Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 51
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, i maj 1831. På den tid begyndte de hellige, som udvandrede fra staten New York, at ankomme til Ohio, og det blev nu nødvendigt at træffe bestemte forberedelser for deres bosættelse. Da dette foretagende i første linie hørte ind under biskopembedet, søgte biskop Edward Partridge oplysning i sagen, og profeten adspurgte Herren. Se History of the Church, bind 1, side 173. -- Forberedelser truffet til at anvise ejendom til de indvandrende medlemmer. - Forvaltning og den rette brug af penge og anden ejendom. - Samlingspladsen i Ohio kun indviet for Kirken kort tid.
1 Hør mig, siger Herren, din Gud, jeg vi tale til min tjener Edward Partridge og give ham instruktioner; thi det er nødvendigt, at han modtager belæring om, hvorledes dette folk skal organiseres.
2 De må organiseres efter mine love, ellers vil de blive afskåret.
3 Lad derfor min tjener Edward Partridge og de, som han har udvalgt, og med hvem jeg er veltilfreds, udstykke folket deres lodder, hver mand lige i forhold til sin familie, efter omstændigheder, trang og fornødenheder.
4 Og min tjener Edward Partridge skal, når han fastsætter den andel, der tilkommer en mand, give ham et dokument, der sikrer ham hans andel, så at han ejer den, nemlig denne ret og arvedel i Kirken, så længe han ikke begår nogen overtrædelse og ved afstemning i Kirken efter Kirkens love og pagter agtes uværdig til længere at tilhøre Kirken.
5 Og dersom han skulle begå synd og ikke mere agtes værdig til at stå i Kirken, skal han ikke have ret til at forlange den del tilbage, som han har skænket biskoppen til de fattige og trængende i min kirke. Derfor skal han ikke få gaven tilbage, men skal kun kunne gøre krav på den del, som er blevet ham tilskødet.
6 Og således skal alle ting ordnes efter landets love.
7 Lad det, der tilhører dette folk, tildeles dem.
8 Og med henblik på de resterende penge, som dette folk ejer, skal en agent udnævnes blandt dette folk, og han skal købe mad og klæder efter folkets behov.
9 Og lad hver mand handle redeligt, og alle iblandt dette folk skal være lige og modtage lige, så I må være eet, som jeg har befalet jer.
10 Og det, som tilhører dette folk, skal ikke fratages dem og gives til nogen anden kirke.
11 Om derfor nogen anden kirke modtager penge af denne kirke, skal den betale dem tilbage, eftersom de er blevet enige om.
12 Og dette skal ordnes gennem biskoppen eller agenten, der skal vælges ved afstemning i Kirken.
13 Endvidere skal biskoppen indrette et forrådshus for Kirken, og alt, hvad folket ikke behøver af penge og levnedsmidler, skal opbevares af biskoppen.
14 Og han skal tilbageholde det, han behøver til sig selv og sin families underhold, medens han er beskæftiget med disse anliggender.
15 Således giver jeg mit folk ret til at organisere sig i overensstemmelse med mine love.
16 Jeg indvier dette land til dem for en kort tid, til jeg, Herren, vil sørge for dem på en anden måde og befale dem at drage herfra.
17 Men det er ikke givet dem at vide dagen og timen. Derfor skal de indrette sig i dette land, som om de skulle blive her i mange år, og det skal tjene dem til bedste.
18 Se, dette skal være min tjener Edward Partridge et mønster andre steder, i alle menigheder.
19 Og enhver, der findes at være en retskaffen og klog husholder, skal indgå til sin Herres glæde og arve det evige liv.
20 Sandelig siger jeg dig, jeg er Jesus Kristus, der snart kommer, i den time, du ikke venter det. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3