Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 3
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i juli 1828 i Harmony, Pensylvanien, angående tabet af visse manuskripter af første del af Mormons Bog, som Joseph kun modstræbende havde betroet Martin Harris, der en kort tid havde virket som skriver ved oversættelsen af Mormons Bog. Denne åbenbaring blev givet gennem Urim og Tummim. Se History of the Church, bind 1, side 21. Sammenlign afsnit 10.
1 Guds værk, planer og hensigter kan ikke forpurres, ej heller kan de tilintetgøres.
2 Thi Gud vandrer ikke på krogede stier, ej heller vender han sig til højre eller venstre, afviger heller ikke fra det, han har sagt; derfor er hans stier rette, og hans kurs er et og samme evige kredsløb.
3 Kom i hu, kom i hu, at det ikke er Guds værk, der forstyrres, men menneskenes gerning.
4 Thi selv om et menneske har haft mange åbenbaringer og haft magt til at gøre mange kraftige gerninger, må han dog falde og pådrage sig en retfærdig Guds vrede, dersom han roser sig af sin egen styrke, ringeagter Guds råd og følger sin egen viljes og sine syndige lysters drift.
5 Se, dette blev dig anbetroet, og hvor strenge var ikke dine instruktioner; og kom de forjættelser i hu, der blev givet dig, forudsat at du ikke overtræder dem.
6 Og se, hvor ofte har du ikke overtrådt Guds befalinger og love og ladet dig overtale dertil af mennesker.
7 Thi se, du skulle ikke have frygtet mennesker mere end Gud. Om end menneskene tilsidesætter Guds råd og foragter hans ord,
8 skulle du dog have været trofast, og han ville have udstrakt sin arm og beskyttet dig imod alle modstanderens gloende pile, og han ville have været med dig i hver prøvelsens stund.
9 Se, du er Joseph, og du blev udvalgt til at udføre Herrens værk; men dersom du ikke passer på, vi du falde på grund af overtrædelse.
10 Men kom i hu, at Gud er barmhjertig. Omvend dig derfor fra det, som du har gjort, og som strider mod den befaling, jeg har givet dig, og da er du stadig udvalgt og er atter kaldet til arbejdet.
11 Dersom du ikke gør det, skal du overlades til dig selv og blive som andre mennesker og ikke længere have oversættelsesgaven.
12 Og da du gav det fra dig, som Gud havde givet dig kraft og indsigt til at oversætte, da overgav du det, der var helligt, i hænderne på en ugudelig mand,
13 som har tilsidesat Guds råd og brudt de helligste løfter, der var blevet gjort for Gud, og som har forladt sig på sin egen dømmekraft og rost sig af sin egen visdom.
14 Og dette er grunden til, at du har mistet dine forrettigheder for en tid;
15 thi du har tilstedt, at din vejlederes råd er blevet trådt under fode fra begyndelsen.
16 Dog skal mit værk have fremgang; thi ligesom kundskaben om Frelseren kom til verden gennem jødernes vidnesbyrd, således skal kundskaben om en Frelser komme til mit folk.
17 Og til nephiterne, jakobiterne, josephiterne og zoramiterne gennem deres forfædres vidnesbyrd -
18 Og dette vidnesbyrd skal komme til lamaniternes, lemueliternes og ismaeliternes kundskab, de, som er nedsunket i vantro som følge af fædrenes ugudelighed, hvem Herren gav lov til at udrydde deres brødre, nephiterne, på grund af disses ugudelighed og vederstyggeligheder.
19 Og netop i dette øjemed er disse plader blevet bevaret, som indeholder disse optegnelser, at Herrens forjættelser, som han gav sig folk, må gå i opfyldelse,
20 nemlig, at lamaniterne måtte komme til kundskab om deres fædre, kende Herrens forjættelser, tro evangeliet, forlade sig på Jesu Kristi fortjeneste og blive forherliget gennem tro på hans navn og blive frelst gennem omvendelse. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3