Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bok / Almas bok
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten pådanskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 36
Almas befallningar till sin son helaman. Omfattande trettiosjätte och trettiosjunde kapitlen.
1 Min son, hör mina ord, ty jag ger dig min ed på att om du håller Guds befallningar, skall du hava framgång i landet.
2 Jag önskar, att du skall göra såsom jag har gjort och komma ihåg våra fäders fångenskap, ty de voro i träldom, och ingen annan än Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud kunde befria dem, och han befriade dem förvisso i deras lidanden.
3 Nu, o min son Helaman! Se, du är i din ungdom, och därför beder jag dig att villigt höra mina ord och lära av mig, ty jag vet väl, att var och en som sätter sin lit till Gud skall få bistånd i sina prövningar, sina bekymmer och sina lidanden och bliva upphöjd på den yttersta dagen.
4 Jag önskar ej, att du skall tro, att jag vet detta av mig själv -icke av det timliga utan det andliga sinnet, icke av det köttsliga förståndet utan av Gud.
5 Se, nu säger jag dig, att om jag icke hade blivit född av Gud, skulle jag icke hava känt till dessa sanningar, men Gud har uppenbarat dem för mig genom sin helige ängels mun, icke till följd av min egen värdighet.
6 Ty jag gick omkring i sällskap med Mosiahs söner och försökte nedriva Guds kyrka, men se, Gud sände sin helige ängel för att hejda oss på vägen.
7 Se, han talade till oss som med tordönets röst, och hela marken darrade under våra fötter och vi föllo till jorden, ty Herrens fruktan grep oss.
8 Men se, rösten sade till mig: Stå upp! Jag reste mig och stod upp och jag såg ängeln.
9 Han sade till mig: Även om du själv vill omkomma, så försök dock ej mera att nedriva Guds kyrka.
10 Och det begav sig, att jag föll till jorden, och under en tidrymd av tre dagar och tre nätter kunde jag icke öppna min mun, ej heller kunde jag begagna mina lemmar.
11 Ängeln talade mycket mera till mig, vilket mina bröder men icke jag hörde, ty när jag hörde orden: Även om du själv vill omkomma, så försök dock ej mera nedriva Guds kyrka, träffades jag av så stor skräck och bestörtning vid tanken på att jag kanske skulle omkomma, att jag föll till jorden och hörde ej mera.
12 Men jag plågades av oändligt kval, ty min själ var i högsta grad söndersliten och plågad av alla mina synder.
13 Ja, jag kom ihåg alla mina synder och missgärningar för vilka jag led helvetets pina. Ja, jag insåg, att jag hade gjort uppror emot min Gud och att jag icke hade hållit hans heliga bud.
14 Ja, jag hade även mördat många av hans barn, eller rättare, jag hade lett dem bort till undergång. Ja, slutligen hade mina missgärningar blivit så stora, att blotta tanken på att komma fram för min Guds ansikte plågade min själ med obeskrivlig fasa.
15 O, tänkte jag, om jag kunde bliva fördriven och tillintetgjord, både själ och kropp, så att jag icke måtte ställas fram för min Guds ansikte för att dömas av mina gärningar.
16 I tre dagar och tre nätter plågades jag liksom med en fördömd själs kval.
17 Medan jag sålunda sönderslets av minnet om mina många synder, se, då kom jag även ihåg, att jag hade hört min fader profetera för människorna, att en viss Jesus Kristus, en Guds Son, skulle komma för att försona för världens synder.
18 När denna tanke kommit till mitt sinne, anropade jag honom i mitt hjärta: O, Jesus, du Guds Son, förbarma dig över mig, som är fångad i bitterhetens galla och innesluten i dödens eviga kedjor.
19 Se, när jag nu hade tänkt detta, kände jag icke längre mina kval, ja, jag blev icke mera sönderriven av minnet om mina synder.
20 O, vilken glädje! Vilket underbart ljus jag såg! Ja, min själ var fylld med glädje, lika stor som min pina varit.
21 Jag säger dig, min son, att det icke kunde finnas något så ihållande häftigt och så bitande som mitt kval var. Ja, åter säger jag dig, min son, att det å andra sidan icke kan finnas något som är så intensivt och ljuvligt som min glädje var.
22 Ja, jag tyckte mig se Gud, liksom vår fader Lehi såg, sittande på sin tron, omgiven av oräkneliga skaror av änglar, uppställda för att sjunga och prisa sin Gud. Ja, i min själ längtade jag efter att vara där.
23 Men se, mina lemmar återfingo sin styrka, och jag stod på mina fötter och kungjorde för folket att jag blivit född av Gud.
24 Ja, från den stunden ända tills nu har jag verkat utan uppehåll för att förmå själar att omvända sig från sina synder, att låta dem smaka den stora glädje, som jag smakade, så att även de måtte bliva födda av Gud och fyllda med den Helige Anden.
25 Ja, se nu, o min son! Herren giver mig utomordentligt stor glädje över frukten av mitt arbete.
26 Ty förmedelst det budskap han lämnade mig hava många blivit födda av Gud och smakat liksom jag smakat, och hava sett öga mot öga, såsom jag har sett. Därför känna de till de ting, varom jag talat, liksom jag känner till dem, och den kunskap jag har är av Gud.
27 Jag har blivit hjälpt i prövningar och besvärligheter av varje art, ja, i alla slags lidanden, ja, Gud har befriat mig från fängelse, från bojor och från död. Ja, jag förtröstar på honom, och han skall fortfarande befria mig.
28 Jag vet, att han skall uppväcka mig på den yttersta dagen och låta mig bo hos sig i härlighet. Ja, jag vill prisa honom evinnerligen, ty han förde våra fäder ut ur Egypten och uppslukade egyptierna i Röda havet. Han ledde våra fäder med sin makt in i det förlovade landet, ja, han befriade dem ur träldom och fångenskap den ena gången efter den andra.
29 Ja, han förde även våra fäder ut ur Jerusalems land, och förmedelst sin eviga makt befriade han dem även från träldom och fångenskap den ena gången efter den andra ända till denna dag. Jag har alltid kommit ihåg deras fångenskap, ja, du borde även minnas deras fångenskap, såsom jag gjort.
30 Men se, min son, detta är icke allt, ty du borde veta, såsom jag vet, att om du håller Guds bud, skall du hava framgång i landet, och du borde även veta, att om du icke vill hålla Guds bud, skall du bliva utestängd från hans närhet. Detta är nu i överensstämmelse med hans ord.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3