Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 27
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i august 1830. - Under forberedelserne til en gudstjeneste, hvor den hellige nadver - brød og vin - skulle uddeles, gik Joseph ud for at skaffe vin for tilfældet. Han blev mødt af et himmelsk sendebud og modtog denne åbenbaring, af hvilken de fire første vers blev skrevet dengang og de øvrige i den påfølgende september. Vand bruges i almindelighed i stedet for vin i Kirkens nadvergudstjenester. - Der bliver advaret imod brugen af vin af tvivlsom renhed ved nadveren. - Mange fordums profeter nævnes, der, sammen med de sidste dages profeter, skal nyde nadveren med Herren på en tid, der endnu ligger ud i fremtiden. - Joseph Smiths og Oliver Cowderys tidligere ordination til apostelembedet bekræftes. - Opmuntrende formaninger gives.
1 Lyt til Jesu Kristi røst, han, som er din Herre, din Gud og din Forløser, hvis ord er levende og kraftigt.
2 Thi se, jeg siger jer, at det er lige meget, hvad I spiser og drikker, når I nyder nadveren, dersom jeres eneste øjemed er at gøre det til min ære og ihukomme for Faderen mit legeme, der blev nedlagt for jer, og mit blod, der blev udgydt til jeres synders forladelse.
3 Derfor giver jeg jer den befaling, at I ikke skal købe vin eller nogen stærk drik af jeres fjender.
4 I skal ikke nyde nogen, dersom I ikke selv har tilberedt den, og den er ny, i dette min Faders rige, som skal oprettes på jorden.
5 Se, dette er efter min visdom, hvorfor I ikke skal forundre jer; thi den tid kommer, da jeg vil drikke af vintræets frugt med jer på jorden og med Moroni, som jeg har sendt jer for at åbenbare Mormons Bog, der indeholder mit evige evangeliums fylde, og hvem jeg har givet nøglerne til Efraims træs optegnelse.
6 Ligeså med Elias, hvem jeg har givet nøglerne til alle tings genoprettelse, hvorom alle de hellige profeter har talt fra verdens begyndelse angående de sidste dage.
7 Ligeledes med Johannes, Sakarias' søn, den Sakarias, han (Elias) besøgte og gav den forjættelse, at han skulle få en søn, hvis navn skulle være Johannes, og som skulle fyldes med Elias' ånd.
8 Den Johannes, jeg har sendt til jer, mine tjenere Joseph Smith og Oliver Cowdery, for at ordinere jer til det første præstedømme, som I har fået, for at I skulle blive kaldet og ordineret ligesom Aron.
9 Ligeledes med profeten Elias, hvem jeg har givet nøglerne til den magt at vende fædrenes hjerter til børnene og børnenes hjerter til fædrene, at ikke hele jorden skal slås med band.
10 Ligeledes med Josef og Jakob og Isak og Abraham, jeres fædre, på hvem forjættelserne hviler.
11 Ligeledes med Mikael, eller Adam, alles fader, alles fyrste, den gamle af dage.
12 Ligeledes med Peter, Jakob og Johannes, som jeg sendte til jer, og gennem hvem jeg ordinerede og bekræftede jer til at være apostle og specielle vidner om mit navn og til at bære nøglerne til jeres gerning og til de samme ting, som jeg åbenbarede for dem.
13 Til hvem jeg har overgivet nøglerne til mit rige og mit evangeliums uddeling for sidste gang i tidernes fylde, hvori jeg skal samle alt under eet, både det, som er i himlen, og det, som er på jorden.
14 Og ligeledes med alle dem, som min Fader har givet mig af verden.
15 Glæd jer derfor i jeres hjerte, fryd jer, omgjord jeres lænder og tag min fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og bestå efter at have fuldbyrdet alt.
16 Så stå da omgjordede om jeres lænd med sandhed og iført retfærdighedens panser, fødderne ombundet med forberedelsen af fredens evangelium, som jeg har sendt mine engle for at overbringe jer.
17 Grib troens skjold, med hvilket I vil kunne slukke alle den ondes gloende pile.
18 Og tag imod frelsens hjelm og Åndens sværd, som jeg vil udgyde over jer, og mit ord, som jeg skal åbenbare jer. Vær enige med hensyn til alt, hvad I vil bede mig om, og vær trofaste, til jeg kommer, så skal I blive optaget, og der, hvor jeg er, skal I også være. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3