fattige til at omvende sig.
48 Og de skal grundlægge menigheder, om jorden indbyggere vil omvende sig.
49 Og for Kirken i Ohio skal der vælges en agent ved afstemning i Kirken til at modtage penge til at opkøbe jord i Zion for.
50 Og jeg giver min tjener Sidney Rigdon den befaling, at han skal affatte en beskrivelse over Zions land og forklare Guds vilje, som det skal blive ham tilkendegivet ved Ånden.
51 Han skal også sende en skrivelse til alle menighederne for at foranstalte en indsamling af penge, der skal overgives i biskoppens hænder af ham selv eller agenten, som det synes ham godt, eller som han foreskriver, og denne skal købe jord derfor til arv for Guds børn.
52 Thi se, sandelig siger jeg jer: Herren vil, at disciplene og menneskenes børn skal åbne deres hjerter, så de kan købe hele denne del af landet, så snart som tiden tillader det.
53 Se, her er visdom. Dette skal de gøre, så de må få deres arvelod uden blodsudgydelse.
54 Og efterhånden som I kommer i besiddelse af landet, skal der sendes håndværkere af alle slags til dette land for at arbejde for Guds hellige.
55 Lad alle ting ske i orden. Biskoppen eller Kirkens agent skal ofte bekendtgøre landets fordele.
56 Og lad ikke indsamlingen ske i hast eller ved flugt; men den skal foregå, som Kirkens ældster tilråder på konferencerne, efter de underretninger, de få fra tid til anden.
57 Min tjener Sidney Rigdon skal hellige og indvie dette land og tempelpladsen til Herren.
58 Afhold et konferencemøde, hvorefter mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery skal vende tilbage for at udføre den øvrige del af opgaven, som jeg har pålagt dem i deres eget land, og som det skal blive bestemt af konferencerne.
59 Og ingen skal vende tilbage fra dette land uden at bære vidnesbyrd undervejs om det, han ved og fast tror.
60 Det, som blev givet Ziba Peterson, skal tages fra ham, og han skal stå som medlem af Kirken og arbejde med sine hænder blandt brødrene, indtil han er blevet tilstrækkelig straffet for alle sine synder; thi han bekender dem ikke, men søger at skjule dem.
61 Og de øvrige af denne Kirkens ældster, som er på vej til dette land, og af hvilke nogle er overordentligt velsignede, ja, over al måde, skal afholde en konference i dette land.
62 Og min tjener Edward Partridge skal lede konferencen, som de skal holde.
63 Og når de vender tilbage, skal de prædike evangeliet under vejs og bære vidnesbyrd om det, som er blevet dem åbenbaret.
64 Thi sandelig, lyden må udgå fra dette sted og nå ud til hele verden; evangeliet må prædikes for hver skabning, med tegn, der følger dem, som tror.
65 Og se, da kommer Menneskesønnen. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3