Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 46
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1831. Det var blevet skik og brug kun at give medlemmer og alvorligt søgende adgang til nadver - og andre møder i Kirken. Se History of the Church, bind 1, side 163. -- Kirkens møder skal ledes, som den Helligånd byder. - Hverken medlemmer eller alvorlige sandhedssøgende skal holdes ude fra nadvermøderne. - Mange af den Helligånds gaver opregnes. - Magten til at skelne ånder lovet, så manifestationer, der ikke er inspireret af Guds ånd, kan erkendes.
1 Hør, min kirkes folk. Thi sandelig siger jeg jer, at alle disse ting blev talt til jer til nytte og belæring.
2 Men til trods for det, der er skrevet, har det altid fra begyndelsen været overladt min Kirkens ældster, og vil altid være således, at lede alle møder, som de føler sig ledet og tilskyndet til gennem den Helligånd.
3 Dog skal I ikke bortvise nogen fra jeres offentlige møder, som holdes for verden.
4 I skal heller ikke udvise nogen, der tilhører Kirken, fra jeres nadvermøder. Dog skal den, der har overtrådt, ikke deltage deri, førend han har gjort forsoning.
5 Og atter siger jeg jer: I skal ikke vise nogen, der alvorligt søger efter Guds rige, ud fra jeres nadvermøder. Jeg siger dette om dem, som ikke tilhører Kirken.
6 Og atter siger jeg jer angående jeres møder, hvor I giver håndspålæggelse: Om nogen er til stede, som ikke tilhører Kirken, men som alvorligt tragter efter Guds rige, skal I ikke udvise dem.
7 Men I skal spørge Gud i alle ting, han, som giver gerne; og det, som Ånden vidner for jer, netop det vil jeg, at I skal gøre i hjertets hellighed, og vandre retskaffent for mig og tænke over jeres frelses mål og gøre alle ting med bøn og taksigelse, så I ikke bliver vildledt af onde ånder eller djævelens lærdomme eller af menneskebud; thi nogle er af mennesker, men andre er af djævelen.
8 Derfor, pas på, at I ikke bliver forført; og for at dette ikke skal ske, stræb da alvorligt efter de bedste gaver og betænk stedse, hvorfor de er blevet givet.
9 Thi sandelig siger jeg jer, at de er blevet givet til nytte for dem, der elsker mig og holder alle mine befalinger, og for dem, der bestræber sig på at gøre således, at alle må have gavn deraf, alle, som søger og beder til mig, og som ikke beder om tegn for at få deres lyst styret.
10 Og atter, sandelig siger jeg jer: Jeg vil, at I altid skal komme i hu og bestandig have for øje, hvilke gaver disse er, som er blevet givet Kirken.
11 Thi alle har ikke fået hver gave; for der er mange gaver, og enhver har fået en gave gennem Guds ånd.
12 Nogle har fået en gave og andre en anden, så alle kan få gavn deraf.
13 Nogle er det gennem den Helligånd givet at vide, at Jesus Kristus er Guds Søn, og at han blev korsfæstet for verdens synders skyld.
14 Andre gives det at tro på deres ord, så de også kunne få det evige liv, dersom de forbliver trofaste.
15 Og atter gives det nogle gennem den Helligånd at forstå de forskellige nådegaver, der er afpasset efter Herrens barmhjertighed og vilje og efter menneskenes forskellige vilkår, som det behager Herren.
16 Og atter er det andre givet gennem den Helligånd at kende forskel på kraftige gerninger, om de er af Gud eller ej, så Åndens åbenbaringer må gives enhver, for at han kan drage nytte deraf.
17 Og atter siger jeg til jer, nogle gives visdoms ord gennem Guds Ånd.
18 Andre gives kundskabs ord, at alle kan lære at handle med visdom og få kundskab.
19 Og atter, andre er det givet at have tro til at blive helbredt.
20 Og andre tro til at helbrede.
21 Og andre gives det at gøre kraftige gerninger,
22 andre at profetere,
23 andre at kende forskel på ånderne,
24 andre at tale i tungemål,
25 andre at udlægge tungemål.
26 Og alle disse gaver kommer fra Gud til Guds børns nytte.
27 Og Kirkens biskop og alle de, der af Gud udses og ordineres til at våge over Kirken og være dens ældster, gives det at bedømme alle disse nådegaver, så ingen af jer skal give sig ud for at være af Gud og ikke er det.
28 Og det skal ske, at den, der beder i Ånden, skal modtage i Ånden,
29 for at det må forundes nogle at have alle disse gaver, at der må findes et hoved, så hvert medlem kan have gavn deraf.
30 Den, som beder i Ånden, beder efter Guds vilje; derfor sker det, som han beder.
31 Og atter siger jeg jer: Alt, hvad I gør i Ånden, må gøres i Kristi navn.
32 Og I skal i Ånden takke Gud for alle velsignelser, hvormed I er velsignede.
33 Og I må altid øve dyd og hellighed for mig. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3