Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 42
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. februar 1831 i nærværelse af tolv ældster og i overensstemmelse med Herrens forud givne løfte; se afsnit 38:32. Profeten betegner denne åbenbaring som værende Kirkens lov. -- Ældster får befaling om at drage vestpå, to og to, og at prædike og døbe i overensstemmelse med Bibelen og Mormons Bog og i overensstemmelse med de sidste dages åbenbaringer, de, der allerede er givet, og de, som endnu skal gives. - Adskillige befalinger, som indeholdes i de ti bud, gentages. - Kirkemedlemmer, der begår forbrydelser, skal udleveres til landets lov. - Det forlanges af medlemmerne, at de giver de fattige af deres midler og Kirken til opbygning af Guds rige. - Stedet for det nye Jerusalem skal senere blive åbenbaret. - Hjertets hovmod og kostbare klæder forbydes. - Lediggængeren dadles. - Salvelse af de syge gennem håndspålæggelse af ældsterne. - Trøstende forsikring angående dem, der dør i Herren. - Seksuel synd brændemærkes. - Grundprincipperne i kirketugten.
1 Hør, o, I min Kirkens ældster, som er forsamlet i mit navn og holder mine bud.
2 Og atter siger jeg: Giv agt og hør og adlyd den lov, som jeg skal give jer.
3 Thi sandelig siger jeg: Eftersom I er kommet sammen i overensstemmelse med den befaling, jeg gav jer, og er enige i denne sag og har bedt Faderen i mit havn, så skal I få.
4 Se, sandelig siger jeg jer: Jeg giver jer dette første bud, at I skal gå ud i mit navn, enhver af jer, undtagen mine tjenere Joseph Smith og Sidney Rigdon.
5 Og jeg giver dem den befaling, at de skal gå ud en lille tid, og det skal blive givet dem ved min Ånds kraft, når de skal vende tilbage.
6 Og I skal gå ud i min Ånds kraft og prædike mit evangelium to og to i mit navn, og opløfte jeres røst som med en basuns lyd og forkynde mit ord ligesom Guds engle.
7 Og I skal gå ud og døbe i vand og sige: Omvend jer, omvend jer, thi Guds rige er nær.
8 Og fra dette sted skal I gå ud til de vestlige egne. Og dersom I finder sådanne, der vil tage imod jer, skal I opbygge min kirke i hver egn,
9 indtil den tid kommer, da det skal blive jer åbenbaret fra det høje, når staden, der ny Jerusalem, skal være beredt, så I kan samles til et og være mit folk, og jeg vil være jeres Gud.
10 Og atter siger jeg jer, at min tjener Edward Partridge skal beklæde det embede, hvortil jeg har beskikket ham. Og det skal ske, at dersom han overtræder, da skal en anden udvælges i hans sted. Så ske det. Amen.
11 Og atter siger jeg jer: Det skal ikke tillades nogen at gå ud at prædike mit evangelium eller opbygge min kirke, uden han bliver ordineret af en, der har myndighed, og som er Kirken bekendt og på forskriftmæssig måde selv er blevet ordineret af Kirkens ledere.
12 Kirkens ældster, præster og lærere skal forkynde mit evangeliums grundsætninger, som de findes i Bibelen og Mormons Bog, hvori evangeliets fylde findes.
13 De skal iagttage pagterne og kirkeforskrifterne og holde dem, og det skal være deres belæring, som Ånden indgiver dem.
14 Og Ånden skal gives jer ved troens bøn, og dersom I ikke modtager, skal I ikke undervise.
15 Og I skal gøre alt dette, som jeg har befalet jer angående jeres undervisning, indtil fylden af mine hellige skrifter bliver givet jer.
16 Og når I opløfter jeres røst gennem Talsmanden, skal I tale og profetere, som det synes mig godt.
17 Thi se, Talsmanden kender alle ting og vidner om Faderen og Sønnen.
18 Og se, nu taler jeg til Kirken: Du skal ikke slå ihjel; thi den, som slår ihjel, skal det ikke forlades, hverken i denne eller den tilkommende verden.
19 Og atter siger jeg: Du skal ikke slå ihjel; men den, som slår ihjel, skal dø.
20 Du skal ikke stjæle; den som stjæler og ikke vil omvende sig, skal kastes ud.
21 Du skal ikke lyve, thi den, der lyver og ikke omvender sig, skal kastes ud.
22 Du skal elske din hustru af hele dit hjerte og holde dig til hende og ingen anden.
23 Den, som ser på en kvinde for at begære hende, skal ikke have Ånden, og om han ikke omvender sig, skal han kastes ud.
24 Du skal ikke bedrive hor. Den, der bedriver hor og ikke omvender sig, skal kastes ud.
25 Men den, der har bedrevet hor og omvender sig af hele sit hjerte og lader være dermed og ikke gør det mere, skal du tilgive;
26 men gør han det igen, skal han ikke tilgives, men kastes ud.
