Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 6
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pensylvanien, i april 1829. Oliver Cowdery begyndte sit arbejde som skriver ved oversættelsen af Mormons Bog d. 7. april 1829. Han havde allerede modtaget en guddommelig kundgørelse, der forsikrede ham om sandheden af Josephs vidnesbyrd angående pladerne, hvorpå Mormons Bog var indgraveret. Joseph spurgte Herren gennem Urim og Tummim og modtog dette svar. Se History of the Church, bind 1, side 32-35. - Olivers tjenstvillighed roses; der bliver lovet ham og Joseph Smith store velsignelser.
1 Et stort og vidunderligt værk er ved at komme frem blandt menneskenes børn.
2 Se, jeg er Gud. Giv agt på mit ord, der er levende og kraftigt og skarpere end et tveægget sværd og trænger igennem, indtil det deler led såvel som marv; giv derfor agt på mine ord.
3 Se, marken er allerede hvid til høsten; derfor må den, som ønsker at høste, bruge seglen med al kraft og høste, medens det er dag, så han kan samle sig evig frelse for sin sjæl i Guds rige.
4 Ja, den, som vil bruge sin segl og høste, er kaldet af Gud.
5 Derfor, dersom I beder, skal I få, bank på, så skal der lukkes op for jer.
6 Og nu, da I har bedt, se, så siger jeg jer: Hold mine bud og søg at fremme og grundfæste Zions sag.
7 Tragt ikke efter rigdom, men efter visdom, og se, Guds hemmeligheder skal blive udfoldet for jer, og da vil I være rige. Se, den, der ejer det evige liv, er rig.
8 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I begærer af mig, skal gives jer, og dersom I vil, skal I blive er redskab til at gøre meget godt i denne slægt.
9 Tal ikke andet end omvendelse til denne slægt, hold mine bud og hjælp til med at fremme mit værk i overensstemmelse med mine bud, og I skal blive velsignet.
10 Se, du har en gave, og velsignet er du på grund af den gave. Kom i hu, at den er hellig og kommer fra oven.
11 Og dersom du vil forske, så skal du lære at kende hemmeligheder, som er store og vidunderlige. Derfor skal du bruge din gave til at udforske det, der er skjult og føre mange til kundskab om sandheden, ja, overbevise dem om deres vejs vildfarelse.
12 Gør ikke din gave bekendt for nogen, der ikke har samme tro som du. Driv ikke spøg med hellige ting.
13 Om du vil gøre det gode og holde trofast ud til enden, skal du blive frelst i Guds rige, hvad der er den største af alle Guds gaver; thi der findes ingen større gave end frelsens gave.
14 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Velsignet er du, for hvad du har gjort; thi du har søgt vejledning hos mig, og se, du har fået min Ånds belæring, så ofte som du har begæret det. Havde det ikke været så, ville du ikke være kommet der, hvor du nu er.
15 Se, du ved, du har søgt vejledning hos mig, og at jeg har oplyst din forstand, og jeg siger dig dette, for at du kan vide, at du er blevet oplyst gennem sandhedens ånd.
16 Ja, jeg siger dig dette, for at du kan vide, at ingen uden Gud kender dine tanker og dit hjertes hensigter.
17 Jeg siger dig det som et vidnesbyrd om, at de ord eller det værk, som du har skrevet, er sandhed.
18 Vær derfor flittig, stå min tjener Joseph trolig bi i alle vanskeligheder, han måtte komme i for ordets skyld.
19 Mind ham om hans fejl og tag imod formaning af ham. Vær tålmodig, alvorlig og mådeholden. Hav tålmodighed, tro, håb, og kærlighed.
20 Se, du er Oliver, og jeg har talt til dig, fordi du har ønsket det. Gem derfor disse ord i dit hjerte. Vær tro og nidkær i at holde Guds bud, og jeg vil slutte dig i min kærligheds arme.
21 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn. Jeg er den, der kom til mine egne, og mine egne modtog mig ikke. Jeg er lyset, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke.
22 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at dersom du ønsker mere vidnesbyrd, så kom den nat i hu, da du råbte til mig i dit hjerte for at få sandheden om disse ting at vide.
23 Gød jeg ikke fred i din sjæl med henblik på denne sag? Hvad større vidnesbyrd kan du have end Guds vidnesbyrd?
24 Og se, du har fået et vidnesbyrd; thi når jeg har fortalt dig det, som intet andet menneske kender, har du da ikke fået et vidnesbyrd?
25 Og se, jeg skænker dig en gave, dersom du ønsker den af mig, nemlig at oversætte, som min tjener Joseph.
26 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at der findes optegnelser, som indeholder meget af mit evangelium, men som er blevet holdt tilbage på grund af folkets ugudelighed.
27 Og nu befaler jeg dig, at dersom du nærer ønske om at gøre det gode - et ønske om at samle dig skatte i himlen - da skal du være behjælpelig med, ved din gave, at bringe de dele af mine hellige skrifter, som har været skjult på grund af ugudelighed, frem i lyset.
28 Og se, nu giver jeg dig og ligeledes min tjener Joseph denne gaves nøgler, der skal bringe dette værk frem i lyset; og ved to eller tre vidners mund skal hvert ord stadfæstes.
29 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Om de forkaster mine ord og den del af mit evangelium og værk, så er I dog velsignede; thi de kan ikke gøre mere mod jer, end de har gjort imod mig.
30 Og om de gør imod jer, som de har gjort imod mig, velsignede er I, thi I skal bo hos mig i herlighed.
31 Men dersom de ikke forkaster mine ord, der skal blive stadfæstet ved det vidnesbyrd, som skal gives, da er de velsignede, og da skal I glæde jer over frugten af jeres arbejde.
32 Sandelig, sandelig siger jeg jer, ligesom jeg sagde til mine disciple: Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn for at tage stilling til en sag, dér vil jeg være midt ibland dem, og således vil jeg være midt iblandt jer.
33 Frygt ikke for at gøre det gode, mine sønner, thi hvad I sår, skal I også høste; thi dersom I derfor sår det gode, skal I også høste det gode som belønning derfor.
34 Frygt derfor ikke, lille hjord! Gør godt! Lad jord og helvede forene sig imod dig; thi dersom I er bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd.
35 Se, jeg fordømmer jer ikke; gå bort og synd ikke mere. Udfør med alvor det arbejde, jeg har befalet jer.
36 Vend alle jeres tanker mod mig. Tvivl ikke, frygt ikke.
37 Betragt sårene i min side og naglegabene i mine hænder og fødder; vær tro; hold mine bud, og I skal arve himmeriges rige. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3