Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 29
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i seks ældsters nærværelse i Fayette, New York, i september 1830. Denne åbenbaring blev givet nogle dage før konferencen, der begyndte 16. september 1830. -- De udvalgtes indsamling omtales. - Herrens nær forestående komme bekræftes. - Ulykker og straffedomme på grund af verdens syndige tilstand. - Tusindårsriget og straffedomme vil følge efter. - Forskellen mellem åndelig og timelig skabelse. - Formålet med den jordiske prøvestand. - Menneskets handlefrihed. - Børn, der dør som små, er sikre på forløsning.
1 Lyt til Jesu Kristi røst, jeres Forløser, den store JEG ER, hvis nådes arm har sonet for jeres synder,
2 som vil samle sit folk, ligesom en høne samler sine kyllinger under vingerne, ja, så mange, som vil give agt på min røst og ydmyge sig for mig og påkalde mig i kraftig bøn.
3 Se, sandelig, sandelig siger jeg jer, at jeres synder nu er jer forladt, derfor får I disse ting; men kom i hu, at I ikke synder mere, at ulykker ikke skal komme over jer.
4 Sandelig siger jeg jer, at I er blevet udvalgt af verden for at forkynde mit evangelium med glæde som med en basuns lyd.
5 Opløft jeres hjerte og fryd jer, thi jeg er midt iblandt jer, og jeg er jeres Talsmand hos Faderen, og det er hans behagelige vilje at give jer riget.
6 Og der står skrevet: Hvad som helst I beder om i tro, forenet i bønnen efter min befaling, det skal I få.
7 I er blevet kaldet til at bringe mine udvalgtes indsamling i stand, thi mine udvalgte hører min røst og forhærder ikke deres hjerter.
8 Derfor er den forordning udgået fra Faderen, at de skal samles ind til et sted i dette land for at berede deres hjerter og være forberedt i alle ting til den dag, da trængsel og ødelæggelse skal sendes over de ugudelige.
9 Thi timen er nær, og dagen kommer snart, da jorden er moden, og alle hovmodige og ugudelige skal være som halm, og jeg vil opbrænde dem, siger Hærskarernes Herre, så der ikke mere vil være ugudelighed på jorden.
10 Thi timen er nær, og det, der blev talt af mine apostle, må opfyldes, for hvad de talte, det skal ske.
11 Thi jeg vil åbenbare mig fra himlen i magt og med stor herlighed sammen med alle dens hærskarer og bo i retfærdighed hos menneskene på jorden et tusind år, og de ugudelige skal ikke bestå.
12 Og atter, sandelig, sandelig siger jeg jer: Det er fast bestemt gennem Faderens vilje, at mine apostle, de tolv, som var med mig i evangeliets tjeneste i Jerusalem, skal stå på min højre side, når jeg kommer i en ildstøtte, iført retfærdighedens klædebon med krone på hovedet, i herlighed ligesom jeg, for at dømme hele Israels hus, så mange, som har elsket mig og holdt mine bud, og ingen andre.
13 Thi en basun skal lyde både længe og højt ligesom på Sinai bjerg, og hele jorden skal skælve, og de skal komme frem, ja, de døde, som døde i mig, for at modtage en retfærdigheds krone og blive klædt som jeg og være hos mig, at vi må være eet.
14 Men se, jeg siger jer, at førend den store dag kommer, skal solen formørkes, månen forvandles til blod, og stjernerne skal falde fra himlen, og der skal ske store tegn i himlen oventil og på jorden nedentil.
15 Og der skal være gråd og jammer blandt menneskene.
16 En heftig haglstorm skal blive sendt ned for at ødelægge jordens afgrøde.
17 Og for verdens ugudeligheds skyld skal jeg hævne mig på de ugudelige, fordi de ikke vil omvende sig; thi min vredes skål er fuld, og mit blod skal ikke rense dem, om de ikke vil høre mig.
18 Derfor vil jeg, Gud Herren, udsende fluer over jorden, som skal angribe dens beboere og æde deres kød og forårsage, at der skal kravle maddiker på dem.
19 Og deres tunge skal forstumme, så de ikke kan tale mod mig. Deres kød skal falde fra benene og deres øjne af hulerne.
20 Og det skal ske, at skovens dyr og himlens fugle skal æde dem.
21 Og den store og vederstyggelige kirke, som er hele jordens skøge, skal nedstyrtes gennem fortærende ild, som det er talt ved profeten Ezekiels mund, der har talt om disse ting, der endnu ikke er sket, men som visselig skal ske, så vist som jeg lever; thi vederstyggelighed skal ikke herske.
22 Og atter, sandelig, sandelig siger jeg jer, at når de tusinde år er til ende, og menneskene atter begynder at fornægte deres Gud, da skal jeg kun skåne jorden en kort tid.
