Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 52
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirkens ældster i Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831. Der var blevet afholdt en konference i Kirtland fra 3. til 6. juni. Under denne konference blev de første særlige ordinationer til en højpræsts embede foretaget, og visse kundgørelser af falske og forføreriske ånder erkendtes og tilbagevistes. Se History of the Church, bind 1, side 175. -- Missouri udset til at være det næste sted for den påfølgende konference. - Ældster udnævnes til deres respektive kaldelser, at rejse to og to og at prædike og døbe.
1 Se, så siger Herren til de ældster, som han har kaldet og udvalgt i disse sidste dage gennem sin Ånds røst:
2 Jeg, Herren, vil nu kundgøre for jer, hvad I skal gøre fra nu af og til næste konference, der skal holdes i Missouri i det land, som jeg vil indvie til mit folk, som er en levning af Jakob og af dem, der er arvinger ifølge pagten.
3 Derfor, sandelig siger jeg jer: Mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon skal tiltræde deres rejse, så snart de kan gøre sig rede til at forlade deres hjem, og begive sig til Missouris land.
4 Og såfremt de er trofaste, skal det tilkendegives dem, hvad de skal gøre.
5 Og de skal også få kundskab om jeres arveland, om de er trofaste.
6 Men dersom de ikke er trofaste, skal de udelukkes, som jeg vil eller som synes mig godt.
7 Og atter, sandelig siger jeg jer: Mine tjenere Lyman Wight og John Corrill skal snarligst tiltræde deres rejse.
8 Mine tjenere John Murdock og Hyrum Smith skal også rejse til samme sted, men tage vejen over Detroit.
9 Og derfra skal de rejse og prædike ordet undervejs og ikke sige andet end det, som profeterne og apostlene har skrevet, og det, som Talsmanden lærer dem gennem tro og bøn.
10 De skal gå to og to og prædike undervejs i hver menighed og døbe i vand og give håndspålæggelse ved strandbredden.
11 Thi så siger Herren: Jeg skal udføre mit værk i hast og i retfærdighed; thi de dage kommer snart, da jeg vil sende min dom og sejre.
12 Lad min tjener Lyman Wight tage sig i agt; thi Satan begærer at sigte ham som avner.
13 Se, den, der er tro, skal sættes over meget.
14 Jeg vil give jer et mønster i alle ting, så I ikke bliver forført; thi Satan drager om i landet og prøver på at forføre folkene.
15 Derfor, den, der beder, og hvis ånd er angergiven, antager jeg, hvis han adlyder mine forordninger.
16 Den, som taler, og hvis ånd er angergiven, hvis sprog er ydmygt og opbyggende, han er af Gud, dersom han adlyder mine forordninger.
17 Den, som skælver under min magt, skal gøres stærk og bære lovprisnings og visdoms frugter i overensstemmelse med de åbenbaringer og sandheder, som jeg har givet jer.
18 Men den, som lader sig overvinde og ikke bærer frugter efter dette mønster, er ikke af mig.
19 Derfor kan I efter dette mønster i alle tilfælde erkende ånderne overalt.
20 Og de dage er kommet, hvor det skal ske menneskene efter deres tro.
21 Se, denne befaling er givet alle de ældster, som jeg har udvalgt.
22 Atter siger jeg jer: Mine tjenere Thomas B. Marsh og Ezra Thayre skal også tiltræde deres rejse til samme land og prædike ordet undervejs.
23 Og mine tjenere Isak Morlev og Ezra Booth skal også rejse til det samme land og prædike ordet undervejs.
24 Ligeledes skal mine tjenere Edward Partridge og Martin Harris tage af sted sammen med mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jun.
25 Mine tjenere David Whitmer og Harvey Whitlock skal også rejse derhen og prædike undervejs.
26 Mine tjenere Parley P. Pratt og Orson Pratt skal også rejse til samme sted og prædike undervejs.
27 Og mine tjenere Solomon Hancock og Simeon Cardet skal også rejse til samme land og prædike undervejs.
28 Mine tjenere Edson Fuller og Jacob Scott skal også begive sig af sted.
29 Mine tjenere Levi W. Hancock og Zebedee Coltrin skal også rejse.
30 Mine tjenere Reynolds Cahoon og Samuel H. Smith skal også begive sig på rejsen.
31 Mine tjenere Wheeler Baldwin og William Carter skal også rejse.
32 Mine tjenere Newel Knight og Selah J. Griffin skal begge ordineres og begive sig af sted.
33 Ja, sandelig siger jeg, at alle disse skal rejse til eet sted, men hver sin vej, og den ene skal ikke bygge på den andens grundvold eller rejse i den andens spor.
34 Den, som er tro, skal blive bevaret og velsignet med megen frugt.
35 Og atter siger jeg: Mine tjenere Joseph Wakefield og Solomon Humphrey skal rejse mod øst.
36 De skal virke blandt deres slægtninge og ikke forkynde andet end profeterne og apostlene, og hvad de har set og hørt og tror for vist, for at profetierne må blive opfyldt.
37 På grund af overtrædelse skal det, som Heman Basset engang fik, fratages ham og gives til Simonds Ryder.
38 Og atter, sandelig siger jeg jer, at Jared Carter skal ordineres til præst, og George James skal også ordineres til præst.
39 De øvrige af ældsterne skal våge over menighederne og forkynde ordet i egnene rundt omkring dem. Og de skal arbejde med deres egne hænder, så de ikke hengiver sig til afguderi eller ugudelighed.
40 Kom i alle ting de fattige, trængende, syge og lidende i hu; thi den, der ikke gør det, er ikke min discipel.
41 Mine tjenere Joseph Smith jun., Sidney Rigdon og Edward Partridge skal medbringe en anbefalingsskrivelse fra Kirken. Der skal også udstedes en til min tjener Oliver Cowdery.
42 Således skal I, som jeg har sagt, dersom I er trofaste, samles og glædes med hinanden i Missouri, som er jeres arveland, selv om det nu er i jeres fjenders hænder.
43 Men se, jeg, Herren, vil fremskynde opbygningen af byen, når tiden kommer, og jeg skal krone de trofaste med glæde og fryd.
44 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn, og jeg skal ophøje dem på den yderste dag. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3