Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 1
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831. Allerede før den tid havde Herren givet mange åbenbaringer, og samlingen af disse for offentliggørelse i bogform var et af hovedemnerne, der blev truffet afgørelse om på konferencen. Se History of the Church, bind 1, side 222. - Dette afsnit udgør Herrens forord til de lærdomme, pagter og befalinger, der er givet i denne uddeling. - Advarsel og befaling til Kirken og til jordens indbyggere i almindelighed. - Præstedømmets fuldmagt og myndighed i denne uddeling bekræftet. - Vor Herres Jesu Kristi andet komme forudsagt. - Mormons Bogs ægthed bekræftet.
1 Hør, o, I min kirkes folk, siger hans røst, som bor i det høje, og hvis øjne hviler på alle mennesker. Ja, sandelig siger jeg: Hør, I folk, som er langt borte, og I, som bor på øerne i havet, lyt alle.
2 Thi sandelig, Herrens røst lyder til alle mennesker, og ingen skal kunne undfly. Der findes intet øje, som ikke skal se, ej heller øre, som ikke skal høre, ej heller hjerte, som ikke skal gennembores.
3 De genstridige skal rammes af megen sorg, thi deres uretfærdighed skal forkyndes fra hustagene, og deres hemmelige gerninger skal åbenbares.
4 Og en advarselsrøst skal gå ud til alle mennesker gennem mine disciples mund, som jeg har udvalgt i disse sidste dage.
5 De skal gå ud, og ingen skal kunne hindre dem; thi jeg, Herren, har befalet dem at gå.
6 Se, dette er min fuldmagt og mine tjeneres fuldmagt og mit forord til mine befalingers bog, som jeg har givet dem at kundgøre for jer, o, I jordens indbyggere.
7 Derfor, frygt og skælv, o, I folk; thi, hvad jeg, Herren, har bestemt deri, skal gå i opfyldelse.
8 Og sandelig siger jeg jer: Dem, der går ud med dette budskab til jordens indbyggere, er givet magt til at binde de vantro og genstridige, både på jorden og i himlen.
9 Ja, sandelig, at besegle dem til den dag, da Guds vrede skal udøses uden mål over de ugudelige.
10 Ja, indtil den dag, da Herren skal komme for at gengælde hvert menneske efter dets gerninger og tilmåle enhver med det mål, hvormed han har tilmålt sine medmennesker.
11 Derfor lyder nu Herrens røst over hele jorden, så alle, som vil, kan høre:
12 Bered jer, bered jer for det, som skal komme; thi Herren er nær.
13 Og Herrens vrede er optændt; thi på himlen kredser hans sværd, og det skal slå ned på jordens indbyggere.
14 Og Herrens arm skal åbenbares. Og dagen kommer, da de, der ikke vil høre Herrens røst eller hans tjeneres røst, ej heller give agt på profeternes eller apostlenes ord, skal udryddes af folket.
15 Thi de er afveget fra mine forordninger og har brudt min evige pagt.
16 De søger ikke Herren for at indføre hans retfærdighed, men enhver vandrer på sin egen vej og efter sin egen guds billede, hvis billede er i verdens lignelse, og hvis væsen er en afguds væsen, som bliver gammelt og skal forgå i Babylon, ja, Babylon den store, der skal falde.
17 Derfor har jeg, Herren, kaldt min tjener Joseph Smith jun. og talt til ham fra himlen og givet ham befalinger, da jeg vidste, at ulykker skulle ramme jordens indbyggere.
18 Jeg har også givet andre befaling om at forkynde dette for verden. Og det er altsammen sket for at opfylde det, som er skrevet ved profeterne.
19 De svage i denne verden skal komme frem og nedbryde de stærke og mægtige, for at mennesket ikke skal gå i rette med sin næste eller fæste lid til sin arms styrke;
20 men at enhver måtte kunne tale i Gud Herrens navn, han, som er verdens Frelser,
21 så at tro må tiltage på jorden,
22 og min evige pagt oprettes,
23 så mit evangeliums fylde må forkyndes gennem de svage og ringe til jorden yderste grænser, ja, endog for konger og regenter.
24 Se, jeg er Gud og har talt det. Disse befalinger er af mig og blev givet mine tjenere i deres svaghed efter deres sprog, for at de måtte kunne forstå dem.
25 Og dersom de tog fejl, at det da måtte tilkendegives dem.
26 Og at de, når de søgte visdom, da måtte blive undervist.
27 Og dersom de syndede, at de da måtte blive revset og omvende sig.
28 Og når de var ydmyge, at de måtte blive styrket og velsignet fra det høje og få vejledning fra tid til anden.
29 Og at min tjener Joseph Smith jun. - efter at have modtaget nephiternes optegnelser - måtte få kraft til at oversætte Mormons Bog ved Guds nåde og kraft.
30 Og at ligeledes de, som fik disse befalinger, måtte få magt til at lægge grundvolden til denne kirke og bringe den ud at dunkelhed og mørke, den eneste sande og levende kirke på hele jordens overflade, hvori jeg, Herren, har velbehag. Dette siger jeg om Kirken i almindelighed og ikke om dens enkelte medlemmer.
31 Thi jeg, Herren, kan ikke se på synd med den ringeste eftergivenhed.
32 Dog skal den, der omvender sig og holder Herrens befalinger, tilgives.
33 Men den, som ikke omvender sig, ham skal endog fratages det lys, som han har modtaget; thi min Ånd skal ikke for evigt trættes med menneskene, siger Hærskarernes Herre.
34 Og atter, sandelig siger jeg jer, o, I jorden indbyggere: Jeg, Herren, vil kundgøre disse ting for alt kød.
35 Thi hos mig er der ikke personsanseelse, og jeg vil, at alle mennesker skal vide, at den dag snart kommer - selve timen er endnu ikke kommet, men er nær forhånden - da fred skal borttages fra jorden, og djævelen skal have magt over sit eget rige.
36 Men Herren vil også have magt over sine hellige og regere midt iblandt dem og komme ned til dom over Idumæa, eller verden.
37 Ransag disse befalinger, thi de er sande og troværdige, og de profetier og forjættelser, som de indeholder, skal alle gå i opfyldelse.
38 Hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg undskylder mig ikke; og selv om himlen og jorden forgår, skal mit ord dog ikke forgå, men skal gå i opfyldelse, enten ved min egen røst eller mine tjeneres, thi det er det samme.
39 Thi se og giv agt! Herren er Gud, og Ånden bærer vidnesbyrd, og vidnesbyrdet er sandt, og sandheden består i al evighed. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3