Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 10
Åbenbaring, givet til Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i sommeren 1828. -- Herren underretter heri profeten Joseph Smith om de ændringer, som ugudelige mennesker har foretaget i de første 116 manuskriptsider i Mormons Bog, som Martin Harris, til hvem arkene midlertidigt var blevet betroet, havde mistet. Sammenlign afsnit 3. Se History of the Church, bind 1, side 21-23. Den ondsindede plan var at afvente den forventede nye oversættelse af den oprindelige del, der var blevet stjålet, og så latterliggøre oversætteren ved at påvise de uoverensstemmelser, der var fremkommet ved ændringerne. At denne skændige plan var blevet undfanget af djævelen og var Herren bekendt, endog da Mormon, den gamle nephitiske historieskriver, foretog en forkortelse af de forefundne plader, vises i Mormons Bog. Se Mormons Ord 3-7.
1 Se, nu siger jeg dig: Eftersom du overlod de skrifter, som du fik magt til at oversætte gennem Urim og Tummim i en ugudelig mands hænder, har du mistet dem.
2 Og på samme tid mistede du også din gave, og dit sind blev formørket.
3 Men nu har du dog fået den igen, se derfor til, at du forbliver trofast og bliv ved, indtil du har oversat den øvrige del af oversættelsen, som du har påbegyndt.
4 Gå ikke hurtigere frem og arbejd ikke mere på oversættelsen, end dine kræfter og evner tillader dig, men vær flittig til enden.
5 Bed altid, så du må vinde sejr, ja, så at du kan overvinde Satan og slippe ud af hænderne på Satans tjenere, der understøtter hans værk.
6 Se, de har forsøgt at tilintetgøre dig. Ja, selv den mand, du stolede på, har forsøgt at tilintetgøre dig.
7 Og derfor sagde jeg, at han var et ugudeligt menneske; thi han har forsøgt at borttage det, der var betroet dig. Han har også forsøgt at tilintetgøre din gave.
8 Og da du har overladt det skrevne i hans hænder, se, så har ugudelige mennesker taget det fra dig.
9 Du har altså overdraget det, der er helligt, til ugudelighed.
10 Og se, Satan har indgivet dem det i hjertet at forandre de ord, du har ladet skrive, eller som du har oversat, og som er udgået af dine hænder.
11 Og se, jeg siger dig: Da de har forandret ordene, giver de en anden mening end den, du har oversat og ladet skrive.
12 Og således har djævelen forsøgt at lægge en listig plan for at tilintetgøre dette værk.
13 Thi han har indgivet dem i hjertet, at de skulle gøre dette for at kunne udsprede den løgn, at de havde fanget dig i de ord, som du foregav at oversætte.
14 Sandelig siger jeg dig, at jeg ikke vil tillade Satan at udføre sin onde plan.
15 Thi se, han har indgivet dem i hjertet, at de skulle forlede dig til at friste Herren din Gud ved at bede om en ny oversættelse.
16 Og se, de siger og tænker i deres hjerte: Vi vil se, om Gud har givet ham magt til at oversætte; om så er, vil han give ham den magt en gang til.
17 Og dersom Gud giver ham den magt en gang til, eller om han oversætter igen - eller med andre ord, dersom han frembringer de samme ord, se, da har vi de samme hos os og har forandret dem.
18 Og de vil da ikke stemme overens, og vi vil sige, at hans ord er løgn, og at han ingen magt eller gave ejer.
19 Således vi vi tilintetgøre ham og hans værk, og vi vil gøre det, for at vi ikke til slut skal beskæmmes, men at vi kan blive æret af verden.
20 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Satan har stor indflydelse på deres hjerte. Han ægger dem til at øve ondt mod det gode.
21 Og deres hjerter er fordærvede og fulde af ugudelighed og vederstyggeligheder, og de elsker mørket mere end lyset, fordi deres gerninger er onde; derfor vil de ikke bede til mig.
22 Satan opægger dem for at føre deres sjæle til fordærvelse.
23 Og således har han lagt en listig plan og tror, at han kan tilintetgøre Guds værk; men jeg vil kræve dette af deres hænder, og det skal blive dem til skam og fordømmelse på dommens dag.
24 Ja, han opægger deres hjerte til vrede mod dette værk
25 og siger til dem: Bedrag og vær på vagt, så I kan tilintetgøre det; se, det skader ikke jer. Således smigrer han dem og siger, at det ikke er nogen synd at lyve, om man gør det for dermed at gribe et andet menneske i løgn, for at det kan tilintetgøres.
26 Således smigrer han dem og fører dem til sig, indtil han drager deres sjæl ned i helvede og fanger dem i deres egen snare.
27 Og således går han op og ned, frem og tilbage på jorden og søger at fordærve menneskenes sjæle.
28 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Ve den, der lyver for at bedrage, fordi han formoder, at en anden lyver for at bedrage; thi sådanne skal ikke undfly Guds dom.
29 Se, de har forandret disse ord, fordi Satan siger til dem: Han har bedraget jer! Og således lokker han dem til at gøre uret og få dig til at friste Herren din Gud.
30 Se, jeg siger dig, at du skal ikke igen oversætte de ord, der er kommet dig af hænde.
31 Thi se, de skal ikke få lov til at fuldbyrde deres onde planer med deres løgn mod disse ord. Thi se, dersom du skulle skrive de samme ord om igen, ville de dog sige, at du har løjet, at du har foregivet at kunne oversætte, men at du har modsagt dig selv.
32 Og se, de ville offentliggøre det, og Satan ville forhærde menneskenes hjerter og opægge dem til vrede imod dig, så de ikke vil tro mine ord.
