Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 50
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i maj 1831. Profeten forklarer, at nogle af de tilstedeværende ældster ikke forstod de forskellige ånders kundgørelser, som var spredt over jorden, og denne åbenbaring blev givet som svar på hans specielle forespørgsel i sagen. Såkaldte spiritistiske fænomener var ikke ualmindelige blandt medlemmerne, hvoraf nogle påstod, at de modtog syner og åbenbaringer. Se History of the Church, bind 1, side 170. -- Falske ånder bedrager verden. - Hvorledes de kan afsløres. - mellem dem og Herrens ånd er der en forskel som mellem lys og mørke. - Visse ældster kræver særlig tjeneste. - Større kundskab lovet, alt eftersom folket vokser i nåde og sandhed. - Herren er den gode hyrde og Israels klippe.
1 Hør, o, I min Kirkens ældster, lyt til den levende Guds røst. Giv agt på de visdomsord, som skal gives jer, eftersom I har bedt derom og er enige om, at de vedrører Kirken og de ånder, der har bredt sig ud over hele jorden.
2 Se, sandelig siger jeg jer, at der er mange falske ånder gået ud i verden for at bedrage menneskene.
3 Satan har også forsøgt at forføre jer for at styrte jer.
4 Se, jeg, Herren, har betragtet jer og har set vederstyggeligheder i den kirke, der bekender sig til mit navn.
5 Men velsignet er de, som er trofaste og holder ud, både i liv og død; thi de skal arve det evige liv.
6 Men ve dem, der er bedragere og hyklere, thi så siger Herren: Jeg vil bringe dem til dom.
7 Se, sandelig siger jeg jer: Der findes hyklere blandt jer, som har vildledt nogle, hvad der har givet modstanderen magt, men se, sådanne skal blive bragt tilbage.
8 Men hyklerne skal afsløres og udelukkes, enten i liv eller død, alt eftersom jeg vil. Og ve dem, der udelukkes af min kirke, for de er blevet overvundet af verden.
9 Lad derfor hvert menneske vogte sig, så det ikke gør andet end det, der er sandt og ret for mig.
10 Kom nu, siger Herren gennem Ånden til sin kirkes ældster, og lad os gå i rette med hinanden, så I kan forstå.
11 Lad os tale sammen, ligesom et menneske taler med et andet, ansigt til ansigt.
12 Når et menneske taler, bliver han forstået af mennesker, fordi han taler som et menneske. Således vil jeg, Herren, gå i rette med jer, for at I kan forstå.
13 Derfor stiller jeg, Herren, jer dette spørgsmål: Hvortil er I blevet ordineret?
14 Til at prædike mit evangelium ved Ånden, ja, Talsmanden, der blev udsendt for at lære menneskene sandheden.
15 Og dog modtog I ånder, som I ikke kunne forstå, og I antog dem for at være af Gud. Er I retfærdiggjort heri?
16 Se, dette spørgsmål skal I selv besvare. Dog vil jeg være nådig mod jer. Den, der er svag blandt jer, skal fra nu af blive gjort stærk.
17 Sandelig siger jeg jer: Den, der er ordineret af mig og sendt ud for at prædike sandhedens ord gennem Talsmanden i sandhedens ånd, gør han det gennem sandhedens ånd eller på anden måde?
18 Sker det på anden måde, er det ikke af Gud.
19 Og atter: Den, der modtager sandhedens ord, modtager han det gennem sandhedens ånd eller på anden måde?
20 Modtager han det på anden måde, er det ikke af Gud.
21 Hvorfor forstår og ved I da ikke, at den, der modtager ordet gennem sandhedens ånd, modtager det, som det bliver prædiket af sandhedens ånd?
22 Derfor forstår den, der prædiker, og den, der hører, hinanden, og begge bliver opbygget og glæder sig med hinanden.
23 Og det, der ikke opbygger, er ikke af Gud, men er mørke.
24 Det, der er af Gud, er lys; og den, der modtager lyset og forbliver i Gud, får mere lys, og det lys bliver klarere og klarere indtil den fuldkomne dag.
25 Og atter siger jeg jer, og jeg siger det, for at I kan kende sandheden og forjage mørket fra jer.
26 Den, der er ordineret og udsendt af Gud, er bestemt til at være den største, uagtet han er den mindste og alles tjener.
27 Thi han ejer alt, for alt er ham underlagt, i himlen som på jorden, livet og lyset, ånden og kraften, der udsendes efter Faderens vilje gennem Jesus Kristus, hans Søn.
28 Men ingen er i besiddelse af alt, uden at han er lutret og renset fra al synd.
29 Men dersom I er lutret og renset fra al synd, da bed om, hvad I vil, i Jesu navn, og det skal ske.
30 Men vid dette, det skal gives jer, hvad I beder om, og da I er udset til at være hovedet, skal ånderne være jer underdanige.
31 Derfor skal det ske, at dersom I ser, en ånd tilkendegiver sig, som I ikke kan forstå, og I ikke modtager denne ånd, da skal I bede Faderen i Jesu navn, og dersom han ikke giver jer den samme ånd, da kan I vide, at den ikke er af Gud.
32 Og der skal gives jer magt over den ånd, og I skal med høj røst forkynde, at den ikke er af Gud.
33 Udtal ikke nogen spottende dom, at I ikke skal overvindes, ej heller med pral og glæde, for at I ikke skal blive grebet deraf.
34 Den, der modtager af Gud, skal give Gud æren derfor og glæde sig over, at han af Gud er regnet værdig til at modtage.
35 Derigennem, at I giver agt på og gør efter det, som I har modtaget, og som I herefter skal modtage, er riget givet jer af Faderen og kraft til at besejre alt, som ikke er forordnet af ham.
36 Og se, sandelig siger jeg jer, velsignede er I, som nu hører disse mine ord af min tjeners mund; thi jeres synder er jer forladt.
37 Lad min tjener Joseph Wakefield, med hvem jeg er vel tilfreds, og min tjener Parley P. Pratt gå ud blandt menighederne og styrke dem med formanende ord.
38 Ligeså min tjener John Corrill eller så mange af mine tjenere, som er blevet ordineret til dette embede, og lad dem arbejde i vingården, og lad ingen forhindre dem i at gøre det, hvortil jeg har kaldet dem.
39 I denne sag er min tjener Edward Partridge ikke retfærdiggjort; men lad ham omvende sig, og da skal han få tilgivelse.
40 Se, I er små børn og kan endnu ikke tåle alt. I må vokse i nåde og i sandheds erkendelse.
41 Frygt ikke, børnlille, thi I er mine, og jeg har overvundet verden, og I er af dem, som Faderen har givet mig.
42 Ingen af dem, som min Fader har givet mig, skal fortabes.
43 Og Faderen og jeg er eet. Jeg er i Faderen og Faderen er i mig, og såfremt I har modtaget mig, er I i mig, og jeg er i jer.
44 Derfor er jeg midt iblandt jer, og jeg er den gode hyrde og Israels klippe. Den, som bygger på denne klippe, skal aldrig falde.
45 Og dagen kommer, da I skal høre min røst og se mig og vide, at jeg er.
46 Våg derfor, så I kan være rede. Så ske det. Amen. udgydt store velsignelser over dit hoved.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3