Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 45
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 7. marts 1831. I sine forbemærkninger til nedskrivningen af denne åbenbaring forklarer profeten, at allerede dengang var mange falske rygter og tåbelige historier blevet udspredt om Kirken for at hindre folk i at undersøge værket og antage troen. Se History of the Church, bind 1, side 158. -- Jesus Kristus er sit folks repræsentant hos Faderen. - Enoks og hans folks velsignede tilstand. - Profetier, givet til de fordums apostle, bliver citeret. - Ikke-jødernes tid kendetegnes gennem evangeliets lys. - I samme slægt skal ikke-jødernes tid fuldbyrdes. - En ødelæggende sygdom nævnes blandt de mange plager, som skal gå forud for Herrens komme. - Betydningen af lignelsen og figentræet og de ti jomfruer. - Folkets indsamling fra de østlige landsdele til landet mod vest. - Løfte om det nye Jerusalems grundlæggelse. - Zions sluttelige triumf.
1 Hør, o, min kirkes folk, til hvem riget er givet. Lyt og hør ham, som har lagt jordens grundvold, som skabte himlen og alle dens hærskarer og ved hvem alt, som lever og rører sig og er til, blev skabt.
2 Og atter siger jeg: Hør min røst, så døden ikke skal overraske jer på et tidspunkt, da I ikke mener, sommeren er forbi, høsten overstået og jeres sjæle ikke frelst.
3 Lyt til ham, som er jeres talsmand hos Faderen, og som taler jeres sag for ham,
4 og siger: Fader, se hans lidelse og død, han, som ikke gjorde synd, i hvem du havde velbehag. Se din Søns blod, som blev udgydt, hans blod, som du hengav, for at du kunne blive herliggjort.
5 Skån derfor, o Fader, disse mine brødre, der tror på mit navn, at de må komme til mig og have evigt liv.
6 Hør, min Kirkens folk og I ældster, lyt alle og hør min røst, mens det hedder i dag og forhærd ikke jeres hjerter.
7 Thi sandelig siger jeg jer: Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden, verdens lys og liv, et lys, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke.
8 Jeg kom til mine egne, og mine egne tog ikke imod mig; men dem, som tog imod mig, gav jeg magt til at gøre mange undergerninger og til at blive Guds børn, ja, dem, der troede på mit navn, gav jeg magt til at få evigt liv.
9 Således har jeg sendt min evige pagt til verden, som et lys for verden og et banner for mit folk, for at ikke-jøderne kan søge til den, og for at den kan være et sendebud til at gå foran og berede vejen.
10 Kom derfor til den, og med den, der kommer, vil jeg gå i rette, som med menneskene fordum, og jeg vil vise jer min stærke bevisførelse.
11 Derfor, lyt alle og lad mig vise jer det, ja, min visdom, hans visdom, om hvem I siger, at han er Enoks og hans brødres Gud,
12 de, der blev optaget fra jorden og modtaget af mig - en stad, der skal bevares, indtil retfærdighedens dag kommer - en dag, hvorefter alle hellige mænd tragtede, men de fandt den ikke på grund af ugudelighed og vederstyggelighed.
13 Og de bekendte, at de var fremmede og pilgrimme på jorden.
14 Men de fik den forjættelse, at de skulle se og finde den i kødet.
15 Hør derfor, og jeg vil gå i rette med jer og tale med jer og profetere som til menneskene fordum.
16 Og jeg vil tydeligt vise jer det, som jeg viste mine disciple det, da jeg stod for dem i kødet og talte til dem og sagde: Da I har spurgt mig angående tegnene på min tilkommelse på den dag, da jeg skal komme i min herlighed i himlens skyer for at opfylde de forjættelser, som jeg har givet jeres fædre,
17 og da I har betragtet åndens lange fraværelse fra legemet som et fangenskab, så vil jeg vise jer, hvorledes forløsningens dag skal komme, og det adspredte Israel indsamles.
