Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 38
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, i Fayette, New York, 2. januar 1831 til en konference, afholdt af Kirken. -- Jesus Kristus forkynder, at han er Skaberen. - De ugudeliges dom. - Herlig arvelod lovet de retfærdige. - Bestemt løfte om magt og kraft fra det høje. - Evighedens skatte prises. - Flittig tjeneste fordres af hvert medlem i Kirken.
1 Så siger Herren, jeres Gud, Jesus Kristus, den store JEG ER, Alfa og Omega, begyndelsen og enden, den, der skuede evighedens vide udstrækning og alle himlens serafiske skarer, førend verden blev til,
2 han, som kender alt, thi alt er nærværende for mine øjne.
3 Jeg er den, der talte, og se, verden blev til, og alting kom gennem mig.
4 Jeg er den, som tog Enoks Zion op i min favn, og sandelig siger jeg: For dem, som har troet på mit navn, thi jeg er Kristus, har jeg i mit eget navn og ved det blods kraft, som jeg har udgydt, talt deres sag for Faderen.
5 Men se, de øvrige af de ugudelige har jeg forvaret i mørkets lænker til dommens store dag ved verdens ende.
6 Således vil jeg også forvare de ugudelige, som ikke vil høre min røst, men forhærder deres hjerter, og ve! ve! ve! er deres dom.
7 Men se, sandelig, sandelig siger jer jer: Mine øjne hviler på jer. Jeg er midt iblandt jer, men I kan ikke se mig.
8 Men den dag kommer snart, da I skal se mig og vide, at det er mig; thi mørkets slør skal snart sønderrives, og den, som er uren, kan ikke bestå den dag.
9 Omgjord derfor jeres lænder og vær rede. Se, riget er jeres, og fjenden skal ikke sejre.
10 Sandelig siger jeg jer: I er rene, dog ikke alle, men der er ingen andre, i hvem jeg har velbehag.
11 Thi alt kød er fordærvet for mig, og mørkets magter hersker på jorden blandt menneskene, endog i alle himmelske skarers nærværelse,
12 hvilket gør, at stilhed hersker, og hele evigheden er bedrøvet, og englene venter på det store bud: at høste jorden og sanke ugræsset sammen for at det kan opbrændes. Og se, fjenden har rottet sig sammen.
13 Og nu viser jeg jer en hemmelighed, noget, der findes i lønkamrene, og som i tidens løb måtte kunne hidføre jeres tilintetgørelse, men I vidste det ikke.
14 Men nu siger jeg jer det, og I er velsignede, ikke for jeres uretfærdigheds skyld eller for jeres hjerters utros skyld; thi sandelig, nogle af jer er skyldige for mig, men jeg vil være nådig mod jeres skrøbeligheder.
15 Vær derfor stærke fra nu af, frygt ikke, thi riget er jeres.
16 Og for jeres egen saligheds skyld giver jeg jer et bud, thi jeg har hørt jeres bønner, og de fattige har klaget til mig, de rige har jeg skabt, og alt kød hører mig til, og jeg anser ikke personer.
17 Jeg har gjort jorden rig, og se, den er min fodskammel, hvorfor jeg atter skal stå på den.
18 Jeg forkynder og lover at give jer endnu større rigdomme, ja, et forjættet land, der flyder med mælk og honning, over hvilket der ikke skal hvile nogen forbandelse, når Herren kommer.
19 Og jeg vil give jer det som et arveland, dersom I søger det af hele jeres hjerte.
20 Og dette er min pagt med jer: I skal have det som arveland og som arv for jeres børn til evig tid, så længe jorden står, og I skal atter eje det i evigheden og aldrig mere miste det.
21 Men sandelig siger jeg jer: I skal i fremtiden hverken have konger eller regenter; thi jeg vil være jeres konge og våge over jer.
22 Hør derfor min røst og følg mig, så skal I blive et frit folk, og I skal ikke have andre love end mine, når jeg kommer, thi jeg er jeres lovgiver, og hvad kan standse min hånd?
23 Men sandelig siger jeg jer: Undervis hinanden efter det embede, hvortil jeg har beskikket jer.
24 Lad enhver agte sin broder som sig selv og øve dyd og hellighed for mig.
25 Og atter siger jeg jer, lad enhver agte sin broder som sig selv.
26 Thi hvilken mand blandt jer, som har tolv sønner og ikke gør forskel på dem, og de tjener ham i lydighed, vil sige til den ene af dem: Klæd dig i kostbart tøj og sid her, men til den anden: Klæd dig i pjalter og sæt dig der, og da se på sine sønner og sige: Jeg er retfærdig?
27 Se, det har jeg givet jer som en lignelse, og således er det med mig. Jeg siger jer: Vær et, og dersom I ikke er et, er I ikke mine.
28 Og atter siger jeg jer, at fjenden i det skjulte tragter jer efter livet.
29 I hører om krig i fjerne lande, og I siger, at der snart vil blive store krige i fjerne lande, men I kender ikke menneskenes hjerter i jeres eget land.
30 Jeg siger jer dette for jeres bønners skyld. Saml derfor visdom i jeres hjerte, så ikke onde mennesker skal åbenbare dette for jer ved deres ugudelighed med en sådan røst i jeres øren, som lyder højere end den, der skal ryste jorden; men er I beredt, behøver I ikke at frygte.
31 Og for at I kan undgå fjendens magt og samles om mig som et retfærdigt folk, ulasteligt og dadelfrit,
32 gav jeg jer den befaling, at I skal drage til Ohio, og der vil jeg give jer min lov, og der skal I blive udrustet med kraft fra det høje.
33 Og derfra skal de, som jeg vil, gå ud til alle folk, og det skal blive sagt dem, hvad de skal gøre. Thi jeg har et stort arbejde i beredskab; for Israel skal frelses, og jeg vil føre dem hen, hvor jeg vil, og ingen magt skal standse min hånd.
34 Og nu giver jeg Kirken i denne del af landet en befaling, at der skal udpeges visse mænd blandt dem, og de skal beskikkes ved afstemning i Kirken.
35 Og de skal se efter de fattige og trængende og sørge for dem, så de ikke lider nød; og I skal sende dem til det sted, hvorhen jeg har befalet dem.
36 Dette skal være deres arbejde: at forvalte Kirkens ejendomsanliggender.
37 Og de, som har landejendomme, der ikke kan sælges, skal efterlade dem eller bortforpagte dem, som det synes dem bedst.
38 Se til, at alting bliver bevaret, og når mænd bliver udrustet med kraft fra det høje og sendt ud, skal alle disse ting indsamles i Kirkens skød.
39 Og når I søger efter de rigdomme, Faderen vil give jer, da skal I være de rigeste af alle folk; thi I skal eje evighedens skatte. Det må være således, at det beror på mig at give jordens rigdomme; men vogt jer for stolthed, at I ikke skal blive som nephiterne fordum.
40 Og atter siger jeg jer: Jeg giver jer et bud, at enhver, både ældste, præst, lærer og medlem, skal anvende hele sin kraft og arbejde med sine hænder for at forberede og udføre de ting, som jeg har befalet.
41 Og lad jeres prædiken være en advarselsrøst, lad hver mand advare sin næste i mildhed og sagtmodighed.
42 Gå ud fra de ugudelige. Red jer. Vær rene, I som bærer Herrens kar. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3