27 Du skal ikke tale ondt om din næste eller gøre ham nogen skade.
28 Du ved, at mine love angående disse ting findes i skriften; den, som synder og ikke omvender sig, skal kastes ud.
29 Dersom du elsker mig, skal du tjene mig og holde alle mine bud.
30 Og se, da skal du komme de fattige i hu og indvie en del af din formue til deres underhold, det, du har at give dem, ved en pagt og kontrakt, som ikke kan brydes.
31 Og hvad I således skænker de fattige af jeres midler, det gør I mod mig, og det skal lægges frem for min kirkes biskop og hans rådgivere., to af ældsterne eller højpræsterne, som han har udvalgt eller vil udvælge i dette øjemed.
32 Og det skal ske, at når det er blevet fremlagt for min kirkes biskop, og han har modtaget beviserne angående helligelsen af min kirkes ejendom, så det i overensstemmelse med mine bud ikke kan fratages Kirken, da skal enhver være ansvarlig overfor mig som en husholder over sin egen ejendom eller over det, han har modtaget gennem helligelse, så meget som er tilstrækkeligt for ham og hans familie.
33 Men skulle der efter denne første fordeling findes mere gods i Kirken eller i enkelte personers besiddelse end det, der er nødvendigt for deres underhold, så skal dette overskud overdrages biskoppen, og han skal opbevare det for, fra tid til anden, at hjælpe dem, som er i trang, at enhver, der er i trang, kan blive tilstrækkelig forsynet og få, hvad han behøver.
34 Derfor skal overskuddet opbevares i mit forrådshus for dermed at hjælpe de fattige og trængende, som det bliver bestemt af Kirkens højråd og biskoppen og hans råd,
35 samt med det formål at købe jord til Kirkens fælles gavn, for at bygge huse til gudstjeneste og til opbygning af det ny Jerusalem, hvorom der senere skal blive åbenbaret,
36 og for at min pagts folk kan samles til et på den dag, da jeg skal komme til mit tempel. Og dette gør jeg for mit folks frelse.
37 Og det skal ske, at den, der synder og ikke omvender sig, skal udelukkes af Kirken og ikke få det igen, som han har skænket Kirkens fattige og trængende, eller med andre ord, mig;
38 thi hvad I har gjort imod een af disse mindste, har I gjort imod mig.
39 Og hvad jeg har talt gennem mine profeters mund vil blive opfyldt; thi jeg vil hellige af deres rigdomme, som antager evangeliet blandt ikke-jøderne, til de fattige af mit folk, som er af Israels hus.
40 Og atter: Du skal ikke være stolt i hjertet, lad dine klæder være enkle og deres skønhed bestå i dine egne hænders arbejde.
41 Og lad alt blive gjort i renhed for mig.
42 Du skal ikke være lad; thi den lade skal ikke æde arbejderens brød eller bære hans klæder.
43 Og den, der er syg iblandt jer og ikke har tro til at blive helbredt, men ellers tror, bør plejes med al omhu med urter og let føde, men ikke ved en fjendes hånd.
44 Og Kirkens ældster, to eller flere, skal tilkaldes, og de skal bede for ham og lægge hænderne på ham i mit navn, og skulle han dø, så dør han i mig; lever han, så lever han i mig.
45 I skal leve sammen i kærlighed. I skal begræde dem, der dør, og især dem, der ikke har håb om en herlig opstandelse.
46 Og det skal ske, at de, der dør i mig, ikke skal smage døden; thi den er sød for dem.
47 Men ve dem, som ikke dør i mig, thi deres død er bitter.
48 Og den, der har tro til at blive helbredt og ikke er bestemt til at dø, skal blive helbredt.
49 Den, der har tro til at se, skal se.
50 Den, der har tro til at høre, skal høre.
51 Den lamme, der har tro til at springe, skal springe.
52 Og de, som ikke har tro til at gøre disse ting, men dog tror på mig, skal have magt til at blive mine sønner. Og såfremt de ikke bryder mine love, skal du bære over med deres svagheder.
53 Du skal blive stående i din plads som husholder.
54 Du skal ikke tage din broders klæder; du skal betale det, du modtager af din broder.
55 Og dersom du tjener mere end der er nødvendigt for dit underhold, skal du bringe det til mit forrådshus, for at alt kan blive gjort, som jeg har sagt.
56 Du skal bede, og min hellige skrift skal gives dig, som jeg har bestemt, og den skal opbevares omhyggeligt.
57 Men du skal tie dermed og ikke lære om den, førend du har modtaget den i sin helhed.
58 Og jeg giver dig den befaling, at du da skal lære alle mennesker disse hellige skrifter, thi de skal læres alle nationer, slægter, tungemål og folk.
59 Det, du har modtaget, som er blevet givet dig som en lov i mine skrifter, skal du antage som den lov, hvorefter min Kirken skal ledes.