18 Se templet, der står i Jerusalem, som I kalder Guds hus, og som jeres fjender siger aldrig skal falde,
19 men, sandelig siger jeg jer, at ødelæggelsen skal komme over denne slægt som en tyv om natten, og dette folk skal blive ødelagt og spredt blandt alle nationer,
20 og dette tempel, som I nu ser, skal nedrives, så der ikke lades sten på sten.
21 Og denne slægt af jøder skal ikke forgå, førend enhver ødelæggelse, som jeg har talt til jer om, er sket.
22 I siger, at I ved, verdens ende kommer. I siger også, at I ved, himlen og jorden skal forgå.
23 Og deri taler I sandt, thi så er det; men disse ting, som jeg har sagt jer, skal ikke forgå, førend de alle er blevet opfyldt.
24 Og dette har jeg sagt jer angående Jerusalem, og når den dag kommer, skal en levning spredes blandt alle nationer.
25 Men de skal igen indsamles; dog skal de forblive adspredt, til ikke-jødernes tid er fuldbyrdet.
26 Og på den dag skal der høres om krige og rygter om krige, og hele jorden skal være i bevægelse og hjertet synke i livet på menneskene, og de skal sige, at Kristus tøver med at komme til verdens ende.
27 Og menneskenes kærlighed skal blive kold, og lovløsheden blive mangfoldig.
28 Og når ikke-jødernes tid er kommet, da skal et lys bryde frem blandt dem, der sidder i mørke, og det er mit evangeliums fylde.
29 Men de modtager det ikke; thi de ser ikke lyset, men de vender deres hjerte bort fra mig på grund af menneskebud.
30 Og i den slægt skal ikke-jødernes tid fuldbyrdes.
31 Og i den slægt skal der findes mennesker, der ikke skal blive taget bort, førend de har set en susende svøbe, thi en hærgende sygdom skal dække landet.
32 Men mine disciple skal stå på hellige steder og skal ikke berøres deraf; men blandt de ugudelige skal menneskene opløfte deres røst, forbande Gud og dø.
33 Og der skal også være jordskælv forskellige steder, og store ødelæggelser. Dog vil menneskene forhærde deres hjerter mod mig og gribe til sværdet mod hinanden og slå hinanden ihjel.
34 Da jeg, Herren, havde talt disse ord til mine disciple, var de bedrøvede.
35 Og jeg sagde til dem: Vær ikke bedrøvede, thi når alt dette sker, skal I vide, at de forjættelser, der er blevet givet jer, skal blive opfyldt.
36 Og når lyset begynder at bryde frem, skal det være med dem som i en lignelse, jeg vil give jer.
37 I ser figentræerne med jeres øjne, og I siger, når de begynder at springe ud, og deres blade endnu er spæde, at sommeren er nær.
38 Således skal det være på den dag, når de vil få alt dette at se; Da skal de vide, at timen er nær.
39 Og det skal ske, at den, der frygter mig, skal forvente Herrens store dag og tegnene på Menneskesønnens tilkommelse.
40 Og de skal se tegn og undere, thi de skal være synlige i himlen oventil og på jorden nedentil.
41 Og de skal se blod, ild og røgdamp.
42 Og førend Herrens dag kommer, skal solen formørkes og månen forvandles til blod og stjernerne falde fra himlen.
43 Og de tiloverblevne skal samles på dette sted,
44 og da skal de forvente mig, og se, jeg kommer. Og de skal se mig i himlens skyer, iført magt og megen herlighed, med alle de hellige engle; men den, der ikke venter mig, skal afskæres.
45 Men førend Herrens arm falder, skal en engel blæse i sin basun, og de hellige, som er hensovet, skal komme frem og møde mig i skyen.
46 Dersom I derfor er hensovet i fred, da er I salige; thi ligesom I nu ser mig og ved, at det er mig, således skal I komme til mig, jeres sjæl skal leve. Jeres forløsning skal da være fuldbyrdet, og de hellige skal komme frem fra verdens fire hjørner.
47 Da skal Herrens arm falde på folkene,
48 og Herren skal sætte sin fod på dette bjerg, og det skal gå midt over, og jorden skal skælve og rave frem og tilbage, selv himlene skal ryste.
