Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 49
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Sidney Rigdom, Parley P. Pratt og Leman Copley, i Kirtland, Ohio, i marts 1831. Se History of the Church, bind 1, side 167. Leman Copley havde modtaget evangeliet, men holdt dog fast ved nogle af shakernes og dansende kvækeres lærdomme, som han tidligere havde tilhørt. Mange af disse mennesker var oprigtige, og Herren pålagde sine tjenere at virke blandt dem. -- Det nøjagtige tidspunkt for Herrens komme skal ikke åbenbares, førend den store begivenhed finder sted. - Ægteskabets hellighed som en Guds lov til mennesket. - Fuldstændig afholdenhed fra kødspisning fordres ikke. - Lamaniternes udvikling og Zions grundlæggelse vil gå forud for Herrens store dags komme.
1 Hør mit ord, mine tjenere Sidney, Parley og Leman. Thi se, sandelig siger jeg jer, jeg giver den befaling, at I skal gå ud og prædike mit evangelium for shakerne, ligesom I har fået det.
2 Se, jeg siger jer, at de ønsker at kende en del af sandheden, men ikke alt, thi de lever ikke ret for mig og må omvende sig.
3 Derfor sender jeg jer, mine tjenere Sidney og Parley, til at prædike evangeliet for dem.
4 Og min tjener Leman skal ordineres til denne gerning, så han kan tale sig tilrette med dem, ikke efter det, han har modtaget af dem, men efter det, der skal læres ham af jer, mine tjenere, og om han gør det, vil jeg velsigne ham, hvis ikke, skal han ikke gøre nogen fremgang.
5 Så siger Herren, thi jeg er Gud og har sendt min enbårne Søn til verden for at forløse den, og jeg har forordnet, at den, som modtager ham, skal blive frelst, og den, der ikke modtager ham, skal fordømmes.
6 Men de har gjort mod Menneskesønnen, som de ville, men han har fået magten på herlighedens højre side og regerer nu i himlen, og han vi regere, til han stiger ned til jorden for at lægge alle fjender under sine fødder, hvilken tid er nær.
7 Jeg, Gud Herren, har talt det, men timen og dagen ved intet menneske, ej heller englene i himlen, ej heller skal de vide det, før han kommer.
8 Derfor vil jeg, at alle mennesker skal omvende sig, thi alle er under synd med undtagelse af dem, som jeg har sikret mig selv, hellige mænd, som I ikke kender.
9 Derfor siger jeg jer, at jeg har sendt min evige pagt til jer, den samme, som var fra begyndelsen.
10 Og det, jeg har lovet, har jeg således opfyldt, og jorden folk skal bøje sig derfor, og dersom de ikke selv gør det, skal de fornedres; thi det, som ophøjer sig selv, skal fornedres med magt.
11 Derfor giver jeg jer den befaling, at I skal gå ud blandt dette folk og sige til dem, ligesom min apostel Peter fordum:
12 Tro på den Herre Jesu navn, han, der var på jorden, og som skal komme igen, begyndelsen og enden.
13 Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse i overensstemmelse med hans hellige befaling.
14 Og den, der gør dette, skal få den Helligånds gave ved håndspålæggelse af denne kirkes ældster.
15 Atter siger jeg jer: Den, der forbyder ægteskab, er ikke af Gud, thi ægteskabet er indstiftet af Gud for menneskene.
16 Derfor er det lovligt, at en mand har en hustru, og de to skal blive eet kød, for at jorden kan opfylde formålet med dens skabelse
17 og blive fyldt med det bestemte antal mennesker i overensstemmelse med deres skabelse, før verden blev til.
18 Og den, som forbyder kød og siger, at mennesket ikke skal spise det, er ikke af Gud.
19 Thi se, dyrene på marken og fuglene i luften og det, som kommer op af jorden, er bestemt til menneskets brug til føde og klæder, og for at han kan have nok.
20 Dog er det ikke bestemt, at det ene menneske skal have meget mere end det andet; derfor ligger verden i synd.
21 Og ve den, der udgyder blod eller lader kød fordærve uden nødvendighed.
22 Og atter siger jeg jer, at Menneskesønnen kommer ikke i en kvindes skikkelse, heller ikke som en mand, der vandrer om på jorden.
23 Lad jer derfor ikke forføre, men vær standhaftige og forvent den tid, da himlen skal skælve og jorden ryste og rave frem og tilbage som en drukken, da dalene skal højnes og bjergene sænkes og bakket land blive fladt - og alt dette, når engelen skal blæse i sin basun.
24 Men førend Herrens store dag kommer, skal Jakob blomstre i ørkenen og lamaniterne springe ud som rosen.
25 Zion skal blomstre på højene og fryde sig på bjergene og samles til det sted, jeg har udset.
26 Se, jeg siger jer: Gå ud, som jeg har befalet jer, omvend jer, omvend jer fra alle jeres synder, bed, og I skal få, bank på, og der skal lukkes op for jer.
27 Se, jeg vil gå foran jer og også være jeres bagtrop; jeg vil være i jeres midte, og I skal ikke beskæmmes.
28 Se, jeg er Jesus Kristus, og jeg kommer snart. Så ske det, Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3