Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bok / Almas bok
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten pådanskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
1 Sen, mina älskade bröder! Alldenstund jag har fått lov att komma till eder, vill jag försöka tala till eder på mitt eget språk, ja, med mina egna läppar, eftersom det är första gången, jag talar till eder muntligen. Jag har nämligen förut varit helt och hållet bunden till domarsätet och haft så mycket att göra, att jag icke har kunnat komma till eder.
2 Jag skulle ej heller hava kunnat komma nu, om jag icke överlämnat domarsätet åt en annan att styra i mitt ställe. Så har Herren i sin stora barmhärtighet tillstatt mig att komma till eder.
3 Se, jag har kommit med stora förhoppningar och ett innerligt begär att finna, att I haven ödmjukat eder för Gud och att I haven fortfarit med att bedja om hans nåd, på det jag måtte finna eder oklanderliga inför honom och att jag icke skulle finna eder i ett sådant förfärligt trångmål som våra bröder erforo i Zarahemla.
4 Men välsignat vare Guds namn, att han låtit mig få veta, ja, han har givit mig den stora glädjen att veta, att de åter vandra trofast på hans rättfärdighets väg.
5 Och jag hoppas enligt Guds Ande, som är i mig, att jag även skall hava glädje av eder. Dock önskar jag ej, att min glädje över eder skall hava så stora lidanden och bedrövelser till föregångare, som fallet var med bröderna i Zarahemla, ty se, min glädje över dem kom sedan de genomgått lidande och sorg.
6 Men se, jag hoppas, att I icke ären i samma tillstånd av otro, som edra bröder voro i. Jag hoppas, att I icke ären upphöjda i edra hjärtans högmod, ja, jag hoppas, att I icke haven fäst edra hjärtan vid rikedomar och världens tomma skatter. Ja, jag hoppas, att I icke tillbedjen avgudar utan att I verkligen tillbedjen den sanne och levande Guden och att I blicken framåt med evig tro i förväntan på edra synders förlåtelse, vilken skall komma.
7 Ty se, jag säger eder, att det finnes mycket som skall ske, och se, ett är viktigare än allt annat, ty den tid är nu icke långt borta, då Återlösaren kommer och skall leva bland sitt folk.
8 Se, jag säger ej, att han skall komma till oss samtidigt med att han bor i sin dödliga lekamen, ty se, Anden har ej sagt till mig, att så skall ske. Om detta vet jag intet, men så mycket vet jag, att Herren Gud har makt att göra allt i enlighet med sitt ord.
9 Men se, Anden har tillkännagivit för mig och sagt: Ropa till detta folk och säg: Omvänden eder och bereden Herrens väg och vandren på hans stigar, vilka äro raka, ty se, himmelriket är för handen och Guds Son kommer till jorden.
10 Och se, han skall födas av Maria i Jerusalems land, vilket är våra förfäders land. Hon är en jungfru, som skall överskyggas och bliva havande medelst den Helige Andens kraft samt föda en son, ja, Guds Son.
11 Han skall gå ut och lida plågor, bedrövelse och frestelser av alla slag, och detta på det ordet skall uppfyllas, vilket säger: Han skall påtaga sig sitt folks plågor och sjukdomar.
12 Han skall påtaga sig döden, på det han må lossa dödens bojor, vilka fjättra hans folk. Han skall påtaga sig deras skröpligheter, på det hans inre må bliva fyllt med barmhärtighet enligt köttet, så att han enligt köttet må kunna bistå sitt folk i deras skröpligheter.
13 Anden vet allting. Dock lider Guds Son enligt köttet, på det han må kunna påtaga sig sitt folks synder och utplåna deras överträdelser i kraft av sitt befrielseverk, och se, detta är det vittnesbörd, som jag har.
14 Nu säger jag eder, att I måsten omvända eder och bliva födda på nytt, ty Anden säger, att om I icke ären födda på nytt, så kunnen I icke ärva himmelriket. Kommen därför och låten döpa eder till omvändelse, på det I måtten bliva rentvagna från edra synder och hava tro på Guds Lamm, som borttager världens synder och som är mäktig att frälsa och rensa från all orättfärdighet.
15 Ja, jag säger till eder: Kommen och frukten icke, bortläggen varje synd, som lätt kan intaga eder och snärja eder till undergång. Ja, kommen och gån fram och visen eder Gud, att I ären villiga att omvända eder från edra synder och ingå förbund med honom att hålla hans bud och betyga det för honom denna dag genom att stiga ned i dopets vatten.
16 Den som gör detta och håller Guds bud nu och allt framgent, han skall komma ihåg, vad jag nu säger. Ja, han skall minnas, att jag sagt till honom, att han skall hava evigt liv enligt den helige andens vittnesbörd, som vittnar i mig.
17 Och nu, mina älskade bröder! Tron I detta? Se, jag säger eder, att jag vet, att I tron det. Detta vet jag medelst Andens tillkännagivande, som är i mig. Och emedan eder tro angående detta, eller angående det som jag har talat, är fast, är min glädje stor.
18 Ty jag sade eder i början, att min innerliga önskan var, att I icke skulle vara i samma tillstånd av trångmål som edra bröder, och jag har funnit, att mina önskningar blivit tillfredsställda.
19 Ty jag märker, att I ären på rättfärdighetens stigar. Jag märker, att I ären på den väg, som leder till Guds rike, ja, jag märker, att I hållen på att göra hans stigar raka.
20 Jag märker, att I genom hans ords vittnesbörd haven fått veta, att han icke kan vandra på krokiga stigar, att han ej heller avviker från vad han har sagt och ej heller gör den allra minsta avvikelse från höger till vänster eller från det som är rätt till det som är orätt. Därför är hans bana ett evigt kretslopp.
21 Han bor ej i oheliga tempel, ej heller får smuts eller något som är orent inkomma i Guds rike. Därför säger jag eder, att tiden kommer, ja, på den yttersta dagen skall det ske, att den som är oren skall förbliva i sin orenhet.
22 Och nu, mina älskade bröder, har jag talat detta till eder, på det I mån vakna upp och bliva medvetna om eder plikt emot Gud, så att I mån vandra ostraffliga för honom, att I mån vandra efter Guds heliga orden efter vilken I blivit antagna.
23 Nu önskar jag, att I skolen vara ödmjuka, undergivna och ömhjärtade, tillgängliga, fulla av ihärdighet och långmodighet, måttliga i allt, flitiga i att städse hålla Guds bud, bedjande om allt vad I behöven, både andligt och timligt, och alltid tackande Gud för allt vad I mottagen.
24 Sen till, att I haven tro, hopp och kärlek, ty då skolen I alltid överflöda i goda gärningar.
25 Herren välsigne eder och bevare edra kläder obefläckade, så att I slutligen kunnen få taga plats med Abraham, Isak och Jakob och de heliga profeterna, som varit till allt sedan världens begynnelse, med edra kläder obefläckade såsom deras kläder äro obefläckade, i himmelriket för att aldrig mera gå ut därifrån.
26 Och nu, mina älskade bröder, har jag talat dessa ord till eder i överensstämmelse med den Ande, som vittnar i mig, och min själ fröjdar sig storligen över den utomordentliga beredvillighet och uppmärksamhet, varmed I haven hört mina ord.
27 Måtte nu Guds fri vila över eder och över edra hus och edra jordegendomar, över edra flockar och hjordar och allt vad I ägen, edra kvinnor och edra barn enligt eder tro och edra goda gärningar från denna stund och för evigt. Och sålunda har jag talat. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3