Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 18
Åbenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, givet i Fayette, New York, i juni 1829. -- De tolv apostles kaldelse i disse sidste dage forkyndes. Der bliver også givet instruktioner angående opbygningen af Kristi kirke i overensstemmelse med evangeliets fylde. Da det Aronske Præstedømme blev tildelt, blev det lovet dem, at de skulle modtage det melkisedekske. Se overskriften til afsnit 13. Som svar på deres indtrængende bøn om større kundskab i denne sag gav Herren denne åbenbaring. Se History of the Church, bind 1, side 60-64. - Formaning til flid. - Oliver Cowdery og David Whitmer kaldet med samme kaldelse som apostlen Paulus i fordums tid. - Sjælenes værdifuldhed betones. - Den store glæde, der kommer af sjælenes omvendelse til Kristi evangelium. - Kaldelse af tolv til at bistå med værket bebudet. - De tolv, der her kaldes disciple, men senere apostle, skal vælges blandt dem, der ønsker at påtage sig Kristi navn af et oprigtigt hjerte. - Oliver Cowdery og David Whitmer bemyndiges til at udvælge de tolv.
1 Se nu, i anledning af det, som du, min tjener Oliver Cowdery, har begæret at få at vide af mig, taler jeg disse ord:
2 Se, jeg har ved mange lejligheder ved min Ånd tilkendegivet dig, at de ting, du har skrevet, er sande; derfor ved du, at de er sande.
3 Og da du ved, at de er sande, giver jeg dig den befaling, at du skal forlade dig på det, som er skrevet.
4 Thi deri er alle de ting skrevet, der angår min kirkes grundvold, mit evangelium og min klippe.
5 Dersom du bygger min kirke på mit evangeliums og min klippes grundvold, skal helvedes porte ikke få overhånd over dig.
6 Se, verden modnes i ugudelighed, og det er nødvendigt, at menneskenes børn bliver vakt til omvendelse, både ikke-jøderne og Israels hus.
7 Da du er blevet døbt af min tjener Joseph Smith jun. som jeg har befalet ham, så har han udført, hvad jeg befalede ham.
8 Men vær nu ikke forundret over, at jeg har kaldet ham i mit øjemed, hvilket øjemed er mig bekendt, og dersom han er flittig til at holde mine bud, skal han blive velsignet med evigt liv; og hans navn er Joseph.
9 Og nu, Oliver Cowdery, taler jeg til dig og til David Whitmer og giver det som en befaling. Thi se, jeg byder alle mennesker overalt at omvende sig, og jeg siger til jer, hvad jeg sagde til min apostel Paulus; thi I er kaldet med samme kaldelse, hvormed han blev kaldt.
10 Kom i hu, at sjæle er af stor værdi i Guds øjne.
11 Thi se, Herren, jeres Forløser, led døden i kødet og led for alle mennesker, for at alle mennesker måtte omvende sig og komme til ham.
12 Og han er igen opstanden fra de døde, for at han kunne føre alle mennesker til sig på betingelse af, at de ville omvende sig.
13 Og hvor stor er ikke hans glæde over den sjæl, der omvender sig!
14 Derfor er I kaldet til at råbe omvendelse for dette folk.
15 Og om det skulle ske, at I måtte arbejde hele jeres liv med at råbe omvendelse til dette folk og kun førte een sjæl til mig, hvor stor skal da ikke jeres glæde være med ham i min Faders rige!
16 Og dersom jeres glæde kan være så stor over en eneste sjæl, som I har ført til mig i min Faders rige, hvor meget større glæde ville I da ikke have, om I kan føre mange sjæle til mig!
17 Se, I har mit evangelium for jer, min klippe og min frelse.
18 Bed Faderen i mit havn, i tro på at I skal få, så skal I modtage den Helligånd, der åbenbarer alt, som er tjenligt for menneskenes børn.
19 Men dersom I ikke har tro, håb og kærlighed, kan I intet gøre.
20 Strid ikke mod nogen kirke, uden mod djævelens.
21 Påtag jer Kristi navn og tal sandhed med alvor.
22 Og så mange, som omvender sig og bliver døbt i mit navn, hvilket er Jesus Kristus, og holder ud indtil enden, skal blive frelst.
23 Se, Jesus Kristus er det navn, der er givet af Faderen, og der gives ikke noget andet navn, hvorved menneskene kan blive frelst.
24 Derfor må alle mennesker påtage sig det navn, der er givet af Faderen; thi ved det navn skal de kaldes på den yderste dag.
25 Dersom de derfor ikke kender det navn, hvorved de skal kaldes, kan de ikke få del i min Faders rige.
26 Og se, der findes andre, som er kaldet til at forkynde mit evangelium, både for ikke-jøde og jøde.
27 Ja, tolv, og de skal være mine disciple, og de skal påtage sig mit navn. Og disse tolv skal bestå af sådanne, som vil påtage sig mit navn af et oprigtigt hjerte.
28 Og dersom de nærer ønske om at påtage sig mit navn af et oprigtigt hjerte, er de kaldet til at gå ud i hele verden og forkynde mit evangelium for al skabningen.
29 Og de samme er af mig blevet bemyndiget til at døbe i mit navn i overensstemmelse med det, der er skrevet.
30 Og det, som er skrevet, har I for jer; og I må udføre det efter de ord, der er skrevet.
31 Og nu taler jeg til de tolv: Se, min nåde er jer nok. I må vandre retskaffent for mig og ikke synde.
32 Og se, I er blevet beskikket af mig til at ordinere præster og lærere, til at forkynde mit evangelium gennem den Helligånds kraft, som er i jer, og i overensstemmelse med Guds kald og gaver til menneskene.
33 Og jeg, Jesus Kristus, jeres Herre og jeres Gud, har sagt det.
34 Disse ord er ikke af mennesker eller noget menneskes, men er mine. Derfor skal I vidne om, at de er mine og ikke et menneskes.
35 Thi det er min røst, som kundgør jer dem, og de gives jer ved min Ånd, og gennem min kraft kan I læse dem for hinanden, og om det ikke var ved min kraft, kunne I ikke have dem.
36 Derfor kan I bevidne, at I har hørt min røst, og at I kender mine ord.
37 Og se, nu pålægger jeg dig, Oliver Cowdery, og ligeledes dig, David Whitmer, at I udsøger de tolv, som har den attrå, hvorom jeg har talt.
38 Og på deres attrå og gerninger skal I kende dem.
39 Og når I har fundet dem, skal I vise dem disse ting.
40 I skal falde ned og tilbede Faderen i mit navn.
41 Og I skal prædike for verden og sige: Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn.
42 Thi alle mennesker må omvende sig og lade sig døbe, ikke alene mænd, men også kvinder og børn, der er kommet til skelsår og alder.
43 Og da I nu har modtaget dette, må I holde mine bud i alle ting.
44 Og gennem jer vil jeg udføre et vidunderligt værk blandt menneskenes børn, så mange vil blive overbevist om deres synder og omvende sig og komme i min Faders rige.
45 Derfor overgår de velsignelser, jeg giver jer, alt.
46 Og dersom I ikke holder mine bud, efter at I har modtaget dette, kan I ikke blive frelst i min Faders rige.
47 Se, jeg, Jesus Kristus, jeres Herre, Gud og Forløser, har talt det ved min Ånds kraft. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3