33 Således tænker Satan at kunne overvælde dit vidnesbyrd i denne slagt, for at værket ikke skal have fremgang i denne slægt.
34 Men se, her er visdom, og selv om jeg åbenbarer dig visdom og giver dig befaling om, hvad du skal gøre med hensyn til disse ting, skal du ikke vise verden det, førend du har afsluttet oversættelsen.
35 Vær ikke forundret over, at jeg sagde til dig: Her er visdom, vis det ikke til verden; thi jeg sagde, vis det ikke til verden, for at du kan blive bevaret.
36 Se, jeg siger ikke, at du ikke skal vise det til de retfærdige.
37 Men da du ikke altid kan afgøre, hvem der er retfærdig, eller til enhver tid skelne de ugudelige fra de retfærdige, så siger jeg dig: Ti stille dermed, indtil jeg anser det for passende at gøre verden bekendt med alle ting angående denne sag.
38 Og nu, sandelig siger jeg dig, at en beretning om det, du har skrevet, og som du lod slippe ud af hænderne på dig, er indgraveret på Nephis plader.
39 Ja, og du erindrer også, der blev sagt i samme skrift, at der fandtes en udførligere beretning om disse ting på Nephis plader.
40 Og da nu den beretning, der er indgraveret på Nephis plader, er meget udførligere angående de ting, som jeg i min visdom ville bringe til menneskenes kundskab gennem denne beretning,
41 skal du oversætte skrifttegnene på Nephis plader, til du kommer til kong Benjamins regering, eller til du kommer til det, som du har i behold.
42 Og se, du skal udgive det som Nephis optegnelse, og således vil jeg beskæmme dem, der har forandret mine ord.
43 Jeg kan ikke tillade dem at tilintetgøre mit værk; ja, jeg vil vise dem, at min visdom er større end djævelens list.
44 Se, de har blot en del eller en forkortelse af Nephis beretning.
45 Se, der er mange ting indgraveret på Nephis plader, der kaster større lys over mit evangelium; derfor er det i overensstemmelse med min visdom, at du oversætter første del af Nephis optegnelser og udgiver dem i dette værk.
46 Og se, det øvrige af dette værk indeholder alle de dele af mit evangelium, som mine hellige profeter, ja, og ligeså mine disciple, bad mig i deres bønner lade komme frem til dette folk.
47 Og jeg sagde til dem, at der skulle gives dem efter deres tro i deres bønner.
48 Ja, og de troede, at mit evangelium, som jeg gav dem at prædike på deres tid, skulle komme til deres brødre, lamaniterne, og til alle, der ved deres frafald var blevet lamaniter.
49 Men dette er ikke alt - de troede også, når de bad, at dette evangelium skulle forkyndes for andre nationer, som eventuelt kunne komme i besiddelse af dette land.
50 Og således efterlod de gennem deres bønner en velsignelse over dette land, at hver den, der i dette land ville tro på dette evangelium, skulle have evigt liv.
51 Og at det måtte blive frit for alle, hvilken nation, slægt, tungemål eller folk, de end tilhørte.
52 Og se, i overensstemmelse med deres tro i deres bønner vil jeg bringe denne del af mit evangelium til mit folks kundskab. Se, jeg bringer det ikke frem for at tilintetgøre det, som de allerede har modtaget, men for at opbygge det.
53 Og derfor har jeg sagt, at dersom denne slægt ikke forhærder sit hjerte, vil jeg opbygge min kirke blandt den.
54 Dette siger jeg ikke for at ødelægge min kirke, men for at opbygge den.
55 Derfor behøver de, som tilhører min kirke, ikke at frygte; thi sådanne skal arve himmeriges rige.
56 Men de, som ikke frygter mig eller holder mine bud, men bygger egne kirker for vindings skyld, ja, alle, der handler ugudeligt og opbygger djævelens rige, sandelig, sandelig siger jeg dig, at det er dem, som jeg vil forurolige og få til at skælve og bæve i deres indre.
57 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn. Jeg kom til mine egne, og mine egne tog ikke imod mig.
58 Jeg er lyset, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke.
59 Jeg er den, som sagde til mine disciple: Jeg har andre får, som ikke hører til denne fold. Og der var mange, som ikke forstod mig.
60 Men jeg vil vise dette folk, at jeg havde andre får, og at de var en gren af Jakobs hus.
61 Og jeg vil bringe de vidunderlige gerninger, som de gjorde i mit navn, frem i lyset.
62 Ja, jeg vil også bringe mit evangelium, som det blev prædiket for dem, frem i lyset, og se, de skal ikke forkaste det, som du har modtaget, men opbygge det og åbenbare det sande indhold af min lære, ja, den eneste lære, der er af mig.
63 Og jeg gør dette for at stadfæste mit evangelium, så at der ikke skal findes så megen strid. Ja, Satan opægger folkets hjerte til strid angående mine læresætninger, og heri begår de fejl; thi de fordrejer skriften og forstår den ikke.
64 Derfor vil jeg klarlægge denne store hemmelighed for dem.
65 Thi se, jeg vil samle dem, ligesom en høne samler sine kyllinger under vingerne, dersom de ikke forhærder deres hjerte.
66 Ja om de vil, kan de komme og uhindret drikke af livets vand.
67 Se, dette er min lære: Hver og en, som omvender sig og kommer til mig, tilhører min kirke.
68 Den, der lærer mere eller mindre en dette, er ikke af mig, men imod mig. Derfor tilhører han ikke min kirke.
69 Og se nu, den, der er af min kirke og vedbliver at tilhøre den til enden, vil jeg grundfæste på min klippe, og helvedes porte skal ikke få overhånd over ham.
70 Kom nu hans ord i hu, som er verdens liv og lys, din Forløser, din Herre og din Gud. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3