Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 57
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County. Missouri, i juli 1831. I overensstemmelse med Herrens befaling var ældsterne rejst fra Kirtland til Missouri og havde gjort mange erfaringer og mødt nogen modstand. Med henblik på lamaniternes nedværdigende tilstand og mangel på civilisation, dannelse og religion blandt folket i almindelighed råbte profeten i brændende bøn: Når skal ørkenen blomstre som en rose? Når skal Zion opbygges i sin herlighed? Og hvor skal dit tempel stå, hvortil alle folk skal komme i de sidste dage? Se History of the Church, bind 1, side 189. -- Landet udpeget og indviet. - Det forjættede land. - Stedet for byen Zion. - Midtpunktet udpeget. - De hellige formanes til at købe jord. - Befales til at træffe forberedelser for andre, som skal komme.
1 Giv agt! siger Herren, jeres Gud, I min Kirkens ældster, som ifølge mine befalinger har samlet jer i dette land, som er Missouri, det land, som jeg har bestemt og indviet som indsamlingssted for de hellige.
2 Derfor er det det forjættede land og stedet for Zions by.
3 Og således siger Herren, jeres Gud: Om I vil modtage visdom, er den her. Se, det sted, som nu kaldes Independence, er midtpunktet, og stedet for templet ligger mod vest på en grund ikke langt fra domhuset.
4 Derfor er det visdom, at de hellige køber landet og hvert stykke deraf, som ligger mod vest indtil grænselinien mellem jøde og ikke-jøde.
5 Og ligeledes hvert stykke, der grænser til prærien, så meget som mine disciple er i stand til at opkøbe af landet. Se, der er visdom, at de må erholde det til evig arv.
6 Og min tjener Sidney Gilbert skal beklæde det embede, hvortil jeg har valgt ham, og modtage penge og være Kirkens agent og opkøbe landet i hele omegnen, så vidt, som det kan ske i retfærdighed, eller som det anses for klogt.
7 Og min tjener Edward Partridge skal beklæde det embede, hvortil jeg har beskikket ham og uddele arven til de hellige, som jeg har befalet; det samme skal også de gøre, som han har valgt til at hjælpe sig.
8 Og atter, sandelig siger jeg jer: Min tjener Sidney Gilbert skal slå sig ned på dette sted og indrette en forretning og sælge varer uden snyderi og få penge, hvormed han kan købe jord til de helliges vel, så han kan få alt, hvad disciplene behøver for at indrette sig i deres arveland.
9 Min tjener Sidney Gilbert skal også skaffe sig en bevilling - se, her er visdom, og den, der læser, lad ham forstå - så han kan sende folk varer, gennem hvem han vil, og som han har ansat i sin tjeneste som medhjælpere.
10 og således sørge for mine hellige, så mit evangelium kan blive prædiket for dem, som sidder i mørke og i dødens skyggedal.
11 Og atter, sandelig siger jeg jer, min tjener William W. Phelps skal slå sig ned her og etablere sig som Kirkens bogtrykker.
12 Og se, dersom verden modtager hans skrifter - se, her er visdom - da skal han søge at få alt, hvad han med rette kan få til gavn for de hellige.
13 Og min tjener Oliver Cowdery skal bistå ham, som jeg har befalet, hvor som helst jeg bestemmer. Han skal renskrive, rette og samle, så alt må være rigtigt for mig, som Ånden viser ham det.
14 Og således skal de, om hvem jeg har talt, slå sig ned med deres familier så hurtigt som muligt i Zion for at gøre det, som jeg har talt.
15 Og nu angående indsamlingen: Biskoppen og agenten skal så snart som muligt træffe forberedelser for de familier, som har fået befaling til at komme til dette land, og indsætte dem i deres arvelod.
16 Og til de øvrige ældster og medlemmer skal der herefter gives videre forskrifter. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3