Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 43
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831. På daværende tid var nogle af Kirken medlemmer blevet forvirret af folk, der falskeligt påstod at være åbenbarere. Se History of the Church, bind 1, side 154. -- Den første del af åbenbaringen er rettet til Kirkens ældster. - Åbenbaringer til Kirken bliver kun givet gennem den, der er udset til at medtage sådanne. - Ældsterne advares mod andres falske påstande og lærdomme. - Ældster udsendt for at lære i overensstemmelse med åbenbaringens ånd og ikke for at blive undervist i menneskebud. - Forsikring om Herrens komme i fremtiden. - Ulykker og elendighed går forud for Herrens komme. - Den sidste del af åbenbaringen rettet til jordens nationer. - Advarsel, proklamation og befaling.
1 O, hør, I min Kirkens ældster, og lån øre til de ord, jeg vil tale til jer.
2 Thi se, sandelig, sandelig siger jeg jer: I har fået en befaling som en lov for min kirke gennem ham, som jeg har kaldet til at modtage befalinger og åbenbaringer fra mig til jer.
3 Og dette skal I vide med vished, at såfremt han adlyder mig, er ingen anden udset til at modtage befalinger og åbenbaringer, førend han tages fra jer.
4 Men sandelig, sandelig siger jeg jer, at ingen skal få denne gave uden gennem ham; thi skulle den blive taget fra ham, skal han ikke have anden magt end at udpege en anden i sit sted.
5 Og det skal være en lov for jer, at I ikke antager et hvilket som helst menneskes lærdomme, der kommer til jer, som åbenbaringer og befalinger.
6 Og dette siger jeg jer, for at I ikke skal blive bedraget, og for at I skal vide, at de ikke kommer fra mig.
7 Thi sandelig siger jeg jer, at den, der er beskikket af mig, skal komme ind ad porten og blive ordineret, som jeg har sagt jer før, for at lære om de åbenbaringer, som I har modtaget, og dem, som I skal få gennem ham, som jeg har beskikket.
8 Og se, nu giver jeg jer en befaling: Når I kommer sammen, skal I belære og opbygge hinanden, for at I kan vide, hvorledes I skal ordne og lede min kirke, og hvorledes I skal forholde jer med hensyn til de forskellige punkter i mine love og befalinger, som jeg har givet jer.
9 Således skal I blive undervist i min kirkes lov og blive helliggjort ved det, I har fået; og I skal forpligte jer til at handle i al hellighed for mig.
10 Og såfremt I gør dette, skal det rige, I har fået, blive forherliget. Men om I ikke gør det, skal endog det fratages jer, som I har fået.
11 Rens den uretfærdighed ud, som findes iblandt jer. Helliggør jer for mig.
12 Og dersom I ønsker at få rigets velsignelser, da udvælg min tjener Joseph Smith og ophold ham for mig ved troens bøn.
13 Og atter siger jeg jer, at om I vil kende rigets hemmeligheder, da forsyn ham med føde og klæder, og hvad han behøver for at fuldbyrde det værk, som jeg har befalet ham.
14 Men dersom I ikke gør det, skal han forblive hos dem, der har modtaget ham, så jeg kan bevare et rent folk for mig.
15 Atter siger jeg, hør, I min kirkes ældster, som jeg har udvalgt: I er ikke sendt ud for at blive belært, men for at lære menneskebørnene de ting, som jeg gennem min Ånds kraft har givet i jeres hænder.
16 I skal blive undervist fra det høje. Hellig jer, og I skal blive udrustet med kraft, så I kan give netop det, som jeg har sagt.
17 Hør, for se, Herrens store dag er nær.
18 Thi dagen kommer, da Herren skal lade sin røst høre fra himlen. Himlene skal bæve, jorden skælve og Guds basun skal lyde både længe og højt og sige til de slumrende nationer: I hellige, stå op og lev; I syndere, bliv og sov, til jeg atter kalder.
19 Omgjord derfor jeres lænder, at I ikke skal findes blandt de ugudelige.
20 Opløft jeres røst og skån ingen. Råb til folkene at de skal omvende sig, både gamle og unge, både trælle og fri, og sig: Bered jer for Herrens store dag.
21 Thi dersom jeg, et menneske, opløfter min røst og råber omvendelse til jer, og I hader mig, hvad vil I da sige, når dagen kommer, da tordenen skal lade sin røst høre fra jordens ender og råbe i alle levendes øren og sige: Omvend jer og bered jer til Herrens store dag.
22 Ja, og atter, når lynet farer fra øst til vest og råber i alle levendes ører og siger disse ord: Omvend jer, thi Herrens store dag er kommet.
23 Og atter vil Herren lade sin røst høre fra himlen og sige: Giv agt, o, I jordens folk, og hør den Guds ord, som skabte jer.
24 O, I jordens folk. Hvor ofte har jeg ikke villet samle jer, ligesom en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke!
25 Hvor ofte har jeg ikke kaldt på jer gennem mine tjeners mund og gennem englebetjening og med min egen røst, gennem tordenens røst og gennem lynets røst, gennem stormes røst og gennem jordskælvets røst og frygtelige haglstorme, gennem hungersnøds røst og alle slags pest, ved en basuns kraftige lyd, gennem dommens røst og gennem barmhjertigheds røst hele dagen lang, gennem ærens og hæderens røst og det evig livs skatte, og jeg ville have frelst jer med evig frelse, men I ville ikke.
26 Se, dagen er kommet, da min vredes skål er fuld.
27 Se, sandelig siger jeg jer, at det er Herren, jeres Guds ord.
28 Arbejd derfor, arbejd i min vingård for sidste gang - kald for sidste gang på jordens indbyggere.
29 Thi i min egen bestemte tid vil jeg komme ned på jorden til dom, og mit folk skal blive forløst og regere med mig på jorden.
30 Thi det store tusindårsrige, hvorom jeg har talt ved mine tjeneres mund, skal komme.
31 Thi Satan skal bindes, og når han bliver løst igen, skal han blot regere en kort tid, og da kommer jordens ende.
32 Og den, der lever i retfærdighed, skal forvandles på et øjeblik, og jorden skal forgå ved ild.
33 Og de ugudelige skal gå bort i uudslukkelig ild, og intet menneske på jorden ved eller skal vide deres endeligt, førend de kommer frem for mig for at blive dømt.
34 Hør disse ord. Se, jeg er Jesus Kristus, verdens Frelser. Gem dette i jeres hjerter og lad evighedens alvor hvile over jeres sind.
35 Vær alvorlige. Hold alle mine bud. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3