60 Og den, der gør derefter, skal blive frelst, men den, som ikke gør derefter, skal blive fordømt, dersom han bliver ved således.
61 Om du beder, skal du modtage åbenbaring på åbenbaring, kundskab på kundskab, så du må lære at kende hemmeligheder og fredelige ting - det, som bringer glæde og evigt liv.
62 Du skal bede, og det skal blive dig åbenbaret i min egen bestemte tid, hvor det ny Jerusalem skal bygges.
63 Og se, mine tjenere skal blive udsendt i øst og vest, i nord og syd.
64 Og lad netop nu ham, der går mod øst, lære dem, der bliver omvendt, at fly mod vest på grund af det, der skal overgå jorden og på grund af hemmelige sammensværgelser.
65 Se, du skal iagttage alle disse ting, og stor skal din løn være. Thi jer er det givet at vide rigets hemmeligheder, men verden er det ikke givet at kende dem.
66 I skal holde de love, som I har fået, og være tro.
67 I skal herefter få sådanne kirkepagter, som skal være tilstrækkelige til at grundfæste jer både her og i det nye Jerusalem.
68 Lad derfor den, som fattes visdom, bede mig derom, jeg vil gerne give ham og uden bebrejdelse.
69 Opløft jeres hjerte og glæd jer, thi jeres er riget, eller med andre ord, jer er Kirkens nøgler givet. Så ske det. Amen.
70 Præsterne og lærerne skal have deres husholdning så vel som medlemmerne.
71 Og ældster og højpræster, som er blevet beskikket til at bistå biskoppen som rådgivere i alt, skal få understøttelse til deres familie af de midler, der er blevet overdraget biskoppen til hjælp for de fattige og til andre formål som tidligere omtalt.
72 Eller også skal de modtage et passende vederlag for al deres arbejde enten ved en forvaltning eller på anden måde, som det anses for bedst eller afgøres af rådgiverne og biskoppen.
73 Og biskoppen skal også have sit underhold eller et passende vederlag for sit arbejde i Kirken.
74 Se, sandelig siger jeg jer: Om nogen blandt jer skiller sig fra sin ægtefælle på grund af ægteskabsbrud, eller med andre ord, om de vidner for jer i al hjertets ydmyghed, at det forholder sig således, skal I ikke støde dem bort fra jer.
75 Men om I opdager, at nogen har forladt deres ægtefælle på grund af hor, og de selv er de skyldige, og deres ægtefælle lever, skal I udelukke dem fra jer.
76 Og atter siger jeg jer, at I skal være årvågne og forsigtige og undersøge med al flid, at I ikke optager nogen sådan blandt jer, dersom de er gift.
77 Og dersom de ikke er gift, skal de omvende sig fra alle deres synder, ellers skal I ikke optage dem.
78 Enhver, der tilhører denne Kristi kirke, skal iagttage og holde alle Kirkens bud og pagter.
79 Og om nogen iblandt jer skulle slå ihjel, skal de udleveres til og behandles efter landets love, thi kom i hu, at han ikke kan få tilgivelse, og det skal bevises efter landets lov.
80 Og om nogen mand eller kvinde bedriver hor, skal han eller hun forhøres af to eller flere af Kirkens ældster, og hvert ord skal stadfæstes imod dem ved to vidner, som tilhører Kirken og ikke af fjender. Men om der er mere end to vidner, er det bedre.
81 Men han eller hun skal dømmes efter to vidners udsagn, og ældsterne skal fremlægge sagen for Kirken, og Kirken skal løfte hånden imod ham eller hende, så de kan behandles efter Guds lov.
82 Og om det er muligt, må biskoppen også være til stede.
83 Således skal I behandle alle sager, som kommer op.
84 Og om en mand eller kvinde begår røveri, skal han eller hun udleveres til landets lov.
85 Den, der stjæler, skal udleveres til landets lov.
86 Og dersom nogen lyver, skal de udleveres til landets lov.
87 Og om en mand eller kvinde begår nogen synd, skal han eller hun udleveres til loven, ja, Guds lov.
88 Og om din broder eller søster synder imod dig, skal du tage sagen op mellem jer alene, og om han eller hun bekender, så skal du lade dig forsone.
89 Men om de ikke bekender, skal du bringe dem for Kirken, ikke for medlemmerne, men for ældsterne. Og det skal ske på en møde og ikke for verden.
90 Og om din broder eller søster synder imod mange, så skal de tilrettevises for mange.
91 Og om nogen offentligt forarger, skal de irettesættes offentligt, så han eller hun må beskæmmes. Og om han eller hun ikke bekender, skal han eller hun overgives til Guds lov.
92 Om nogen synder i løndom, skal han eller hun irettesættes i løndom, så han eller hun kan have lejlighed til at bekende i løndom for den, som han eller hun har syndet imod, og for Gud, og Kirken skal ikke tale slet om ham eller hende.
93 Og således skal I handle i alle ting.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3