Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 35
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdom i december 1830. Som forord til nedskrivningen af denne åbenbaring skrev profeten: I december kom Sidney Rigdom for at rådspørge Herren, og sammen med ham var Edward Partridge; sidstnævnte var et mønster på fromhed samt en af Herrens store mænd. Se History of the Church, bind 1, side 128. -- Hvorledes mennesker kan blive Guds børn. - Sidney bliver lovet, at gennem ham skal den Helligånd gives ligesom gennem de fordums apostle. - Han får anvisning på at være profeten Joseph Smith behjælpelig og får forsikring om Israels endelige forløsning.
1 Hør Herrens, jeres Guds røst, ja, Alfa og Omega, begyndelsen og enden, hvis løb er et evigt kredsløb, den samme i dag som i går og til evig tid.
2 Jeg er Jesus Kristus, Guds Søn, som blev korsfæstet for verdens synders skyld, for at alle, som vil tro på mit navn, kunne blive Guds sønner og være ét i mig, som jeg er ét i Faderen og Faderen i mig, at vi må blive ét.
3 Se, sandelig, sandelig siger jeg dig, min tjener Sidney: Jeg har betragtet dig og dine gerninger. Jeg har hørt dine bønner og beredt dig til et større værk.
4 Velsignet er du, for du skal udrette store ting. Se, du blev udsendt, ligesom Johannes, for at berede vejen for mig og for Elias, som skulle komme, og du vidste det ikke.
5 Du døbte i vand til omvendelse, men de modtog ikke den Helligånd.
6 Men nu giver jeg dig en befaling, at du skal døbe i vand, og de skal modtage den Helligånd ved håndspålæggelse, ligesom apostlene fordum.
7 Og det skal ske, at der skal opstå et stort værk i landet, ja, selv blandt ikke-jøderne, thi deres dårskab og vederstyggelighed skal blive åbenbar for alle menneskers øjne.
8 Thi jeg er Gud, og min arm er ikke for kort, og jeg vil give alle, der tror på mit navn, mirakler, tegn og undere.
9 Og de, som i tro beder derom i mit navn, skal uddrive djævle, helbrede de syge, gengive de blinde deres syn, få de døve til at høre, de stumme til at tale og de lamme til at gå.
10 Og tiden kommer snart, da store ting skal vises for menneskenes børn.
11 Men uden tro skal intet vises uden Babylons ødelæggelse, den samme, som har fået alle nationer til at drikke af sin utugts vredes vin.
12 Der er ingen, som gør godt med undtagelse af dem, der er rede til at antage mit evangeliums fylde, som jeg har sendt til denne slægt.
13 Derfor har jeg kaldt på de svage i denne verden og dem, som er ulærde og foragtede, for at slå nationerne med min Ånds kraft.
14 Og deres arm skal være min arm, og jeg vil være deres skjold og panser. Jeg vil omgjorde deres lænder, og de skal stride mandigt for mig, og deres fjender skal trædes under deres fødder, og jeg vil lade sværdet falde for deres skyld, og med min vredes ild skal jeg bevare dem.
15 Og evangeliet skal prædikes for de fattige og de sagtmodige, og de skal se hen til tiden for min tilkommelse, thi den er nær for hånden.
16 Og de skal lære lignelsen om figentræet, thi nu er sommeren allerede nær.
17 Og gennem min tjener Joseph har jeg udsendt mit evangeliums fylde, og jeg har velsignet ham i hans svaghed.
18 Jeg har givet ham nøglerne til de hemmeligheder som har været forseglet fra den tid, da verdens grundvold blev lagt, og til det, som skal komme frem fra nu af og til min tilkommelse, om han forbliver i mig; hvis ikke, vil jeg sætte en anden i hans sted.
19 Våg derfor over ham, at hans tro ikke svækkes, og det skal indgives af Talsmanden, den Helligånd, som kender alt.
20 Og jeg befaler dig at skrive for ham; og skriften skal gives, som den er i mit bryst, til frelse for mine udvalgte.
21 Thi de vil høre min røst, og de skal se mig og ikke sove; de skal bestå på min tilkommelses dag, thi de skal blive rene, ligesom jeg er ren.
22 Og nu siger jeg dig: Bliv hos ham, og han vil rejse med dig. Forlad ham ikke, og disse ting skal visselig blive opfyldt.
23 Og når du ikke skriver, da skal han få gaven til at profetere, og du skal prædike mit evangelium og citere de hellige profeter for at bevise hans ord, som de bliver givet ham.
24 Hold alle bud og pagter, hvorved I er bundet, og jeg vil lade himlene skælve for jeres skyld, og Satan skal skælve, og Zion fryde sig og blomstre på højene.
25 Og Israel skal blive frelst i min egen bestemte tid. Og de skal blive ledet ved de nøgler, som jeg har givet, og aldrig mere beskæmmes.
26 Opløft jeres hjerter og vær glade, jeres forløsning er nær.
27 Frygt ikke, lille hjord, riget er jeres, indtil jeg kommer. Se, jeg kommer snart. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3