Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 11
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til broderen Hyrum Smith i Harmony, Pensylvanien, i maj 1829. Denne åbenbaring blev modtaget gennem Urim og Tummim som svar på Josephs påkaldelse og spørgsmål. - Fremkomsten af et stort og vidunderligt værk forkyndes. - Hyrum formanes indtil videre at afholde sig fra at prædike, da han endnu ikke er blevet døbt og ordineret. - Guds gave bliver ham lovet, så snart han er beredt på at modtage den. - Kirkens organisering antydes. - Hyrum formanes til at lære at kende Guds ord, førend han forsøger at forkynde det. - Advares mod at fornægte åbenbaringens og profetiens ånd.
1 Et stort og vidunderligt værk er ved at komme frem blandt menneskenes børn.
2 Se, jeg er Gud; giv agt på mit ord, der er levende og kraftigt og skarpere end et tveægget sværd og trænger igennem, indtil det deler ledene såvel som marv; giv derfor agt på mit ord.
3 Se, marken er allerede hvid til høsten; derfor må den, der ønsker at høste, bruge sin segl af al magt og høste, medens det er dag, så han kan opnå evig frelse for sin sjæl i Guds rige.
4 Ja, den, der vil bruge sin segl og høste, er kaldet af Gud.
5 Om du derfor vil bede, skal du få, om du banker på, så skal der lukkes op for dig.
6 Og da du nu har spurgt, så siger jeg dig: Hold mine bud og søg at fremme og styrke Zions sag.
7 Søg ikke efter rigdomme, men efter visdom, og se, Guds hemmeligheder skal åbenbares for dig, og da skal du blive rig. Se, den, der har det evige liv, er rig.
8 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at der skal gives dig, efter som din bøn er til mig, og dersom du ønsker det, skal du blive midlet til at gøre meget godt i denne slægt.
9 Forkynd intet andet end omvendelse til denne slægt. Hold mine bud og bistå med at fremme mit værk i overensstemmelse med mine bud, så skal du blive velsignet.
10 Se, du har en gave, eller du skal få en gave, dersom du vil bede derom i tro med oprigtigt hjerte og sætte din lid til Jesu Kristi kraft eller til min kraft, der taler til dig.
11 Thi se, det er mig, som taler; se, jeg er lyset, som skinner i mørket, og ved min kraft giver jeg dig disse ord.
12 Og nu, sandelig, sandelig siger jeg dig: Forlad dig på den Ånd, der leder dig til det gode, ja, som får dig til at handle retskaffent, at vandre ydmygt og dømme retfærdigt; thi det er min Ånd.
13 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Jeg vil give dig af min Ånd, som kan oplyse din forstand og opfylde din sjæl med glæde.
14 Og da skal du vide, eller gennem denne skal du lære at kende alt, hvad du begærer af mig angående det, der hører til retfærdighed, idet du tror på mig, at du skal modtage det.
15 Se, jeg byder dig, at du ikke skal tro, at du er kaldet til at prædike, førend du virkelig er kaldet.
16 Vent endnu en liden tid, til du får mit ord, min klippe, min kirke og mit evangelium, så du med vished kan kende min lære.
17 Og se, da skal det ske dig efter dit ønske, efter din tro.
18 Hold mine bud, vær stille, ty til min Ånd.
19 Hold dig nær til mig af hele dit hjerte, så du kan hjælpe med til at bringe det for lyset, hvorom jeg har talt, nemlig oversættelsen af mit værk. Vær tålmodig, indtil du har gjort det færdigt.
20 Se, det er din gerning at holde mine bud med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele dit sind.
21 Søg ikke at forkynde mit ord, men søg først at få mit ord, så skal din tunge blive løst, og dersom du ønsker det, skal du få min Ånd og mit ord, ja, Guds kraft til at overbevise menneskene.
22 Men vær nu stille, gransk mit ord, som er gået ud til menneskenes børn og ligeledes mit ord, som skal komme ud bland menneskenes børn, eller det, som nu bliver oversat, ja, indtil du har modtaget alt, hvad jeg vil skænke menneskenes børn i denne slægt, og siden skal andet blive tillagt.
23 Se, du er Hyrum, min søn, søg Guds rige, og alt skal tillægges i overensstemmelse med det, som er ret.
24 Byg på min klippe, som er mit evangelium.
25 Fornægt ikke åbenbaringens ånd, ej heller profetiens ånd; thi ve den, der fornægter disse ting.
26 Fyld dit hjertes skatkammer, indtil den i min visdom bestemte tid kommer, da du skal gå ud.
27 Se, jeg taler til alle, som attråer det gode og har grebet til seglen for at høste.
28 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn. Jeg er verdens liv og lys.
29 Jeg er den, der kom til mine egne; men mine egne tog ikke imod mig.
30 Men sandelig, sandelig siger jeg dig, at så mange, som antager mig, vil jeg give magt til at blive Guds sønner, ja, de, som tror på mit navn. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3