23 Og da skal enden komme, og himlen og jorden skal fortæres og forgå, og der skal blive en ny himmel og en ny jord.
24 Thi alt det gamle skal forgå, og alting skal blive nyt, selv himlen og jorden og deres hele fylde, både mennesker og dyr, fuglene i luften og fiskene i havet.
25 Og ikke et hår eller mindste smule skal gå tabt, thi det er mine hænders værk.
26 Men se, sandelig siger jeg jer: Førend jorden forgår, skal Mikael, min ærkeengel, blæse i sin basun, og da skal de døde opvågne, thi deres grave skal åbnes, og de skal komme frem, ja, alle.
27 Og de retfærdige skal samles på min højre side til evigt liv; og de ugudelige på min venstre side vil jeg skamme mig ved at bekende for min Fader.
28 Derfor vil jeg sige til dem: Vig bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er beredt djævelen og hans engle.
29 Og se, nu siger jeg jer, at jeg har aldrig nogensinde sagt med min egen mund, at de skal komme tilbage derfra; thi hvor jeg er, kan de ikke komme, for de har ikke magt dertil.
30 Men kom i hu, at alle mine domme ikke er forkyndt for menneskene. Men, som ordene er udgået af min mund, således skal de også opfyldes, at de første skal blive de sidste og de sidste de første i alt, hvad jeg har skabt ved min almagts ord, hvilket er min Ånds kraft.
31 Thi ved min Ånds kraft skabte jeg dem, ja, alle ting, både åndelige og timelige;
32 først de åndelige og derpå de timelige, hvilket er mit værks begyndelse, og atter først de timelige og derpå de åndelige, hvilket er det sidste af mit værk.
33 Dette siger jeg til jer, for at I må kunne forstå det naturligt, men for mig har mit værk hverken ende eller begyndelse; men det er givet jer, at I må kunne forstå, fordi I har bedt derom og er enige.
34 Derfor, sandelig siger jeg jer, at alting er åndeligt for mig, og jeg har aldrig givet jer eller noget menneske eller menneskenes børn, ikke engang Adam, jeres fader, hvem jeg skabte, en lov, som var timelig.
35 Se, jeg gav ham hans frie vilje, og jeg gav ham befalinger, men de var ikke timelige, thi mine befalinger er åndelige; de er ikke naturlige eller timelige, ej heller kødelige eller sanselige.
36 Og det skete, at Adam blev fristet af djævelen. Thi se, djævelen var til før Adam, thi han gjorde oprør mod mig og sagde: Giv mig din ære, som er min magt; og en trediedel af himlens hærskarer vendte han bort fra mig på grund af deres handlefrihed.
37 Og de blev nedstyrtet, og således blev djævelen og hans engle til.
38 Og se, der er et sted beredt for dem fra begyndelsen, hvilket sted er helvede.
39 Og det er nødvendigt, at djævelen frister menneskenes børn, ellers kunne de ikke have deres egen frie vilje, thi dersom de aldrig havde smagt noget bittert, kunne de ikke kende det søde.
40 Derfor skete det, at djævelen fristede Adam, og han tog af den forbudne frugt og overtrådte budet, hvorved han blev djævelens vilje undergivet, fordi han gav efter for fristelsen.
41 Derfor lod jeg, Gud Herren, ham uddrive af Edens have og af min nærhed for hans overtrædelses skyld, hvorved han blev åndelig død, hvilket er den første død, og hvilket er den samme død som den sidste død, der er åndelig og skal blive afsagt over de ugudelige, når jeg siger: Vig bort, I forbandede!
42 Men se, jeg siger jer, at jeg, Gud Herren, forskånede Adam og hans sæd for at lide den timelige død, førend jeg, Gud Herren, sendte engle for at forkynde dem omvendelse og forløsning gennem troen på min enbårne Søns navn.
43 Og således beskikkede jeg, Gud Herren, mennesket dets prøvetid, for at det gennem den naturlige død skulle oprejses til udødelighed og evigt liv, ja, så mange, som ville tro,
44 og de, der ikke tror, til evig fordømmelse; thi de kan ikke forløses fra deres åndelige fald, fordi de ikke omvender sig.
45 Thi de elsker mørket mere end lyset, og deres gerninger er onde, og de får deres løn af ham, som de forpligter sig til at adlyde.
46 Men se, jeg siger jer, at små børn er forløst fra verdens begyndelse gennem min Enbårne.
47 Derfor kan de ikke synde; thi Satan har ikke fået magt til at friste små børn, førend de begynder at blive ansvarlige for mig.
48 Thi det er givet dem, som jeg vil og efter mit eget behag, at store ting kan fordres af deres fædres hænder.
49 Og atter siger jeg jer: Har jeg ikke befalet den, som har fået kundskab, til at omvende sig?
50 Men den, som ingen forstand har, med ham skal jeg handle, som der står skrevet. Og nu forklarer jeg ikke mere for jer denne gang. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3