49 Og Herren skal lade sin røst høre, og alle jordens ender skal høre den, og jorden folk skal sørge, og de der har lét, skal indse deres dårskab.
50 Og ulykker skal ramme spotteren, og foragteren skal fortæres, og de, der tragter efter uretfærdighed, skal omhugges og kastes i ilden.
51 Og da skal jøderne se på mig og sige: Hvad er det for sår i dine hænder og fødder?
52 Da skal de erkende, at jeg er Herren, og jeg vil sige til dem: Det er de sår, hvormed jeg blev såret i mine venners hus. Jeg er den, der blev ophøjet. Jeg er Jesus, der blev korsfæstet. Jeg er Guds Søn.
53 Og da skal de græde over deres uretfærdigheder og beklage, at de forfulgte deres konge.
54 Og da skal hedningefolkene forløses, og de, som ikke har kendt nogen lov, skal få del i den første opstandelse, og det skal være tåleligt for dem.
55 Og Satan skal bindes, så han ikke mere skal have plads i menneskenes børns hjerter.
56 Og på den dag, da jeg kommer i min herlighed, skal den lignelse, som jeg fortalte om de ti jomfruer, blive opfyldt.
57 Thi de, der er kloge og har modtaget sandheden og taget den Helligånd til vejleder og ikke har ladet sig forføre, skal ikke omhugges og kastes i ilden, men skal bestå på den dag.
58 Og jorden skal gives dem til arv; og de skal formere sig og blive stærke, og deres børn skal vokse op uden synd til frelse.
59 Thi Herren skal være midt iblandt dem; og hans herlighed skal hvile over dem, og han skal være deres konge og lovgiver.
60 Og se, nu siger jeg jer: I skal ikke få mere at vide angående dette afsnit, førend Det nye Testamente er blevet oversat, og deri vil alt dette blive åbenbaret.
61 Derfor giver jeg jer nu lov til at oversætte det, for at I kan være beredt på det, der kommer.
62 Thi sandelig siger jeg jer, at store ting venter jer.
63 I hører om krige i fremmede lande, men se, jeg siger jer, de er nær jeres egen dør, og om ikke mange år skal I få at høre om krig i jeres eget land.
64 Derfor har jeg, Herren, sagt: Drag ud af de østlige lande, saml jer, I min kirkes ældster. Gå til landet mod vest, opfordrer indbyggerne til at omvende sig, og dersom de omvender sig, opbyg da menigheder i mit navn.
65 Og bring med eet hjerte og eet sind jeres rigdomme sammen, så I kan købe en arvelod, som senere skal udpeges for jer.
66 Og den skal kaldes det nye Jerusalem, et fredens land, en tilflugtsstad, et sikkert sted for den Allerhøjestes hellige.
67 Og Herrens herlighed skal være der, og Herrens rædsel skal også være der, så de ugudelige ikke vil komme der, og den skal kaldes Zion.
68 Og det skal ske, at de ugudelige, som ikke vil gribe til sværdet mod næsten, må fly til Zion for deres sikkerheds skyld.
69 Og af hvert folk under himlen skal nogle samles der, og det skal være det eneste folk, der ikke skal være i krig indbyrdes.
70 Og det skal siges blandt de ugudelige: Lad os ikke drage op for at kæmpe mod Zion, thi Zions indbyggere er frygtelige, og derfor kan vi ikke stå os imod dem.
71 Og det skal ske, at de retfærdige fra alle nationer skal samles og komme til Zion med frydesang og evig glæde.
72 Og nu siger jeg jer: Bevar disse ting, så de ikke kommer ud iblandt folk, førend jeg finder det gavnligt, at I kan fuldende dette værk for folkets og for jeres fjenders øjne, så de ikke skal kunne forstå jeres værk, førend I har udført det, som jeg har befalet jer,
73 at de, når de får kendskab dertil, kan overveje disse ting.
74 Thi når Herren kommer, skal han være forfærdelig for dem, og frygt skal komme over dem, og de skal stå langt borte og skælve.
75 Ja, alle nationer skal forfærdes for Herrens rædsel og hans almagts kraft. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3